Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Z prac Zarządu Powiatu w Sierpcu

Z prac Zarządu Powiatu w Sierpcu

INFORMACJA O PRACACH ZARZĄDU POWIATU SIERPECKIEGO MIĘDZY SESJAMI RADY POWIATU.

W okresie  od 8 grudnia 2016r. do 22 grudnia 2016r. odbyły się 2 posiedzenia Zarządu Powiatu na którym między innymi rozpatrywano sprawy związane z wykonywaniem zadań wynikających z bieżącej działalności Zarządu Powiatu, powiatowych jednostek organizacyjnych i Starostwa Powiatowego w Sierpcu. Obradowano w składach zapewniających quorum, niezbędne do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć.

I. Realizacja uchwał Rady Powiatu:

W czasie obrad XXIX sesji Rady Powiatu w dniu 8 grudnia 2016 r. podjęto pięć uchwał, które zostały objęte zakresem nadzoru Wojewody Mazowieckiego, a także zostały przekazane do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu – w celu realizacji. Wszystkie uchwały zostały również opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, a dwie z nich zostały przesłane do Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego – celem publikacji.

II. Opracowanie projektów uchwał i materiałów na XXX sesję Rady Powiatu w Sierpcu:

Zarząd Powiatu w Sierpcu wystąpił z inicjatywą uchwałodawczą:

1) W ZAKRESIE ORGANIZACJI:

a) w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego zaliczanych do sektora finansów publicznych:

Zgodnie z art. 6a pkt 1 i art. 6b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Powiat może zapewnić wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną m.in. jednostkom organizacyjnym powiatu zaliczanym do sektora finansów publicznych. Uchwałą Nr 124.XVIII.2016 z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego zaliczanych do sektora finansów publicznych, Rada Powiatu w Sierpcu ustaliła jednostki obsługujące, jednostki obsługiwane i zakres obowiązków powierzonych jednostkom obsługującym w ramach wspólnej obsługi. Organizacja wspólnej obsługi finansowej placówek oświatowych w Powiecie Sierpeckim powierzona została Powiatowemu Zespołowi Jednostek Budżetowych w Sierpcu. W związku ze specyfiką organizacji pracy Krytej Pływalni w Sierpcu gwarantującą zapewnienie przestrzegania przepisów bhp oraz warunków sanitarnych, niezasadne jest włączenie obsługi gospodarczej basenu (organizacji sprzątania i konserwacji) do wspólnej obsługi wykonywanej przez Powiatowy Zespół Jednostek Budżetowych w Sierpcu. Powyższy wniosek został wypracowany wspólnie przez Kierownika Krytej Pływalni oraz Dyrektora PZJB.

2) W ZAKRESIE PROMOCJI I ROZWOJU:

a) w sprawie upoważnienia w 2017 roku Zarządu Powiatu do zatwierdzenia projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażania zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych
i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty:

Upoważnienie Rady Powiatu dla Zarządu Powiatu w obszarze zatwierdzania projektów konkursowych i systemowych zgłoszonych przez Powiat Sierpecki, jak też do wyrażania zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty ułatwi w 2017 roku pracę naczelnikom wydziałów Starostwa oraz jednostkom organizacyjnym Powiatu. Istotne znaczenie ma częstotliwość zwoływania Zarządu Powiatu, ponieważ w wielu projektach nabory trwają do 30 dni. W kwestii uchwalania stosownego zabezpieczenia finansowego dla projektów – Rada Powiatu zachowuje swoje kompetencje.

b) w sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla inspektora Grzegorza Żelazko – Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu:

