Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY.

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY.

Ogłoszenie Starosty Sierpeckiego

Mając na uwadze poprawę dostępności usług edukacyjnych dla dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi oraz przygotowanie i złożenie przez Powiat Sierpecki wniosku o przyznanie grantu w Konkursie Grantowym ogłoszonym w ramach projektu “Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”, który realizowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Starosta Sierpecki informuje, że jest możliwość podjęcia współpracy Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Sierpcu, w którym planowane jest powołanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą i chętnych przedszkoli/ szkół ogólnodostępnych, które mogą być objęte wsparciem przez SCWEW.

Główne obszary działalności SCWEW będą obejmowały:
 1. Działalność szkoleniowo- doradcza, która stanowi główny przedmiot współpracy SCWEW z przedszkolami i szkołami ogólnodostępnymi i ich wsparcie.
 2. Działalność związana w wyposażeniem dzieci/uczniów oraz osób uczestniczących w kształceniu ustawicznym w sprzęt specjalistyczny, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz dostosowane podręczniki lub dobór sprzętu.
 3. Działalność informacyjna i promocyjna związana z budowaniem przyjaznego środowiska dla edukacji włączającej.
 4. Współpraca z innymi partnerami w celu wymiany doświadczeń oraz koordynacji i spójności działań.
Zadania realizowane przez SCWEW to m. in:
 1. Rozwijanie kompetencji kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie prowadzenia edukacji włączającej.
 2. Wspieranie dyrektorów przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, w szczególności w zakresie:
– tworzenia odpowiednich warunków i organizacji pracy do prowadzenia edukacji włączającej;
– monitorowania wdrażania edukacji włączającej;
– prowadzenia działań interwencyjnych skierowanych do nauczycieli, rodzic ów, opiekunów i dzieci/uczniów
3) Prowadzenie modelowych zajęć na terenie przedszkoli i szkól ogólnodostępnych (w tym lekcji pokazowych), których celem jest demonstracja skutecznych technik i metod pracy z dzieckiem/uczniem ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi .
4) Rozwijanie kompetencji kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie działań interwencyjnych skierowanych do dzieci/uczniów i ich rodzin.
5) Współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i ośrodkami doskonalenia nauczycieli w zakresie wsparcia udzielanego przedszkolu/szkole.
6) Konsultacje dla rodziców i dzieci za pośrednictwem przedszkola/szkoły.
7) Utworzenie wypożyczalni i wypożyczanie pomocy dydaktycznych oraz sprzętu specjalistycznego koniecznego do pracy z dziećmi/uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, a także przygotowanie kadry przedszkoli i szkół do efektywnego wykorzystania tych pomocy.
8) Wspieranie nauczycieli specjalistów przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w przygotowywaniu materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do bieżącej pracy z dzieckiem/uczniem w klasie o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.
9)Wspieranie rozwoju włączających społeczności lokalnych (w tym działania informacyjne, upowszechniające ideę edukacji włączającej, podnoszące świadomość władz lokalnych, pracowników innych placówek i lokalnej społeczności).
 1. W każdym przedszkolu/szkole objętej wsparciem, współpracującej z SCWEW zostanie powołany koordynator ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW.
 2. Osoby zatrudnione w SCWEW oraz koordynatorzy będą zobligowani do ukończenia szkoleń prowadzonych przez ORE.
 1. Koordynatorzy będą współpracowali ze SCWEW przy:
 1. Przeprowadzaniu diagnozy przedszkola/szkoły objętej wsparciem;
 2. Organizacji wsparcia w ramach projektu przez SCWEW danego przedszkola/szkoły;
 3. Uruchomieniu wypożyczalni sprzętu – użyczaniu/wypożyczaniu sprzętu specjalistycznego, podręczników, pomocy dydaktycznych i materiałów edukacyjnych do pracy z dziećmi/uczniami z niepełnosprawnością;
 4. Wsparciu nauczycieli przedszkoli/szkół w opracowywaniu, weryfikowaniu indywidualnych programów dzieci, uczniów z niepełnosprawnościami;
 5. Wsparciu specjalistycznym dla rodziców dzieci/uczniów
 6. Prowadzeniu modelowych zajęć na terenie przedszkoli/ szkół ogólnodostępnych.
 1. Czas realizacji współpracy w ramach Grantu wynosi – 24 miesiące tj. w przypadku podpisania umowy o grant od 01.06.2021 do 31.05.2023 r.
Wszystkie chętne do współpracy szkoły i przedszkola prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Dyrektor SOSW – Leonorą Brudnicką –
tel. 24 275 21 06 do dnia 23.04.2021 r. do godz. 12.00.
image_pdfimage_print
Skip to content