Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Z prac Zarządu Powiatu w Sierpcu

Z prac Zarządu Powiatu w Sierpcu

INFORMACJA O PRACACH ZARZĄDU POWIATU SIERPECKIEGO MIĘDZY SESJAMI RADY POWIATU.

W okresie  od 20 kwietnia 2017r. do 23 kwietnia 2017r. odbyły się jedno posiedzenie Zarządu Powiatu na którym między innymi rozpatrywano sprawy związane z wykonywaniem zadań wynikających z bieżącej działalności Zarządu Powiatu, powiatowych jednostek organizacyjnych i Starostwa Powiatowego w Sierpcu. Obradowano w składach zapewniających quorum, niezbędne do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć.

Obradowano w składach zapewniających quorum, niezbędne do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć.

 1. Realizacja uchwał Rady Powiatu:

              W czasie obrad XXXV sesji Rady Powiatu w dniu 27 kwietnia 2017r. podjęto siedem uchwał, które zostały objęte zakresem nadzoru Wojewody Mazowieckiego, a także zostały przekazane do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu – w celu realizacji. Wszystkie uchwały zostały również opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, a jedna z nich została przesłana do Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego – celem publikacji.

 1. Opracowanie projektów uchwał i materiałów na XXXVI sesję Rady Powiatu w Sierpcu:

Zarząd Powiatu w Sierpcu wystąpił z inicjatywą uchwałodawczą:

 1) W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ:

 1. a) w sprawie zmiany szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowym ośrodku wsparcia – Dziennym Domu ,,Senior – WIGOR” w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie.

            Przepisy art. 12 pkt 1 i 11 oraz art. 40 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym stanowią odpowiednio, że:

 • do wyłącznej właściwości rady powiatu należy m. in. stanowienie aktów prawa miejscowego oraz podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu;
 • na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawach, rada powiatu stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze powiatu.

            Natomiast zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej rada powiatu lub rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. W myśl art. 51 ust. 4 w/w ustawy ośrodkiem wsparcia jest Dzienny Dom „Senior – WIGOR” w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie. Uchwałami: Nr 92.XIV.2015 z dnia 30 października 2015 roku i Nr 122.XVIII.2016 z dnia 25 lutego 2016 roku Rada Powiatu w Sierpcu ustaliła zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowym ośrodku wsparcia – Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Szczutowie. Stosownie do postanowień Uchwały Nr 97. XV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia  7 grudnia 2015 roku – Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Szczutowie został włączony w struktury Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie. Dzienny Dom „Senior – WIGOR” przy DPS w Szczutowie funkcjonuje od 30 grudnia 2015 roku i skupia osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+.  W Dziennym Domu można spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Znajdują się w nim pomieszczenia m.in. do: wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń  i relaksu. W Dziennym Domu zapewniony jest także ciepły posiłek. Rada Ministrów na mocy uchwały Nr 157 z dnia 20 grudnia 2016 roku zmieniła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior – WIGOR” na lata 2015 – 2020. Dotychczasowy Program „Senior–WIGOR” od 2017 roku nosi nazwę „Senior +”. Wprowadzono szereg zmian, a jedną z nich należy uwzględnić w wymienionych wyżej aktach prawa miejscowego, tj. zmiana nazwy Dziennego Domu „Senior – WIGOR” na Dzienny Dom „Senior+”. Jest to podstawowy warunek do korzystania z przyznanej kwoty dofinansowania na funkcjonowanie w Edycji 2017 Programu. Uchwała reguluje także opłaty uczestników za pobyt w Dziennym Domu. Analiza odpłatności za korzystanie z usług, po działalności Domu w 2016 roku wskazuje za zasadne urealnienie kwot odpłatności ponoszonych przez uczestników. Zaproponowane w uchwale zasady odpłatności opracowane zostały z uwzględnienie priorytetów społecznych, umożliwiając uczestnictwo w Dziennym Domu osobom o niskich dochodach.

