Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Z PRAC ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

Z PRAC ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

INFORMACJA O PRACACH ZARZĄDU POWIATU SIERPECKIEGO MIĘDZY SESJAMI RADY POWIATU.

S P R A W O Z D A N I E
STAROSTY SIERPECKIEGO
Z DZIAŁALNOŚCI
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

 

W okresie od 12 stycznia 2015 roku do 18 lutego 2015 roku, odbyło się 4 posiedzenie Zarządu Powiatu na którym między innymi rozpatrywano sprawy związane z wykonywaniem zadań wynikających z bieżącej działalności Zarządu Powiatu, powiatowych jednostek organizacyjnych i Starostwa Powiatowego w Sierpcu. Obradowano w składzie zapewniającym quorum, niezbędne do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć.I. Realizacja uchwał Rady Powiatu:
W czasie obrad IV sesji Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 12 stycznia 2015 roku podjęto 6 uchwał, które zostały objęte zakresem nadzoru Wojewody Mazowieckiego, a także przekazane do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych – w celu realizacji oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu. Ponadto 1 uchwała została przesłana do Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego – celem publikacji.II. Opracowanie projektów uchwał i materiałów na V sesję Rady Powiatu w Sierpcu:Zarząd Powiatu w Sierpcu wystąpił z inicjatywą uchwałodawczą w zakresie:

1) W ZAKRESIE BUDŻETU:
a) w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok:
Kierując się dobrem Powiatu Sierpeckiego oraz potrzebą wykonywania ustawowych zadań przez organy powiatu zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.

b) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2033:
Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych budżet na dany rok musi być zgodny z WPF. Powyższe oznacza konieczność korygowania danych w oparciu o nowe informacje.
2) W ZAKRESIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY:
a) w sprawie przyjęcia sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu z wykonania Rocznego Programu Działania za II półrocze 2014 roku:
Zgodnie z § 9a Uchwały Nr 274/LI/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 56/VII/07 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu – Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu składa Radzie Powiatu w Sierpcu sprawozdanie z wykonania rocznego programu działania za II półrocze w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.

3) W ZAKRESIE ZDROWIA:
a) w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
W dniu 19 października 2012 roku Rada Powiatu w Sierpcu podjęła Uchwałę Nr 162.XXVII.2012 w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, a następnie podjęta została Uchwała Nr 246.XLI.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 4 października 2013 roku zmieniającą uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz Uchwała Nr 306.L.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 czerwca 2014 roku zmieniającą uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu .
Określone w projekcie uchwały zmiany dotyczą potrzeby całodobowego zaopatrzenia oddziałów szpitalnych w krew i jej składniki, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami.
Należy nadmienić, iż z końcem 2014 roku zlikwidowano Oddział Terenowy w Sierpcu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.
Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, to podmiot tworzący nadaje statut. Dlatego też po zaopiniowaniu zmian przez Radę Społeczną, zgodnie z wnioskiem Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu podjęcie stosownej uchwały jest w pełni uzasadnione.

4) W ZAKRESIE POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE:
a) w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015r.:

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał informację o wysokości środków finansowych, przypadających Powiatowi Sierpeckiemu wg algorytmu (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym na realizację zadań określonych w art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Wysokość limitu na rok 2015 wynosi 473.666,00 zł. W związku z tym zachodzi potrzeba podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015. Zaproponowany plan podziału powstał w wyniku ustaleń realizatorów zadań Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych wyraziła opinię w niniejszym temacie.

Zgodnie z planem pracy Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności i efektów pracy Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2014r. Powyższe sprawozdanie zostało przedłożone Radzie Powiatu.

Ponadto Zarząd Powiatu przyjął i przedłożył Radzie Powiatu sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2014.
Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela w terminie do dnia 20 stycznia każdego roku, organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Realizując przyjęty plan pracy, Zarząd Powiatu zapoznał się także ze sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w roku 2014, które zostało przedłożone Radzie Powiatu.

III. Do głównych tematów, którymi m. in. zajmował się Zarząd Powiatu należały sprawy:
1) Budżetu Powiatu,
2) Współpracy z organizacjami pozarządowymi i oświaty,
3) Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu,
4) Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
5) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
6) Wydziału Organizacji i Nadzoru,
7) Samodzielnego stanowiska ds. promocji Powiatu,
8) Domu Pomocy Społecznej,
9) służby zdrowia,
10) sprawy różne.

