Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Z PRAC ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

Z PRAC ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

INFORMACJA O PRACACH ZARZĄDU POWIATU SIERPECKIEGO MIĘDZY SESJAMI RADY POWIATU.

S P R A W O Z D A N I E
STAROSTY SIERPECKIEGO
Z DZIAŁALNOŚCI
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

W okresie  od 26 kwietnia 2016r. do 23 czerwca 2016r. odbyło się 6 posiedzenia Zarządu Powiatu na którym między innymi rozpatrywano sprawy związane z wykonywaniem zadań wynikających z bieżącej działalności Zarządu Powiatu, powiatowych jednostek organizacyjnych i Starostwa Powiatowego w Sierpcu. Obradowano w składach zapewniających quorum, niezbędne do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć.

 1. Realizacja uchwał Rady Powiatu:

W czasie obrad XX sesji Rady Powiatu w dniu 5 maja 2016r. roku oraz XXI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w dniu 9 czerwca 2016r. podjęto jedenaście uchwał, które zostały objęte zakresem nadzoru Wojewody Mazowieckiego, a także zostały przekazane do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu – w celu realizacji. Wszystkie uchwały zostały również opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
w Sierpcu, a trzy z nich zostały przesłane do Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego – celem publikacji.

II. Opracowanie projektów uchwał i materiałów na XXII sesję Rady Powiatu w Sierpcu:

Zarząd Powiatu w Sierpcu wystąpił z inicjatywą uchwałodawczą:

1) W ZAKRESIE OŚWIATY:

a) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2015 r.:

Obowiązek zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury wynika z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Zatwierdzenie sprawozdania przez organ zatwierdzający powinno nastąpić nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Zgodnie z art. 45 ust. 2 cytowanej ustawy sprawozdanie finansowe składa się z:

 1. bilansu,

 2. rachunku zysków i strat,

 3. informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

 4. zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

W związku z powyższym niniejsza uchwała jest propozycją realizacji ww. przepisów.

2) W ZAKRESIE ZDROWIA:

a) w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2016 roku:

Zgodnie z treścią art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej „Nadzór nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą sprawuje podmiot tworzący.” Organ założycielski zakładu opieki zdrowotnej pełni nadzór nad gospodarką finansową podległej jednostki oraz jej działalnością m. in. poprzez analizę w/w dokumentu. Na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2016 r. Rada Społeczna SPZZOZ pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2016 roku.

3) W ZAKRESIE URZĘDU PRACY:

a) w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy:

Konieczność przyjęcia nowego Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu wynika z potrzeby dostosowania jego postanowień do aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Dotychczas obowiązujący Statut został uchwalony w 2007 roku. Wobec bardzo wielu zmian przepisów od jego uchwalenia (61 zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 2004 roku) statut jako akt prawny przestał wypełniać swoje podstawowe funkcje tj. precyzować aktualną wewnętrzną organizację, określać obecne cele istnienia, a także tryb działania podmiotu prawa publicznego jakim jest Powiatowy Urząd Pracy.

4) W ZAKRESIE BUDŻETU POWIATU:

a) w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok:

Kierując się dobrem Powiatu Sierpeckiego oraz potrzebą wykonywania ustawowych zadań przez organy powiatu zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.

b) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2034:

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych budżet na dany rok musi być zgodny z WPF. Powyższe oznacza konieczność korygowania danych w oparciu o nowe informacje.

5) W ZAKRESIE ZDROWIA

a) w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

Zgodnie z art.49 ust.l pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorca. Przeprowadza się konkurs na stanowisko kierownika. Stosownie do art.49 ust.2 ww. ustawy konkurs na stanowisko kierownika ogłasza podmiot tworzący. Do przeprowadzenia procedury konkursowej powoływana jest komisja konkursowa, której skład określony został w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Komisja konkursowa przeprowadzi postępowanie konkursowe zgodnie z przepisami cytowanego powyżej rozporządzenia Ministra Zdrowia, a w szczególności opracuje i przyjmie regulamin konkursu i projekt ogłoszenia o konkursie, rozpatrzy zgłoszone kandydatury i wybierze kandydata na stanowisko objęte konkursem.

6) W ZAKRESIE PROMOCJI

a) zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wyróżnienia „Agricola Sierpcensis – Terrae Filius”

Zgodnie z § 3 Uchwały Nr 147.XXIV.2012 roku Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 5 lipca 2012 roku w sprawie ustanowienia wyróżnienia „ Agricola Sierpcensis – Terrae Filius” została powołała Kapituła wyróżnienia „Agricola Sierpcensis – Terrae Filius”. W związku ze zmianami personalnymi na stanowisku Dyrektorów Instytucji i Organizacji Rolniczych zaangażowanych w pracę Kapituły należy, dokonać zmian w składzie osobowym Kapituły wyróżnienia „Agricola Sierpcensis – Terrae Filius”.