Inspektor Grzegorz Żelasko ze służbami mundurowymi jest związany od stycznia 1986 roku. Służbę rozpoczynał jako funkcjonariusz operacyjno-dochodzeniowy gdańskiego komisariatu. W latach 1989-1992 był słuchaczem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, którą ukończył w stopniu oficerskim. Mający wiedzę i doświadczenie  w 1992 roku przejął obowiązki Komendanta Posterunku Policji w Drobinie i pełnił je do 1998 roku. Po zmianach administracyjnych dalszą służbę pełnił w Komendzie Powiatowej Policji w Sierpcu na różnych stanowiskach, m.in. jako pracownik inspekcji czy Kierownik Referatu Ruchu Drogowego. Od 2004 roku podjął obowiązki na stanowisku I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu. Decyzją Kierownictwa Garnizonu Mazowieckiego od 8 marca 2010 roku piastował stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu. Pan Grzegorz Żelasko jako policjant na wszystkich szczeblach swojej kariery zawodowej realizował misję służby dla społeczeństwa Powiatu Sierpeckiego, dzięki swojemu zaangażowaniu i oddaniu w znacznym stopniu przyczynił się do wymiernej poprawy poziomu bezpieczeństwa. Kierowana przez niego jednostka na przestrzeni lat osiągała ponadprzeciętne wyniki lokując ją na czołowych miejscach wśród jednostek garnizonu mazowieckiego. Swoje obowiązki realizował z pasją, bez względu na porę dnia, służył pomocą i nauką dla wszystkich swoich podwładnych i współpracowników. Był skutecznym i konsekwentnym przełożonym i współpracownikiem, którego celem nadrzędnym było dobro ogółu a z racji swojej funkcji – bezpieczeństwo lokalnej społeczności. Dzięki zaangażowaniu Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu inspektora Grzegorza Żelasko i podjętych czynnościach we współpracy z organami samorządowymi z terenu Powiatu Sierpeckiego w 2014 roku faktem stała się budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu przy ul. Jana Kilińskiego. Dziś obiekt jest wizytówką nie tylko Sierpca, ale także najnowocześniejszym budynkiem Policji garnizonu mazowieckiego zapewniającym znakomite warunki pracy i służby sierpeckich policjantów. Z inicjatywy byłego Komendanta – we współpracy z organami samorządowymi – corocznie realizowane były zakupy nowoczesnego sprzętu transportowego, jak również i wyposażenia służącego policjantom w codziennych służbach, co również w istotny sposób wpływało na poczucie bezpieczeństwa lokalnej społeczności, jak również i osiągane wyniki. Także w życiu prywatnym dał się poznać jako osoba życzliwa, pomocna, kierująca się zasadami współżycia społecznego.

c) w sprawie przyjęcia Planu Operacyjnego Powiatu Sierpeckiego na lata 2014 – 2010:

Zmiany w Planie Operacyjnym wynikają z propozycji zmian, które wpłynęły od członków Zespołu Monitorującego ds. realizacji zadań ujętych w Planie Operacyjnym Powiatu Sierpeckiego na lata 2014-2020.

3) W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ:

a) w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku:

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał informację o wysokości środków finansowych, przypadających Powiatowi Sierpeckiemu wg algorytmu (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym na realizację zadań określonych w art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wysokość limitu na rok 2016 wyniosła 524.726 zł. Rada Powiatu dnia 24 marca 2016 r. dokonała podziału środków PFRON na poszczególne zadania, który został zmieniony 3 listopada 2016 r. i 8 grudnia 2016 r. Z uwagi na zbliżający się koniec roku istnieje potrzeba dokonania zmiany w podziale środków PFRON celem ich pełnego wydatkowania. Zmiana dotyczy w szczególności środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób powyżej 24 roku. Organizator turnusu dokonał zwrotu kwoty 2033 zł w związku z rezygnacją osoby niepełnosprawnej z turnusu.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych wyraziła opinię w niniejszym temacie.

4) W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI:

a) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu i dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 2 w Sierpcu:

Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. Zgodnie z § 4 ust. 1 – wydanej na podstawie art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – Uchwały Nr 217.XXXV.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości Powiatu Sierpeckiego oddanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, zawarcie umów najmu lub dzierżawy nieruchomości lub ich części oddanych w trwały zarząd jednostki organizacyjnej następuje w drodze przetargu. Na mocy § 4 ust. 3 pkt 2 w/w uchwały kierownik jednostki organizacyjnej może odstąpić od przeprowadzenia przetargu na zawarcie umowy najmu lub dzierżawy, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości oddanej w trwały zarząd za zgodą Rady Powiatu.

5) W ZAKRESIE ZDROWIA:

a) w sprawie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu za 2016 r.:

Organ założycielski samodzielnego publicznego zespołu zakładów opieki zdrowotnej w ramach sprawowanego nadzoru nad gospodarką finansową analizuje m.in. roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe zakładu. Kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. W przypadku SPZZOZ w Sierpcu termin ten mija 31 marca 2017 r. Natomiast termin zatwierdzenia sprawozdania mija 30 czerwca 2017 r. W myśl art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości obowiązek badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta istnieje, gdy jednostka w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie, spełnia co najmniej dwa z niżej wymienionych warunków:

 1. średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób;

 2. suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 EURO;

 3. przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 EURO.

