Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Dzienny Dom Senior-WIGOR

Dzienny Dom Senior-WIGOR

30 grudnia br. Powiat Sierpecki oficjalnie stał się pierwszym powiatem w województwie mazowieckim w którym powstał Dzienny Dom Senior-WIGOR. Jeden ze 113 domów Senior-WIGOR w Polsce ma swoja siedzibę w budynku Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie przy ulicy 3 Maja 116.

Senior-WIGOR to pierwszy w historii rządowy program przewidujący budowę sieci dziennych domów pobytu dla osób starszych. W bieżącym roku w ramach Edycji 2015 tego Programu miało powstać w Polsce 113 dziennych domów Senior-WIGOR. Jeden z nich ma swoją siedzibę w budynku Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie przy ulicy 3 Maja 116. Dnia 30 grudnia 2015 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowej placówki wsparcia dziennego – Dziennego Domu Senior – WIGOR w Szczutowie

Oferta dziennego Domu Senior-WIGOR adresowana jest do 20 mieszkańców powiatu sierpeckiego w wieku 60+. Powiat sierpecki otrzymał jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie placówki tj. dofinansowanie w ramach rządowego programu „Senior-WIGOR” na lata 2015 – 2020 Edycja 2015.w kwocie 250 tys. zł co stanowi 80 proc. całkowitych kosztów. Na adaptację budynku przewidziano 180 tys. zł, natomiast dotacja na wyposażenie domu wyniosła 70 tys. zł. Wkład własny Powiatu wyniósł 62.500,00 zł. Projekt zmierza do aktywizowania osób starszych z obszarów gmin powiatu sierpeckiego. Brak infrastruktury pomocy społecznej w gminach jest bodźcem do działań aktywizujących oraz prozdrowotnych. W ramach projektu przewiduje się udostępnienie seniorom infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie czasu wolnego i zaangażowanie w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego. Na terenie powiatu sierpeckiego nie istnieją zinstytucjonalizowane formy świadczenia opieki dziennej dla seniorów niewymagających całodobowej opieki, służące ich aktywizacji, świadczące usługi prozdrowotne, w tym rehabilitacyjne. Uruchomienie Dziennego Domu „Senior WIGOR” w Szczutowie posłuży więc zaspokojeniu potrzeb charakterystycznych dla osób starszych, w tym głównie uznania jako jednostki ludzkiej, stymulacji psychicznej i umysłowej, ochrony zdrowia i dostępu do opieki zdrowotnej, utrzymywania stosunków międzyludzkich, wypełniania powiększonego wolumenu czasu oraz potrzeby ustalonego trybu życia. Zakres świadczonych usług będzie ustalany w oparciu o indywidualną diagnozę potrzeb i preferencji uczestników projektu. Poza usługami bytowymi świadczonymi przez placówkę prowadzone także będą usługi rehabilitacyjne, zajęcia o charakterze rozwojowym, edukacyjnym, rekreacyjnym, różne formy terapii indywidualnej, grupowej, zajęcia aktywizujące podopiecznych w różnych sferach, kompensujące osobom samotnym brak kontaktów rodzinnych. Ważną zaletą Domu „Senior WIGOR” – ośrodka wsparcia dziennego będzie z jednej strony stworzenie osobom samotnym szansy na tworzenie relacji i więzi, a z drugiej odciążenie rodzin i bliskich podopiecznych Domu, a tym samym ułatwienie im „normalnego” codziennego funkcjonowania. Powyższe zadania związane z utworzeniem i prowadzeniem Domu dla osób starszych 60+ na terenie powiatu sierpeckiego wynikają też z zapisów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Sierpeckiego na lata 2013 – 2023.

W pierwszej kolejności wsparcie dotyczyć będzie osób, które spełniają jedną lub więcej poniżej wymienionych cech: zmniejszona sprawność ruchowa i/lub intelektualna, niski stopień samodzielności, samotność (samodzielne zamieszkiwanie w gospodarstwie domowym), niepełnosprawność, złe warunki mieszkaniowe, zaburzone, nieprawidłowe relacje z otoczeniem, w tym z rodziną, brak możliwości pełnej opieki w ciągu dnia ze strony rodziny (w przypadku rodzin wielopokoleniowych oraz osób zamieszkujących wspólnie gospodarstwo domowe).

Dzienny Dom „Senior WIGOR” został utworzony na trzeciej kondygnacji Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie przy ul 3 Maja 116, na powierzchni 339,20 m². Powierzchnia ta stanowiła pierwotnie jedną całość. Obecnie została zabudowana ścianami działowymi tworząc tym samym 9 pomieszczeń przewidzianych w regulaminie projektu. Będą to pomieszczenia m.in. do: wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu (z biblioteką, sprzętem RTV oraz komputerem z dostępem do internetu). W ramach zajęć uczestnicy będą mogli skorzystać z zajęć ruchowych, rekreacyjnych, relaksacji, zajęć kulturalno-oświatowych, warsztatów tematycznych, wyjazdów do kina, wycieczek, posiłków, itp. Wolontariusze będą realizować bloki międzypokoleniowe. Każda forma proponowanego wsparcia dostosowana będzie do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00. Zapewniony będzie także ciepły posiłek.

image_pdfimage_print
Skip to content