Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Skarbnik

Skarbnik Powiatu
Zbigniew Garwacki
Adres: Świętokrzyska 2A,
09-200 Sierpc
Tel. 24 275-91-08
Fax 24 275-91-00 wew. 144
E-mail: skarbnik@powiat.sierpc.pl
www.powiat.sierpc.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

Do kompetencji Skarbnika należy:
1) przygotowywanie projektu budżetu powiatu, jego zmian i sprawozdawczości z zakresu finansów publicznych,
2) zapewnienie maksymalizacji dochodów budżetowych,
3) nadzór nad prawidłową realizacją budżetu powiatu,
4) nadzór nad poziomem zadłużenia powiatu,
5) dokonywanie kontrasygnaty czynności prawnych powodujących powstawanie zobowiązań pieniężnych,
6) parafowanie projektów uchwał Rady, Zarządu oraz zarządzeń Starosty
w sprawach dotyczących zobowiązań finansowych,
7) prowadzenie rachunkowości budżetu powiatu,
8) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
9) inicjowanie działań powiatu na rzecz pozyskiwania środków finansowych, m.in. poprzez emisję obligacji oraz pożyczek i kredytów długoterminowych,
10) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych
i finansowych z planem finansowym,
11) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
12) kontrola powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek powiatowej administracji zespolonej w zakresie rozliczania z budżetem oraz stosowania zasad rachunkowości,
13) współpraca z organami podatkowymi i finansowymi, działającymi poza podległością samorządu powiatowego,
14) współpraca z bankami w zakresie obsługi budżetu powiatu, tworzenia lokat, w tym na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu, negocjacji umów kredytowych,
15) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę w formie upoważnienia bądź zarządzenia.

image_pdfimage_print
Skip to content