SPZZOZ w Sierpcu spełnia zatem trzy z wyżej wymienionych warunków – tym samym sprawozdanie będzie podlegać ustawowemu, obligatoryjnemu badaniu.

III. Do głównych tematów, którymi m. in. zajmował się Zarząd Powiatu należały sprawy:

 1. drogownictwa,
 2. geodezji,
 3. zdrowia,
 4. budżetu,
 5. opieki społecznej.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3759W Szumanie-Bielsk na długości 2,278 km” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VII Rozwój regionalnego systemu transportowego, Działania 7.1 Transport drogowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz upoważnił Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu do realizacji w/w projektu.

Ad. pkt 2

 1. W związku ze zmianą zasad gospodarowania nieruchomościami rolnymi w Polsce oraz zamiarem sprzedaży nieruchomości rolnych i rolno – leśnych na danym terenie, na którym nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Zarząd Powiatu dokonał zmiany planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2017.

 2. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na oddanie w użyczenie na czas określony wynoszący 3 lata pomieszczenia w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu w Sierpcu.

 3. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na oddanie w najem lub dzierżawę – na czas określony dłuższy niż 3 lata – części pomieszczeń w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 2 w Sierpcu.

Ad. pkt 3

1) Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował zmiany zaproponowane w projekcie aktualizacji do tekstu jednolitego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Mazowieckiego.

2) Ponadto Zarząd Powiatu przyjął Oświadczenie w sprawie poparcia działań Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych dotyczące podwyższenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia wartości kontraktów na leczenie szpitalne.

Ad. pkt 4

 1. W związku z otrzymanymi dotacjami na zadania zlecone i na zadania powierzone, Zarząd Powiatu dokonał zmian w Budżecie Powiatu Sierpeckiego na rok 2016.

 2. Zarząd Powiatu dokonał także zwiększenia zabezpieczenia finansowego dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Piaski – Gozdowo na odcinku Gozdowo – Antoniewo na terenie gm. Gozdowo realizowanego przy udziale środków finansowych pochodzących z Programu rozwoju gminnej
  i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Ad. pkt 5

Realizując plan pracy, Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o zakresie współpracy międzyinstytucjonalnej w procesie usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej oraz informacją o realizacji porozumień między powiatami w sprawie przyjęcia dzieci oraz warunków ich pobytu i wysokości wydatków na ich opiekę i wychowanie.

Informuję także Wysoką Radę, iż w okresie sprawozdawczym Starosta Sierpecki i Wicestarosta brali udział w:

1)

W uroczystym oddaniu mostu w m. Kisielewo,

2) Uroczystym otwarciu inwestycji w Regionalnym Zakładzie Gospodarki Odpadami w Rachocinie,

3) Odbiorze dróg:

drogi powiatowej nr 3755W Jeżewo – Krajewice Duże w m. Krajewice Duże”

– drogi powiatowej nr 3745W Jeżewo – droga nr 561 w m. Jeżewo

– drogi powiatowej nr 3701W Stacja Kolejowa Zawidz – droga nr 561 w m. Grabowo

drogi powiatowej nr 3712W Rościszewo – Września w m. Rościszewo i Polik

– drogi powiatowej nr 3739W Rościszewo-Jaworowo w m. Rzeszotary Zawady

– drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo – Kosemin – Żabowo – Szumanie w m. Pszczele

drogi powiatowej nr 3766W Bożewo – Głuchowo wraz z drogą powiatową nr 3767W Bożewo – Rempin w m. Bożewo

drogi powiatowej nr 3765W Bożewo – Cieślin w m. Cieślin

drogi powiatowej nr 3727W Ligowo – granica województwa – (Skępe) w m. Ligowo

– drogi powiatowej nr 3720W Mochowo – Gozdowo, gm. Mochowo

– drogi powiatowej Nr 3762W Węgrzynowo – Lisice w m. Węgrzynowo, gm. Gozdowo,

– drogi powiatowej Nr 3763W Lelice – Białuty w m. Lelice,

– drogi nr 3736W Sierpc – Dąbrówki – Kuski w m. Dąbrówki,

drogi powiatowej nr 3735W Piaski – Gozdowo na odcinku Gozdowo- Antoniewo na terenie gm. Gozdowo,

drogi powiatowej nr 3721W Gójsk – Podlesie – granica
województwa (Sosnowo) w m. Podlesie i Gójsk,

– drogi powiatowej nr 3716W Szczutowo – Dąbkowa – Szczechowo w m. Szczechowo, gm. Szczutowo,

– drogi powiatowej nr 3707W Łukomie – Dziki Bór w m. Dziki Bór,

– mostu w m. Gołocin, gm. Zawidz.

