Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Z PRAC ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

Z PRAC ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

INFORMACJA O PRACACH ZARZĄDU POWIATU SIERPECKIEGO MIĘDZY SESJAMI RADY POWIATU.

S P R A W O Z D A N I E
STAROSTY SIERPECKIEGO
Z DZIAŁALNOŚCI
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

W okresie  od 30 listopada 2015r. do 22 grudnia 2015r odbyły się 2 posiedzenia Zarządu Powiatu na którym między innymi rozpatrywano sprawy związane z wykonywaniem zadań wynikających z bieżącej działalności Zarządu Powiatu, powiatowych jednostek organizacyjnych i Starostwa Powiatowego w Sierpcu. Obradowano w składzie zapewniającym quorum, niezbędne do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć.

 1. Realizacja uchwał Rady Powiatu:

W czasie obrad XV sesji Rady Powiatu w dniu 7 grudnia 2015 roku podjęto 8 uchwał, które zostały objęte zakresem nadzoru Wojewody Mazowieckiego, a także przekazane do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych – w celu realizacji. Uchwały zostały również opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, a także cztery uchwały zostały przesłane do Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego – celem publikacji.

II. Opracowanie projektów uchwał i materiałów na XV sesję Rady Powiatu w Sierpcu:

Zarząd Powiatu w Sierpcu wystąpił z inicjatywą uchwałodawczą:

 1. W ZAKRESIE BUDŻETU:

 1. w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok:

Kierując się dobrem Powiatu Sierpeckiego oraz potrzebą wykonywania ustawowych zadań przez organy powiatu zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.

 1. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2033:

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych budżet na dany rok musi być zgodny z WPF. Powyższe oznacza konieczność korygowania danych w oparciu o nowe informacje.

c) w sprawie ustalania wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem 2015 roku oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków:

Zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić w drodze uchwały wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W wykazie tym ujmuje się wydatki związane z realizacją umów w sprawie zamówienia publicznego i umów, które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Plan wydatków środków niewygasających został ustalony z wyodrębnieniem wydatków majątkowych i bieżących.

 1. W ZAKRESIE OŚWIATY:

a) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych działających na terenie Powiatu Sierpeckiego:

Z dniem 31 sierpnia 2015 r. zakończył się proces likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu. Natomiast od 1 września 2015 r. zostało założone Przedszkole Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu. Powstanie nowej placówki i likwidacja powoduje konieczność podjęcia nowej uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Sierpeckim. Zgodnie z art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Rada Powiatu ustala plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

b) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Sierpeckiego dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania przyznanej dotacji:

Po zmianach w ustawie o systemie oświaty dokonano analizy Trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Sierpeckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji. Rozszerzono listę podmiotów ubiegających się o dotację o niepubliczne ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 i niepubliczne placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (art. 2 pkt 7 ustawy).

Art. 90 ust. 2a, 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty określa wysokość należnych dotacji dla podanych niżej szkół i placówek:

– dotacja dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki przysługuje na każdego ucznia w kwocie takiej, jaką przewidziano na ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Powiat Sierpecki w danym roku budżetowym;

– dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych niewymienionych w ust. 2a (w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki) przysługują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, w wysokości nie niższej niż 50% ustalonych w budżecie odpowiednio danej gminy lub powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę niepubliczną poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji, z zastrzeżeniem ust. 3h oraz 3i. W przypadku braku na terenie Powiatu Sierpeckiego szkoły publicznej danego typu i rodzaju, podstawą ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju;

– dotacja dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, które zgodnie z art.71b ust. 2a ustawy prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przysługuje na każde dziecko w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej przewidzianej dla Powiatu Sierpeckiego;

– dotacja dla niepublicznych ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt 5 i pkt 7 ustawy i placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania przysługuje na każdego wychowanka w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej przewidzianej dla Powiatu Sierpeckiego.

 1. W ZAKRESIE ZDROWIA:

 1. w sprawie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2015r.:

Organ założycielski samodzielnego publicznego zespołu zakładów opieki zdrowotnej w ramach sprawowanego nadzoru nad gospodarką finansową analizuje m. in. roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe zakładu. Kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. W przypadku SPZZOZ w Sierpcu termin ten mija 31 marca 2016 r. Natomiast termin zatwierdzenia sprawozdania mija 30 czerwca 2016 r.

W myśl art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości obowiązek badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta istnieje, gdy jednostka w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie, spełnia co najmniej dwa z niżej wymienionych warunków:

 1. średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,

 2. suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,

 3. przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.

SPZZOZ w Sierpcu spełnia zatem trzy z wyżej wymienionych warunków – tym samym sprawozdanie będzie podlegać ustawowemu, obligatoryjnemu badaniu.

 1. W ZAKRESIE PROMOCJI POWIATU:

a) w sprawie upoważnienia w 2016 r. Zarządu Powiatu do zatwierdzania projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażania zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty:

Upoważnienie przez Radę Powiatu w roku 2016 Zarządu Powiatu w obszarze zatwierdzania projektów konkursowych i systemowych zgłoszonych przez Powiat Sierpecki, jak też do wyrażania zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty – ułatwi w 2016 roku pracę Naczelnikom Wydziałów Starostwa oraz jednostkom organizacyjnym Powiatu, jeżeli idzie o pisanie wniosków aplikacyjnych z tego względu, że częstotliwość posiedzeń Zarządu Powiatu jest większa niż częstotliwość sesji odbywanych przez Radę, natomiast okresy naborów w konkursach zamkniętych zamykają się w miesiącu czasu.

