Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Zaproszenie dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych.

Zaproszenie dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych.

Powiat sierpecki, jako organ prowadzący w rozumieniu art. 4 pkt. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z dnia 2019 r. poz. 1148 ), działając na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078),

zaprasza

podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych do złożenia aplikacji na objęcie opieką stomatologiczną dzieci i młodzież szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat sierpecki oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu :

L.p.

Pełna nazwa placówki

Ilość uczniów

(stan na 1 września 2019 r.)

1.

Liceum Ogólnokształcące im. mjra H. Sucharskiego w Sierpcu, ul. H. Sucharskiego 2, 09-200 Sierpc

249

2.

Zespół Szkół Nr 1 im. Jose de San Martin w Sierpcu, ul. Armii krajowej 10, 09-200 Sierpc

862

3.

Zespół Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu, ul. Wiosny ludów 7, 09-200 Sierpc

554

4.

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Sierpcu, ul. Armii Krajowej 1, 09-200 Sierpc

87

Razem:

1 752

Podana liczba uczniów jest szacunkowa i może nieznacznie ulec zmianie.

 1. Zasady realizacji zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami:

 1. Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami to lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1373), w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniobiorcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.

 2. Lekarz dentysta sprawuje opiekę stomatologiczną nad uczniami w miejscu określonym w umowie o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej. Miejscem tym jest gabinet dentystyczny, który może być utworzony w szkole (doposażony przez oferenta), gabinet dentystyczny poza szkołą lub dentobus, prowadzone przez podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą i współpracujący ze szkołą.

 3. Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami jest zobowiązany do :

 1. Wykonywania świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,

 2. Wykonywania profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

 1. W przypadku, gdy opieka stomatologiczna nad uczniami jest sprawowana w dentobusie, lekarz dentysta wykonuje:

 1. Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia udzielane w dentobusie,

 2. Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia udzielane w dentobusie – określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

 1. Opieka stomatologiczna w zakresie wymienionym w ust. 3. pkt 1 i ust. 4 pkt 1 wymaga pisemnej zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów, wyrażonej po uzyskaniu informacji, o której mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgoda ta jest wyrażana przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.

 2. Profilaktyczna opieka stomatologiczna, o której mowa w ust.3 pkt 2 i ust. 4 pkt 2 jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów.

 3. Lekarz dentysta współpracuje z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną oraz dyrektorem szkoły w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów.

 4. Lekarz dentysta zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji medycznej określonej przepisami wydanymi na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 5. Opieka zdrowotna nad uczniami jest finansowana ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia.

 6. Zasady, sposób i warunki finansowania świadczeń opieki zdrowotnej nad uczniami określają przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 1. Informacje ogólne:

 1. Celem niniejszego zaproszenia jest zapewnienie możliwości korzystania z usług lekarza stomatologa przez uczniów szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Sierpecki.

 2. Podmiot leczniczy zainteresowany złożeniem aplikacji powinien spełniać następujące wymagania;

 1. W czasie składania aplikacji prowadzić działalność leczniczą w przedmiotowym zakresie,

 2. Posiadać aktualny wpis do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą, prowadzonego przez wojewodę, właściwego dla miejsca siedziby zakładu lub dla miejsca zamieszkania (gdy podmiot prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą).

 3. Posiadać umowę na świadczenie usług medycznych w zakresie objętym zaproszeniem z Narodowym Funduszem Zdrowia,

 4. Zatrudniać specjalistów uprawnionych do wykonywania zadań opieki stomatologicznej,

 1. W przypadku złożenia aplikacji przez podmiot leczniczy, spełniający zasady określone w przepisach ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, zostanie zawarte pomiędzy podmiotem leczniczym a organem prowadzącym szkołę porozumienie, w którym zostanie określony sposób organizacji udzielania świadczeń.

 2. Powiat Sierpecki przewiduje możliwość realizacji zadania przez więcej niż jeden podmiot leczniczy.

 1. Miejsce i termin składania dokumentów:

 1. Zgłoszenie – na załączonym formularzu wraz z załącznikami:

 1. kserokopię decyzji/zaświadczenia, potwierdzających wpis podmiotu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,

 2. kserokopię umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii dzieci i młodzieży,

 3. oświadczenie o zatrudnianiu specjalistów wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego, a w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej – oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji do wykonywania działalności leczniczej w zakresie leczenia stomatologicznego,

Komplet dokumentów należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej „zgłoszenie – opieka stomatologiczna nad uczniami” w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc do dnia 20 września 2019 r. do godz. 15.00.

Porozumienie zostanie zawarte od dnia 1.10.2019 r.

Starosta Sierpecki

Mariusz Turalski

Sierpc, dnia ……………………….

Formularz zgłoszenia Formularz zgłoszenia Formularz zgłoszenia

image_pdfimage_print
Skip to content