Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Z prac Zarządu Powiatu w Sierpcu

Z prac Zarządu Powiatu w Sierpcu

INFORMACJA O PRACACH ZARZĄDU POWIATU SIERPECKIEGO MIĘDZY SESJAMI RADY POWIATU.

W okresie  od 22 września 2016r. do 27 października 2016r. odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu na którym między innymi rozpatrywano sprawy związane z wykonywaniem zadań wynikających z bieżącej działalności Zarządu Powiatu, powiatowych jednostek organizacyjnych i Starostwa Powiatowego w Sierpcu. Obradowano w składach zapewniających quorum, niezbędne do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć.

 1. Realizacja uchwał Rady Powiatu:

W czasie obrad XXVI sesji Rady Powiatu w dniu 29 września 2016 r. oraz XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w dniu 17 października 2016r. podjęto cztery uchwały oraz dwa oświadczenia, które zostały objęte zakresem nadzoru Wojewody Mazowieckiego, a także zostały przekazane do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu – w celu realizacji. Wszystkie uchwały zostały również opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, a dwie z nich zostały przesłane do Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego – celem publikacji.

II. Opracowanie projektów uchwał i materiałów na XXVIII sesję Rady Powiatu w Sierpcu:

Zarząd Powiatu w Sierpcu wystąpił z inicjatywą uchwałodawczą:

 1. W ZAKRESIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH:

 1. w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego
  z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2016”
  :

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Szczegółowo sferę współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa ta nakłada na organy administracji publicznej obowiązek realizacji zadań sfery publicznej we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Podstawowe znaczenie w tej kwestii ma art. 5a ust. 1 cytowanej ustawy nakładający na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu. Uchwała reguluje współpracę pomiędzy samorządem Powiatu Sierpeckiego a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r. określając cele, zakres i formy tej współpracy. Program w szczególności sprzyjać będzie kontynuowaniu i rozwijaniu partnerskiej współpracy pomiędzy powiatem a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, dalszemu rozwojowi tych organizacji i podmiotów, stworzy mieszkańcom powiatu szansę poszerzenia aktywności społecznej, a także umożliwi zlecenie realizacji zadań powiatu na rzecz organizacji pozarządowych i podmiotów. Wysokość środków finansowych określonych w programie, przeznaczonych na realizację zadań została podana na poziomie wydatków w 2016 roku. Ostateczną wysokość środków przeznaczonych na realizację określi Rada Powiatu w uchwale budżetowej na rok 2017. Projekt Programu został przedłożony do konsultacji przedstawicielom organizacji pozarządowych. W wyniku przeprowadzonych konsultacji, przedstawiciele organizacji pozarządowych uczestniczących w procesie zgłosili własne wnioski, które zawarte są w protokole. Wyniki konsultacji zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, w BIP i na stronie Starostwa Powiatowego oraz przedłożone wraz z niniejszą dokumentacją Radzie Powiatu.

2) W ZAKRESIE PROMOCJI:

a) w sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Pana Zbigniewa Lubacza byłego Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu;

b) w sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Pana Jana Wojtasa, założyciela i długoletniego kapelmistrza Orkiestry Dętej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu;

– w/w oświadczenia były związane z obchodami 70lecia istnienia Zespołu Szkół Nr 1
w Sierpcu i stanowiły przedmiot obrad sesji nadzwyczajnej w dniu 17 października 2017 r.

3)W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI:

a) w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki zdrowotnej w Sierpcu, na wynajem pomieszczenia – Gabinetu Dermatologicznego:

Zgodnie z treścią art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie go w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot tworzący”. Zasady te zostały określone w Uchwale NR 24/IV/07 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 9 marca 2007 roku, w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu. Zapisy zawarte w uchwale stanowią, iż oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych na okres:

 1. do 1 roku następuje na podstawie decyzji Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu,

 2. od 1 roku do trzech lat wymaga zgody Zarządu Powiatu w Sierpcu, udzielonej na podstawie wniosku Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu,

 3. powyżej trzech lat wymaga zgody Rady Powiatu w Sierpcu, udzielonej na podstawie wniosku Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu, zaakceptowanego przez Zarząd Powiatu.