2) W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA:

 1. a) w sprawie przyjęcia ,,Programu Ochrony Środowiska Powiatu Sierpeckiego na lata 2017 – 2022″

            Sporządzenie przez organ wykonawczy powiatu programu ochrony środowiska w celu realizacji polityki ochrony środowiska jest ustawowym obowiązkiem wynikającym z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. Opracowanie ,,Programu Ochrony Środowiska Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2022…” zlecono i wykonano  w ramach umowy zlecenia firmie EKO-BIZNES Ada Kutyło – Bromka i wpłynęło ono  w terminie tj. w dniu 15 listopada 2016r. Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 2 Prawa ochrony środowiska Zarząd Powiatu w Sierpcu wystąpił do Zarządu Województwa Mazowieckiego o zaopiniowanie projektu ,,Programu …”. Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 580/233/17 z dnia 18 kwietnia 2017r. zaopiniował pozytywnie projekt ,,Programu…”.

Zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w myśl art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska zaopiniowany ,,Program …” został na okres  21 dni wyłożony do wglądu i w tym terminie społeczeństwo miało prawo do wniesienia uwag i wniosków w tej sprawie. W w/w terminie nie wniesiono żadnych uwag i wniosków do przedmiotowego dokumentu.

W myśl art. 18 ust. 1 Prawa ochrony środowiska program uchwala rada powiatu.

Przedstawiony ,,Program …” jest dokumentem określającym zadania w zakresie ochrony środowiska na terenie powiatu sierpeckiego na lata 2017 – 2022”.

Program Ochrony Środowiska Powiatu Sierpeckiego będzie wykorzystany do:

-strategicznego zarządzania Powiatem w zakresie ochrony środowiska,

– racjonalnej gospodarki przestrzennej i rozwoju społecznego, gospodarczego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,

– tworzenia programów operacyjnych dla Powiatu,

– planowania budżetu Powiatu,

– ubiegania się o fundusze celowe ze źródeł krajowych i Unii Europejskiej.

– działań w zakresie edukacji ekologicznej, informacji i promocji Powiatu.

 

3) W ZAKRESIE BUDŻETU POWIATU:

 1. a) w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok:

            Kierując się dobrem Powiatu Sierpeckiego oraz potrzebą wykonywania ustawowych zadań przez organy powiatu zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.

 1. b) w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Sierpeckiego instrumentem płatniczym:

            Zgodnie z postanowieniami art. 61a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. „Ordynacja Podatkowa”, Rada Powiatu może, w drodze uchwały, dopuścić zapłatę podatków, stanowiących dochody powiatu, kartą płatniczą. W myśl art. 3 ust.3 ustawy „Ordynacja Podatkowa” przez podatek rozumie się również m. in. niepodatkowe należności budżetowe,
a w związku z  art. 67 ustawy o finansach publicznych do należności podatkowych stosuje się odpowiednio przepisy Działu III ustawy „Ordynacja Podatkowa” (zobowiązania podatkowe). Oznacza to, iż pobierana przez powiat opłata geodezyjna i komunikacyjna należy właśnie do takiej kategorii dochodów budżetowych powiatu.

 1. Do głównych tematów, którymi m. in. zajmował się Zarząd Powiatu należały sprawy:
 • drogownictwa;
 • oświaty;
 • opieki społecznej;
 • zdrowia;
 • ochrony środowiska;

 

Ad. pkt 1

1) Realizując plan pracy Zarząd Powiatu zapoznał się z:

 1. informacją dotyczącą regulacji stanu prawnego dróg powiatowych w roku 2017;
 2. informacją dotycząca pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację inwestycji drogowych.

2) Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy mostu w m. Piastowo w ciągu drogi powiatowej Piaski – Gozdowo wraz z drogami dojazdowymi.