Ad. pkt 1
W związku z uchyleniem paragrafów: 435 (Zakup usług dostępu do sieci Internet) oraz 437 (Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej), a także zmianą brzmienia paragrafu 436 z (Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej) na nowe brzmienie: Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zachodziła konieczność zmiany uchwały budżetowej na rok 2015. Przedmiotowe zmiany należały do kompetencji Zarządu Powiatu.

Ad. pkt 2
1) Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku przez organizacje pozarządowe zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Uchwałą Nr 327.LIV.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 7 listopada 2014 r. został uchwalony „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2015”. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań przez organizacje pozarządowe jest zgodna z uchwałą budżetową Rady Powiatu w Sierpcu na 2015 rok. Termin składania ofert został określony na dzień – do 3 marca 2015r.

2) Zgodnie z planem pracy, Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją na temat liczby uczniów w poszczególnych klasach po I semestrze roku szkolnego 2014/2015 w szkołach prowadzonych przez Powiat Sierpecki.

3) Zgodnie z planem pracy, Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą funkcjonowania w roku 2014 boiska ,,Orlik” przy Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu.

4) Na wniosek Pani Ewy Nowakowskiej – Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu mając na uwadze usprawnienie pracy jednostki – wydano upoważnienie do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem jednostki przy realizacji zamówienia publicznego do kwoty 30.000 zł. Realizacja zamówienia publicznego o wartości powyżej 30.000 euro wymagać będzie odrębnej zgody Zarządu Powiatu.

Ad. pkt 3
1) W związku ze zmianą Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu, polegającą na zmianie nazewnictwa kierującego przedmiotową jednostką z „kierownika” na „dyrektor” wystąpiła konieczność dostosowania regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych. Powyższe zmiany zgodne z art. 36 ust.1 ustawy o samorządzie powiatowym należą do kompetencji Zarządu. Uchwałą Nr 458.80.2012 r. Zarząd Powiatu zatwierdził Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych.

2) Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym – do kompetencji Zarządu Powiatu należy zatrudnianie i zwalnianie kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych. Uchwałą Nr 282.51.2011 z dnia 16 grudnia 2011r. – Zarząd Powiatu w Sierpcu – rozwiązał umowę o pracę z Panem Stanisławem Markuszewskim – Kierownikiem Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu, jednocześnie powierzając obowiązki kierownika jednostki Panu Arturowi Obrębskiemu – inspektorowi zatrudnionemu w w/w jednostce. Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych – pracownika samorządowego, który wykazuje inicjatywę w pracy i sumiennie wykonuje swoje obowiązki, można przenieść na wyższe stanowisko (awans wewnętrzny). Wobec powyższego, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zatrudnienie Pana Artura Obrębskiego na stanowisku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu.

3) Zgodnie z planem pracy Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w roku 2014 oraz zakresem prac do wykonania w roku 2015.

4) Ponadto Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą ilości prac wykonywanych przy koszeniu traw i kopaniu – odtwarzaniu przydrożnych rowów na poszczególnych gminach oraz stanu technicznego nawierzchni dróg powiatowych oraz informacją dotyczącą regulacji prawnej nieruchomości zlokalizowanych pod drogami powiatowymi w latach 2010-2015.

Ad. pkt 4
1) Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeprowadzenie trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Studzieniec gm. Sierpc wchodzącej w skład zasobu powiatowego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 195/60 o pow. 3,9537 ha, obniżając cenę wywoławczą ustaloną dla pierwszego przetargu o 11,98%.

2) Zarząd Powiatu wyraził zgodę na usunięcie 4 sztuk drzew znajdujących się na działce 1425/1 położonej w m. Sierpc, będącej w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego, a stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego.

3) Zarząd Powiatu przyjął Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym do zadań zarządu powiatu należy w szczególności gospodarowanie mieniem powiatu. Natomiast przepisy art. 25b w związku z art. 25 ust. 2 oraz art. 23 ust. 1 pkt 3 i ust. 1d ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce stanowią odpowiednio m.in. że:
1) powiatowym zasobem nieruchomości gospodaruje zarząd powiatu, przy czym gospodarowanie zasobem polega w szczególności m.in. na sporządzaniu planów wykorzystania zasobu;
2) plany wykorzystania zasobu opracowuje się na okres 3 lat, a zawierają one w szczególności:
a) zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu oraz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste;
b) prognozę:
 dotyczącą udostępnienia nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do zasobu;
 poziomu wydatków związanych z udostępnianiem nieruchomości zasobu oraz nabywaniem do zasobu;
 wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości powiatu oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości powiatu;
 dotyczącą aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości;
c) program zagospodarowania nieruchomości zasobu.