W dniu 28 września 2016 roku wpłynął wniosek od Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu o zaopiniowanie wniosku i przekazanie Radzie celem wyrażenia zgody na wynajem przez wnioskodawcę, na okres 2 lat, pomieszczenia Gabinetu Dermatologicznego o powierzchni użytkowej 20,11 m2 wraz z poczekalnią o pow. użytkowej 22,43 m2, zlokalizowanego w budynku Przychodni Specjalistycznej SPZZOZ przy ul. Słowackiego 16 w m. Sierpc z przeznaczeniem na wykonywanie, przez specjalistę chirurga posiadającego certyfikat uprawniający do wykonywania badań endoskopowych, konsultacji medycznych w zakresie chirurgii i endoskopii. Ponieważ jednostka zawierała już umowę najmu przedmiotowego pomieszczenia i okres najmu wynosił 3 lata niezbędna jest zgoda Rady Powiatu w Sierpcu na dokonanie planowanej czynności przez Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu na podstawie wniosku zaakceptowanego przez Zarząd Powiatu.

b) w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, na wynajem pomieszczenia – Gabinetu Laryngologicznego:

W dniu 28 września 2016 roku wpłynął wniosek od Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu o zaopiniowanie wniosku i przekazanie Radzie celem wyrażenia zgody na wynajem przez wnioskodawcę, na okres 3 lat, pomieszczenia Gabinetu Laryngologicznego o powierzchni użytkowej 19,69 m2 zlokalizowanego w budynku Przychodni Specjalistycznej SPZZOZ przy ul. Słowackiego 16 w m. Sierpc z przeznaczeniem na badanie słuchu oraz dopasowywanie i sprzedaż aparatów słuchowych. Ponieważ jednostka zawierała już umowy najmu przedmiotowego pomieszczenia i okres łącznego najmu przekroczył 3 lata niezbędna jest zgoda Rady Powiatu w Sierpcu na dokonanie planowanej czynności przez Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu na podstawie wniosku zaakceptowanego przez Zarząd Powiatu.

c) w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, na wydzierżawienie powierzchni w budynku szpitala SPZZOZ w Sierpcu:

W dniu 28 września 2016 roku wpłynął wniosek od Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu o akceptację wniosku i przekazanie Radzie celem wyrażenia zgody na wynajem przez wnioskodawcę, na okres 2 lat, powierzchni 1 m2 (przy dawnej aptece) w budynku Szpitala SPZZOZ w Sierpcu przy ul. Słowackiego 32 z przeznaczeniem na zainstalowanie dystrybutora automatycznego do napojów gorących. Ponieważ jednostka zawierała już umowy dzierżawy przedmiotowej powierzchni i okres łącznej dzierżawy przekroczył 3 lata niezbędna jest zgoda Rady Powiatu w Sierpcu na dokonanie planowanej czynności przez Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu na podstawie wniosku zaakceptowanego przez Zarząd Powiatu.

4) W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ:

a) w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku:

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał informację o wysokości środków finansowych, przypadających Powiatowi Sierpeckiemu wg algorytmu (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym na realizację zadań określonych w art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wysokość limitu na rok 2016 wyniosła 524.726 zł. Rada Powiatu dnia 24 marca 2016 r. dokonała podziału środków PFRON na poszczególne zadania. Potrzeba dokonania zmiany w podziale środków dotyczy środków przeznaczonych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej. Pomimo podjętych działań zmierzających do refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy kwota 40 000 zł nie została wydatkowana. Zachodzi więc potrzeba zmiany Uchwały Rady Powiatu tak, by umożliwić wykorzystanie środków otrzymanych w 2016 r. Zaproponowany plan podziału powstał w wyniku ustaleń realizatorów zadań Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych wyraziła opinię w niniejszym temacie.

5) W ZAKRESIE BUDŻETU POWIATU:

a) w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok:

Kierując się dobrem Powiatu Sierpeckiego oraz potrzebą wykonywania ustawowych zadań przez organy powiatu zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.

b) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2034:

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych budżet na dany rok musi być zgodny
z WPF. Powyższe oznacza konieczność korygowania danych w oparciu o nowe informacje.

Ponadto Zarząd Powiatu przedłożył Radzie Powiatu w Sierpcu informację o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku szkolnym 2015/2016.

III. Do głównych tematów, którymi m. in. zajmował się Zarząd Powiatu należały sprawy:

 1. współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 2. zdrowia;
 3. organizacje;
 4. drogownictwa;
 5. pomocy społecznej;
 6. nieruchomości;
 7. budżetu.

Ad. pkt 1

 1. Zarząd Powiatu przedłożył do konsultacji z organizacjami pozarządowymi
  i podmiotami ,,Program współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2017”.

 2. W związku z realizacją zadania zleconego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej – Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
  w Powiecie Sierpeckim – Nr 2, na kwotę 60 725,88 zł. W związku
  z powyższym Zarząd Powiatu także ogłosił nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu bezpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Sierpeckim
  w 2017 roku.

Ad. pkt 2

 1. W związku z przeprowadzonym konkursem na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
  w Sierpcu, Zarząd Powiatu – po zapoznaniu się z protokołem w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu – powołał Panią Beatę Bany na stanowisko Dyrektora SPZZOZ od dnia
  15 listopada 2016 r. na okres sześciu lat.

