Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

XV Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

XV Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

W dniu 7 grudnia 2015r. (poniedziałek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a odbędzie się XV Sesja Rady Powiatu w Sierpcu.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad Nr XIV.2015 z dnia 30 października 2015 roku.
3.Ustalenie porządku obrad.
4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.
5. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu .
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za III kwartał 2015 roku .
8. Podjęcie Oświadczenia w sprawie podwyżek dla grup zawodowych nie objętych rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej .
9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku .
10. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia jednostek budżetowych Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie i Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Szczutowie .
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego w postaci pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Kopernika 9 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym .
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Sierpeckiego” .
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2033 .
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok .
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Rzeszotarski

 

image_pdfimage_print
Skip to content