Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

XVIII Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

XVIII Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

W dniu 25 lutego 2016r. (czwartek) o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a odbędzie się XVIII Sesja Rady Powiatu w Sierpcu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad Nr XVII.2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.
5. Informacja dotycząca realizacji zadań z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa na terenie Powiatu Sierpeckiego .
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze Województwa Mazowieckiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Sierpeckiego w 2015 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Sierpeckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Sierpeckiego.
10. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu z wykonania Rocznego Programu Działania za II półrocze 2015 roku.
13. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności i efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu – Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2015 r.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowym ośrodku wsparcia – Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Szczutowie .
15. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji w 2015 roku „Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2012-2015”.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2019”.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego zaliczanych do sektora finansów publicznych.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Zespołu Jednostek Budżetowych w Sierpcu.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębach Rachocin i Studzieniec gm. Sierpc .
20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok.
21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego.
22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej .
23. Sprawy różne.
24. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/
Jan Rzeszotarski

image_pdfimage_print
Skip to content