Ad. pkt 3

  1. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie Powiatu Sierpeckiego w charakterze partnera do konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w celu realizacji projektu pn. Rozwój OZE poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej.

  1. W związku z wejściem w życie nowych przepisów prawnych – Zarząd Powiatu zatwierdził Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
   w Sierpcu. Zaproponowana treść regulaminu, prócz ujednolicenia treści
   i uwzględnienia zmiany kompetencji, a także likwidacji wakujących stanowisk pracy, nie wprowadza zmian powodujących skutki finansowe
   i kadrowe.

Ad. pkt 4

   1. Zarząd Powiatu dokonał zwiększenia zabezpieczenia finansowego na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej Rościszewo – Jaworowo w m. Rzeszotary Zawady.

   2. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Zawidz składnika majątku ruchomego w postaci zdemontowanej konstrukcji mostu z drogi powiatowej w m. Kisielewo gm. Sierpc, będącego w bezpośrednim zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu.

   3. Zgodnie z Planem pracy Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją
    w zakresie przygotowania do zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych w roku 2017.

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu upoważnił Panią Agnieszkę Gorczycę – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Sierpeckiej Ponadgminnej Świetlicy Środowiskowej SPAŚ w Sierpcu.

Ad. pkt 6

 1. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na usunięcie 8 sztuk drzew rosnących na działce o numerze ewidencyjnym 1069/6 położonej w m. Sierpc stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego, będącej w użyczeniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

 2. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na oddanie w użyczenie – na czas określony wynoszący 4 lat – hali sportowej znajdującej się w budynku szkoły pozostającym w trwałym zarządzie Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu,
  z przeznaczeniem na cele publiczne oraz cele niezwiązane z działalnością gospodarczą.

Ad. pkt 7

 1. Zarząd Powiatu dokonał zmian w budżecie na rok 2016 poprzez zwiększenie planów wydatków o kwotę 2.310 zł, z przeznaczeniem na zaplanowaną w budżecie Powiatu inwestycję drogową pn. Przebudowa drogi powiatowej Rościszewo – Jaworowo w m. Rzeszotary Zawady.

 2. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie umowy z Polskim Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowie Oddział w Żurominie na obsługę bankową jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego w okresie od 1 listopada 2016 r. do 31 października 2020 r. W związku z informacja publiczną o kondycji finansowej w/w banku budzącej uzasadniony niepokój, działając w poczuciu odpowiedzialności za gospodarkę finansową Powiatu Sierpeckiego, Zarząd Powiatu wycofał się z podpisania przedmiotowej umowy. W związku z przeprowadzeniem rozpoznania cenowego na obsługę bankową powiatu, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie umowy z Sierpeckim Bankiem Spółdzielczym w okresie od 1 listopada 2016 r. do 31 października 2018 r.

Informuję także Wysoką Radę, iż w okresie sprawozdawczym Starosta Sierpecki i Wicestarosta brali udział w:

 1. I Mazowieckim Turnieju Drużyn OSP w piłce nożnej w Mochowie,

 2. Uroczystym otwarciu drogi wojewódzkiej nr 539 w miejscowości Ligowo (pow. sierpecki),

 3. VI Powiatowym Dniu Edukacji Narodowej,

 4. Gminnym Dniu Edukacji Narodowej w Gozdowie,

 5. Inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017 Sierpeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

 6. Konferencji inaugurującej wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022,

 7. Podsumowaniu powiatowych ćwiczeń obronnych „Kasztelan 2016”,

 8. Rozstrzygnięciu konkursu literacko-plastycznego pt.: „Moja przygoda z Henrykiem Sienkiewiczem – pisarzem, publicystą i podróżnikiem”,

 9. Uroczystości 25-lecia Samorządu Pielęgniarek i Położnych,

 10. Powiatowym Balu Seniora w Zawidzu,

 11. Uroczystym spotkaniu z okazji Światowego Dnia Walki z Cukrzycą – zorganizowanym przez Koło Miejsko – Gminne „Nadzieja”,

 12. Jesiennych biegach przełajowych w Studzieńcu,

 13. Konferencji „Kariera drogą profesjonalnego rozwoju” zorganizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Płocku,

 14. Spotkaniu z Ministrem Sportu i Turystyki Witoldem Bańką,

 15. Uroczystości 70-lecia Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu,

 16. Uroczystym podsumowaniu projektu pn.: „Lepszy start dla sierpeckiej młodzieży”,

 17. Spotkaniu z przedstawicielami Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku w sprawie współpracy pomiędzy uczelnią a szkołami ponadgimnazjalnymi.

image_pdfimage_print
Skip to content