Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Projekty Unijne zrealizowane przez Powiat

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Inwestycje drogowe współfinansowane przez Unię Europejską z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

1. Operacja pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 3715W Ligowo – Mochowo

    1) Cel operacji: ułatwienie dostępu ludności do obiektu użyteczności publicznej- przystanku autobusowego w m. Ligówko

    2) Wskaźniki realizacji operacji: przebudowa drogi na długości 3,000 km

    3) Beneficjent projektu: Powiat Sierpecki

    4) Wartość projektu: 989 787,27 zł

    5) Dofinansowanie: 472 647,00 zł

    6) Zakres rzeczowy: ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej wraz z obustronnym umocnieniem poboczy, budowa zatok autobusowych, budowa zjazdów, odtworzenie rowów przydrożnych

2. Operacja pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo – Gójsk na terenie gminy Szczutowo

    1) Cel operacji: ułatwienie dostępu ludności do obiektu użyteczności publicznej- przystanku autobusowego w m. Maluszyn

    2) Wskaźniki realizacji operacji: przebudowa drogi na długości 3,018 km

    3) Beneficjent projektu: Powiat Sierpecki

    4) Wartość projektu: 1 034 667,14 zł

    5) Dofinansowanie: 499 999,00 zł

    6) Zakres rzeczowy: ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej wraz z obustronnym umocnieniem poboczy, budowa zatok autobusowych, budowa zjazdów, odtworzenie rowów przydrożnych

3. Operacja pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski – Gozdowo

    1) Cel operacji: ułatwienie dostępu ludności do obiektu użyteczności publicznej- przystanku autobusowego w m. Kurówko

    2) Wskaźniki realizacji operacji: przebudowa drogi na długości 1,680 km

    3) Beneficjent projektu: Powiat Sierpecki

    4) Wartość projektu: 595 211,72 zł

    5) Dofinansowanie: 378 733,00 zł

    6) Zakres rzeczowy: ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej wraz z obustronnym umocnieniem poboczy, budowa zatok autobusowych, budowa chodnika, budowa zjazdów, odtworzenie rowów przydrożnych

4. Operacja pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz – Osiek – Włostybory – (Koziebrody)

    1) Cel operacji: ułatwienie dostępu ludności do obiektów użyteczności publicznej- przystanku autobusowego w m. Zawidz Mały, remizy OSP w m. Osiek 38A, 09-226 Zawidz Kościelny

    2) Wskaźniki realizacji operacji: przebudowa drogi na długości 4,016 km

    3) Beneficjent projektu: Powiat Sierpecki

    4) Wartość projektu: 717 389,87 zł

    5) Dofinansowanie: 456 475,00 zł

    6) Zakres rzeczowy: ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej wraz z jednostronnym umocnieniem pobocza, budowa zatoki autobusowej, budowa chodnika, budowa zjazdów, odtworzenie rowów przydrożnych

5. Operacja pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W (Lutocin) – granica województwa – Września – Borowo

    1) Cel operacji: ułatwienie dostępu ludności do obiektu użyteczności publicznej- przystanku autobusowego w m. Stopin

    2) Wskaźniki realizacji operacji: przebudowa drogi na długości 2,636 km

    3) Beneficjent projektu: Powiat Sierpecki

    4) Wartość projektu: 713 766,85 zł

    5) Dofinansowanie: 454 169,00 zł

    6) Zakres rzeczowy: ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej wraz z obustronnym umocnieniem poboczy oraz miejscowym ustawieniem krawężników

6. Operacja pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn – Dziembakowo Borkowo – Zgagowo

1) Cel operacji: Wspieranie rozwoju w powiecie sierpeckim poprzez przebudowę drogi powiatowej

2) Wskaźniki realizacji operacji: przebudowa drogi na długości 4,315 km

3) Beneficjent projektu: Powiat Sierpecki

4) Wartość projektu: 5 385 646,04 zł

5) Dofinansowanie: 2 787 000,00 zł

6) Zakres rzeczowy: poszerzenie i ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej wraz z obustronnym umocnieniem poboczy, budowa odcinka chodnika, odtworzenie z miejscowym umocnieniem skarp rowów przydrożnych wraz z zapewnieniem przepustów, budowa i przebudowa zjazdów, uporządkowanie oznakowania drogi oraz wprowadzenie dodatkowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu w postaci barier ochronnych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego  Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VII „Rozwój regionalnego systemu transportowego” Działania 7.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 3759W Szumanie – Bielsk na długości 2,278 km

Przedmiotowa inwestycja polegała na na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej wraz z umocnieniem poboczy odtworzeniem rowów przydrożnych oraz zapewnieniem obsługi komunikacyjnej (zjazdów) na długości 2,278 km.

Cel projektu: rozwój gospodarczy subregionu płockiego poprzez zapewnienie bezpośredniego połączenia z istniejącymi oraz planowanymi strefami aktywności gospodarczej a także z siecią drogową TEN-T.

Beneficjent: Powiat Sierpecki

Kwota dofinansowania: 1 343 984,56 zł

Całkowity koszt realizacji: 2 436 259,92 zł

                                                                                                                                                  www.mapadotacji.gov.pl

Powiat Sierpecki uczestniczył w Projekcie SOD

W związku z uczestnictwem w projekcie „Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno–technologiczno–koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 REACT-EU (Projekt SOD)” Powiat Sierpecki uzyskał finansowanie prac w zakresie cyfryzacji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na poziomie 100% (bez wkładu własnego) w kwocie 230 010,00 zł. Projekt zakończył się 30 czerwca 2023 r.

https://geodezja.mazovia.pl/projekty/sod/sod-stworzenie-otwartych-danych.html

Powiat Sierpecki uczestniczył w Projekcie ASI

image_pdfimage_print
Skip to content