 1. Do głównych tematów, którymi m. in. zajmował się Zarząd Powiatu należały sprawy:

 1. drogownictwa,

 2. oświaty,

 3. pomocy społecznej,

 4. organizacji,

 5. nieruchomości,

 6. budżetu,

 7. zdrowia,

.,

Ad. pkt 1

 1. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie zamówienia publicznego na:

  1. wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3735W Piaski – Gozdowo na odcinku Gozdowo – Antoniego na terenie gm. Gozdowo;

  2. wykonanie kompleksowej przebudowy mostów nr JNI 31001102 w ciągu drogi powiatowej nr 3751 W Kisielewo – Dziembakowo – Gorzewo oraz JNI 31001107 w ciągu drogi powiatowej nr 6914W Drobin – Lelice wraz z drogami dojazdowymi na terenie Powiatu Sierpeckiego;

 1. Zarząd Powiatu wyraził pozytywną opinię w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej ciągu drogowego na terenie gm. Mochowo.

 2. Realizując plan pracy Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację inwestycji drogowych oraz informacją w zakresie regulacji stanu prawnego dróg powiatowych.

Ad. pkt 2

1) Zgodnie z planem pracy Zarząd Powiatu ustalił wysokość miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia w roku 2016:

   1. dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki: I Liceum Ogólnokształcące PUL – 499,37zł;

   2. dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki: Drugie Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 79,29 zł.

 1. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na funkcjonowanie w roku szkolnym 2016/2017 oddziału przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym z niższą liczbą dzieci w grupie oraz wyraził zgodę na utworzenie w roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej
  Nr 4 Specjalnej na I etapie edukacyjnym oddziału dla dwóch uczniów oraz funkcjonowanie oddziału łączonego klasy V-VI szkoły podstawowej
  z klasami I-II-III gimnazjum.

 2. W związku z upływem okresu powierzenia stanowiska Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu, Zarząd Powiatu ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu oraz powołał Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu.

 3. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie Zespołu Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu do projektu ,,Zawodowa praktyka Ekonomika” realizowanego w ramach programu Erasmus+.

 4. Zarząd Powiatu – po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły i Rady Pedagogicznej
  w uzgodnieniu z Kuratorem Oświaty – powierzył stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu Panu Wojciechowi Kęsickiemu na okres 5 lat.

Ad. pkt 3

1) Zgodnie z planem pracy, Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją nt. funkcjonowania mieszkań chronionych oraz Sprawozdaniem z realizacji w 2015r. Strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Sierpeckiego w latach 2013-2023.

2) Zarząd Powiatu przyjął Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Szczutowie.

3) Zarząd Powiatu wyraził zgodę na realizację projektu pn. ,,Sierpecka Ponadgminna Świetlica Środowiskowa SPAŚ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, a także upoważnił Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu do jego realizacji.

Ad. pkt 4

1) Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2019.

2) Zarząd Powiatu zatwierdził:

 1. zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu;

 2. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Zespołu Jednostek Budżetowych w Sierpcu.

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udostępnienie, w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Matejki w Sierpcu I etap”, części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 2468/9 położonej w m. Sierpc.

Ad. pkt 6

Zarządu Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek w sprawie przekazania dotacji w kwocie 20.000 zł na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w związku z zadaniem pn. Sierpc, Zespół Klasztorny Opactwa Sióstr Benedyktynek kościół pn. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu z dniem 23 czerwca 2016r. odwołał Panią Dorotę Kowalkowską ze stanowiska Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu. W związku z powyższym Zarząd Powiatu na stanowisko pełniącego obowiązki Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu powołał Pana Tomasza Pokładowskiego.

Informuję także Wysoką Radę, iż w okresie sprawozdawczym Starosta Sierpecki i Wicestarosta brali udział w:

 1. Uroczystym rozstrzygnięciu IV edycji konkursu fotograficznego „Dziadkowie i wnuki – historia zaklęta w fotografii”,

 2. Konwencie Starostów powiatów województwa mazowieckiego
  i podlaskiego
  , który odbył się w Sierpcu,

 3. Otwartym dniu Specjalnego Szkolnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu,

 4. Spotkaniu z rodzinami zastępczymi z powiatu sierpeckiego,

 5. 100-leciu LO w Sierpcu – VI Zjeździe Absolwentów,

 6. XI Zjeździe Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Mochowie,

 7. Uroczystym apelu związanym z przyjęciem obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Sierpcu bryg. Marcina Strześniewskiego,

 8. Warsztatach „Nowe narkotyki i dopalacze – zagrożenia”,

 9. Uroczystościach gminnych podsumowujących Rok Szkolny 2015/16 w Gozdowie,

 10. Zebraniu przedstawicieli Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu,

 11. Zjeździe Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zawidzu,

 12. Uroczystym zakończeniu roku szkolnego w ZS nr 1, ZS nr 2, SOS-W,

 13. XXV Memoriale Lekkoatletycznym im. Ryszarda Bramczewskiego w Szczutowie,

 14. Konferencji „Służby Medycyny Pracy w systemie ochrony zdrowia pracujących – potencjalne kierunki zmian”,

 15. Zjeździe Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Rościszewie.

 16. Imprezie plenerowej „Gmina Mochowo na sportowo”.

image_pdfimage_print
Skip to content