b) w sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego dla Zakłady Przemysłu Odzieżowego ,,Marjoss” Przedsiębiorstwo Prywatne Maria Długokęcka, Józef Długokęcki Spółka Jawna w Sierpcu:

Zakłady Przemysłu Odzieżowego „Marjoss” powstały 4 września 1989 roku. 26 lat istnienia firmy to ponad ćwierć wieku zbierania doświadczeń, to bagaż którego nie udałoby się zebrać, gdyby Firma nie żyła problemami swojej branży, zakładu i swoich pracowników. Od roku 1989 do końca lat 90 zakład zajmował się szyciem na rynek krajowy i w tym okresie nastąpił duży rozwój firmy. Zakłady Przemysłu Odzieżowego „Marjoss” od lat szyją na rynki krajów takich jak – Anglia, Francja Holandia, Niemcy, Włochy a nawet Japonia. Szyją także dla renomowanych firm polskich np. Hexaline, Janbor. Największe zatrudnienie w „Marjossie” wynosiło 230 osób. Obecnie przedsiębiorstwo zatrudnia około 130 osób, w tym ponad 40 osób niepełnosprawnych. Takie zakłady jak Z.P.O ,,Marjoss’’ są siłą napędową rozwoju miasta, powiatu, regionu, gdyż zarobione pieniądze zostają w naszym mieście. Szyte wyroby przez „Marjoss” można kupić w Paryżu, Londynie, Waszyngtonie, Rzymie i w wielu innych zakątkach świata. Ciągle przybywa przedsiębiorstwu nowych kontrahentów. Działalność Przedsiębiorstwa jest profesjonalna, a jej wiarygodność powoduje, że Zakłady „Marjoss” są bardzo dobrym partnerem we wspólnym osiąganiu celu. Jest dobrym promotorem Powiatu Sierpeckiego. To przede wszystkim stabilny pracodawca dla lokalnej społeczności.

 1. Do głównych tematów, którymi m. in. zajmował się Zarząd Powiatu należały sprawy:

 1. Urzędu Pracy,

 2. oświaty,

 3. gospodarki nieruchomościami,

 4. pomocy społecznej,

 5. drogowe,

 6. komunikacji,

 7. obrony cywilnej,

 8. zdrowia.

Ad. pkt 1

W związku ze zmianą przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawową regulacją prawa petycji – Zarząd Powiatu wprowadził zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podjęcie działań zmierzających do przystąpienia Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu oraz Zespołu Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu do programu Erasmus+.

Ad. pkt 3

 1. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udostępnienie, w celu budowy przyłącza ciepłowniczego, części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 1.

 2. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego na okres 2 lat nieruchomości położonych w obrębach: Studzieniec i Rachocin gm. Sierpc.

Ad. pkt 4

Zgodnie z planem pracy Zarząd Powiatu przyjął informację z realizacji zadań z zakresu orzecznictwa dla celów pozarentowych na terenie powiatu sierpeckiego za okres od 1 stycznia 2015r. do 30 września 2015r.

Ad. pkt 5

Zgodnie z planem pracy Zarząd Powiatu przyjął informację z rozliczenia inwestycji zrealizowanych w 2015 r. na drogach powiatowych wraz z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi. Ponadto przyjął informację dotyczącą regulacji stanu prawnego dróg powiatowych w 2015 roku.

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu – zgodnie z planem pracy – zapoznał się z informacją dotyczącą wykonania nadzoru nad Stacjami Kontroli Pojazdów i Ośrodkami Szkolenia Kierowców w 2015 roku.

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie Powiatu Sierpeckiego do realizacji projektu pn. ,,Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego” w ramach konkursu ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na rok 2015 w ramach Priorytetu V Gospodarka Przyjazna Środowisku; Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu; Typ projektu Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi.

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował zmiany zaproponowane w aktualizacji nr 3 do Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Mazowieckiego.

Informuję także Wysoką Radę, iż w okresie sprawozdawczym Starosta Sierpecki i Wicestarosta brali udział w:

 1. odbiorze przebudowanych dróg powiatowych nr 3765W Bożewo – Cieślin wraz z drogą powiatową nr 2999W Sikórz – Mochowo w m. Bożewo oraz parkingu przy cmentarzu w pasie drogi powiatowej (Sikórz – Mochowo Nr 2999W) w m. Mochowo,

 2. Obchodach 34 rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce,

 3. Uroczystościach Wigilijnych: w DPS w Szczutowie, Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie, PZER i I – Zarządu Powiatowego w Sierpcu, OSP – Zarządu Powiatowego w Sierpcu, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ZS nr 1 w Sierpcu, ZS nr 2 w Sierpcu, SOS-W w Sierpcu,

 4. odbiorze przebudowanego mostu nr JNI 31001111 w m. Sierpc w ciągu drogi powiatowej nr 3770W ul. Wojska Polskiego w Sierpcu wraz z drogami dojazdowym,

 5. Jubileuszu 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego w gminie Gozdowo,

 6. powołaniu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób niepełnosprawnych,

 7. Dniu Wolontariatu w CKiSz w Sierpcu,

 8. cyklicznym spotkaniu władz samorządowych Powiatu Sierpeckiego w sprawie PROW 2014-2020,

 9. Ślubowaniu klasy policyjnej LO w Sierpcu.

 10. spotkaniu z ordynatorami SPZZOZ w Sierpcu w sprawie poprawy funkcjonowania szpitala,

 11. posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

 12. spotkaniu z przedstawicielami Oddziału Terenowego Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Płocku w sprawie przebiegu małej obwodnicy Sierpca oraz drogi S10.

image_pdfimage_print
Skip to content