4. Uroczystym podsumowaniu projektu „Umiem Pływać”,

5. Powiatowym Mikołajkowym Turnieju Piłki Nożnej szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

6. Jubileuszu 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego w Gozdowie,

7. V Powiatowym Dniu Wolontariatu,

8. Rozstrzygnięciu V Powiatowego Konkursu Ekologicznego pn. „Chrońmy środowisko odzyskując surowce wtórne”,

 1. Spotkaniach wigilijnych,

 2. Spotkaniu opłatkowym samorządowców Województwa Mazowieckiego z Marszałkiem Województwa – Adamem Struzikiem.

 3. Konwencie Starostów w Pruszkowie.

 4. IV Zjeździe Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Rościszewie.

10. Ślubowaniu i promocji Klas Policyjnych ZS nr 1 w Sierpcu.

UZUPEŁNIENIE

DO SPRAWOZDANIA

STAROSTY SIERPECKIEGO Z DZIAŁALNOŚCI

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

za okres od 22 grudnia 2016 r. 28 grudnia 2016 r.

Zarząd Powiatu w Sierpcu w w/w okresie wystąpił z inicjatywą uchwałodawczą:

W ZAKRESIE BUDŻETU POWIATU:

a) w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok:

Kierując się dobrem Powiatu Sierpeckiego oraz potrzebą wykonywania ustawowych zadań przez organy powiatu zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.

b) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2034:

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych budżet na dany rok musi być zgodny
z WPF. Powyższe oznacza konieczność korygowania danych w oparciu o nowe informacje.

c) w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem 2016 roku oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków:

Zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić w drodze uchwały wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W wykazie tym ujmuje się wydatki związane z realizacją umów w sprawie zamówienia publicznego i umów, które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Plan wydatków środków niewygasających został ustalony z wyodrębnieniem wydatków majątkowych i bieżących.

d) w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W (Lutocin) – granica województwa Września – Borowo”:

Jednostka samorządu terytorialnego zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych może zaciągać kredyty i pożyczki m. in. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Powiat Sierpecki w dniu 22 lipca 2016 r. podpisał z Samorządem Województwa Mazowieckiego Umowę Nr 00090-65151 – UM 0700273/16 na realizację operacji ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W (Lutocin) – granica województwa – Września – Borowo”. Na podstawie tej umowy przyznano pomoc finansową w wysokości 499.998 zł jako refundację części kosztów kwalifikowanych w/w inwestycji. Refundacja nastąpi po zaakceptowaniu prawidłowo złożonego wniosku o płatność.

e) w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski – Gozdowo”:

Jednostka samorządu terytorialnego zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych może zaciągać kredyty i pożyczki m. in. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Powiat Sierpecki w dniu 22 lipca 2016 r. podpisał z Samorządem Województwa Mazowieckiego Umowę Nr 00109-65151 – UM 0700272/16 na realizację operacji ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski – Gozdowo. Na podstawie tej umowy przyznano pomoc finansową w wysokości 499.314 zł jako refundację części kosztów kwalifikowanych w/w inwestycji. Refundacja nastąpi po zaakceptowaniu prawidłowo złożonego wniosku o płatność.

f) w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz – Osiek – Włostybory – (Kozie Brody):

Jednostka samorządu terytorialnego zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych może zaciągać kredyty i pożyczki m. in. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Powiat Sierpecki w dniu 22 lipca 2016 r. podpisał z Samorządem Województwa Mazowieckiego Umowę Nr 00136-65151 – UM 0700271/16 na realizację operacji ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz – Osiek – Włostybory – (Koziebrody). Na podstawie tej umowy przyznano pomoc finansową w wysokości 465.001 zł jako refundację części kosztów kwalifikowanych w/w inwestycji. Refundacja nastąpi po zaakceptowaniu prawidłowo złożonego wniosku o płatność.

Ponadto realizując Plan pracy Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą rozliczenia inwestycji zrealizowanych w 2016 roku oraz o przeprowadzonych postępowaniach przetargowych oraz informacją dotyczącą stanu prawnego dróg powiatowych w 2016 roku.

image_pdfimage_print
Skip to content