Ad. pkt 2

 • Zarząd Powiatu ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu oraz dyrektora Zespołu Szkół Nr 1, a także powołał Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na w/w stanowisko.
 • Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podjęcie działań zmierzających do przystąpienia Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu do procedury naboru grantu w ramach projektu Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób dorosłych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Fundację Małopolska Izba Samorządowa w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, Wyższą Szkołą Ekonomii i Informatyki i Związkiem Powiatów Polskich.
 • Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podjęcie działań zmierzających do przystąpienia Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu do projektu w ramach Działania 10.3 – Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 – Doskonalenie zawodowe uczniów.
 • Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ustalenie kierunków kształcenia oraz zawodów, w których kształci Zespół Szkół Nr 2 w Sierpcu.
 • Na wniosek rodziców uczniów kl. Ib LO, Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował zmianę profilu klasy matematyczno – fizyczno – informatycznej na matematyczno – fizyczno – informatyczno/chemiczny. Zarząd Powiatu zatwierdził Diagnozy Potrzeb i Sytuacji Problemowej:
 1. a) Zespołu Szkół nr 1 gen. Jose de San Martin w Sierpcu – Kształcenie zawodowe;

 1. b) Zespołu Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu – Kształcenie zawodowe.

Ad. pkt 3

Realizując plan pracy Zarząd Powiatu zapoznał się m. in.

 1. z informacją o funkcjonowaniu mieszkań chronionych;
 2. informacją dotyczącą funkcjonowania rodzin zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego;
 3. Sprawozdaniem z realizacji 3 – letniego Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej;
 4. Sprawozdaniem z realizacji Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2016;
 5. Sprawozdaniem z realizacji w 2016 roku ,,Strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Sierpeckiego w latach 2013-2023”;
 6. Sprawozdaniem z realizacji w 2016 roku ,,Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2020”.

Ad. pkt 4

 • Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą:dostosowania pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia;możliwości odzyskania od OW NFZ wykonanych w 2016 r. nadwykonań;
 • zmian ws. obsługi prawnej SPZZOZ oraz rezygnacji z funkcji p.o. Zastępcy Dyrektora SPZZOZ.

 Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu zaopiniował pozytywnie ,,Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rościszewo na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”.

Informuję także Wysoką Radę, iż w okresie sprawozdawczym Starosta Sierpecki i Wicestarosta brali udział w:

 1. Cykliczne spotkanie samorządowców z powiatu sierpeckiego,
 2. złożeniu kwiatów przed pomnikiem Ofiar Katynia i pomnikiem Ofiar Września i AK przy SP nr 2 w Sierpcu – Oddanie Hołdu Poległym w Obronie Ojczyzny,
 3. rozstrzygnięciu XL Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – eliminacje powiatowe,
 4. 50-lecie OSP Rycharcice,
 5. II Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej Młodzików,
 6. 90-lecie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu,
 7. warsztatach dla interesariuszy zaangażowanych w realizację projektu RUMOBIL,
 8. XXII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich,
 9. III Sierpeckich Dni Rolnika,
 10. Międzynarodowym Dniu Pielęgniarek i Położnych
 11. 25-leciu powstania Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu,
 12. IV Kasztelańskich Spotkaniach Folklorystycznych w Sierpcu,
 13. poświęceniu i otwarciu wyremontowanej remizy OSP w Kurowie,
 14. podsumowaniu XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”,
 15. turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt o puchar Starosty Sierpeckiego,
 16. uroczystej Mszy Świętej w Intencji Ojczyzny z okazji 226 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji,
 17. pożegnaniu Absolwentów 2017,
 18. Samorządność w Polsce – Spotkanie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem i sołtysami z terenu powiatu sierpeckiego,
 19. uroczystym otwarciu nowo pobudowanej siedziby Starostwa Powiatowego w Pułtusku,
 20. Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi działającej przy Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie,
 21. Dniu Samorządowca w Powiecie Przasnyskim
 22. spotkaniu z kapelmistrzami orkiestr powiatu sierpeckiego
image_pdfimage_print
Skip to content