3) Na wniosek inwestora, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udostępnienie, w celu wybudowania na niej odcinka linii energetycznej umożliwiającej przyłączenie nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 94/3 położona w obrębie Studzieniec, części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego oznaczoną jako działka o numerze ewidencyjnym 197/1 położoną w obrębie Studzieniec gm. Sierpc.

Ad. pkt 5
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją z realizacji zadań z zakresu orzecznictwa dla celów pozarentowych na terenie Powiatu Sierpeckiego za 2014r.

Ad. pkt 6
1) Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie zamówienia publicznego poniżej 207.000 euro na dostawę:
a) paliw płynnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego w 2015 r. – w trybie zapytania o cenę;
b) oleju opalowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego w 2015 r. – w trybie zapytania o cenę.

2) Realizując przyjęty plan pracy, Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem ze sposobu przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Sierpcu w 2014 roku.

Ad. pkt 7
1) Zgodnie z planem pracy, Zarząd Powiatu zapoznał się z następującymi informacjami:
a) sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu promocji i rozwoju Powiatu za 2014 rok;
b) proponowanymi założeniami polityki promocji Powiatu Sierpeckiego w roku 2015;
c) kalendarzem imprez powiatowych na rok 2015.

2) Rada Powiatu w Sierpcu w dniu 22 sierpnia 2014 roku Oświadczeniem Nr.30.LII.2014 przyjęła Plan Operacyjny dla Powiatu Sierpeckiego na lata 2014-2020. Plan Operacyjny jest dokumentem strategicznym dla rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu. Spaja wszelkie działania rozwojowe i stanowi podstawę do efektywnego wykorzystania instrumentów finansowych w kontekście nowej perspektywy finansowej 2014-2020.
Zarząd Powiatu powołał Zespół Monitorujący ds. realizacji zadań ujętych w Planie Operacyjnym Powiatu Sierpeckiego na lata 2014-2020 oraz delegował przedstawiciela Zarządu Powiatu w Sierpcu i Starostwa Powiatowego do składu tego Zespołu.

Ad. pkt 8
1) Realizując plan pracy Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie za rok 2014.

2) Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował Postanowienie proceduralne w sprawie zwrócenia Skarżącym skargi z dnia 29 sierpnia 2014r. na działania i zaniechania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie – niewłaściwie skierowanej do Rady Powiatu.

Ad. pkt 9
1) Zarząd Powiatu analizował i przyjął do dalszych uzgodnień Propozycje/ założenia reorganizacji i poprawy funkcjonowania SPZZOZ w Sierpcu. Przedmiotowe materiały zostaną przekazane do zaopiniowania związkom zawodowym, Radzie Społecznej SPZZOZ w Sierpcu oraz Komisji Spraw Społecznej Rady Powiatu.

2) Zarząd Powiatu w Sierpcu pozytywnie zaopiniował zmiany zaproponowane w aktualizacji do Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Mazowieckiego.

Ad. pkt 10
1) Zarząd Powiatu przyjął do realizacji Plan pracy na rok 2015. W swojej działalności Zarząd Powiatu realizuje bieżące zadania powiatu, określone przepisami prawa oraz podejmuje działania mające na celu podniesienie jakości życia mieszkańców powiatu. W poszczególnych miesiącach Zarząd będzie skupiał się nad zagadnieniami ujętymi w rocznym planie pracy Rady Powiatu.
W oparciu o uchwalony budżet powiatu na rok 2015 Zarząd będzie realizował zapisane w nim:
a) zadania inwestycyjne – przeprowadzał postępowania przetargowe, zlecał opracowywanie projektów technicznych i wykonawczych,
b) realizował zadania bieżące w poszczególnych obszarach administracji powiatowej, dysponując budżetem w ramach obowiązujących przepisów i upoważnień Rady.
Zarząd będzie podejmował także działania w kierunku pozyskania dodatkowych środków finansowych z funduszy zewnętrznych. Zadaniem kierunkowym w pracach Zarządu będzie analiza aktualnej sytuacji Powiatu w zakresie edukacji i kultury. Zarząd będzie także prowadził systematyczną analizę wyników nauczania szkół, dla których Powiat jest organem prowadzącym oraz wyniki naborów do poszczególnych placówek. Zarząd będzie systematycznie dokonywał oceny działalności SPZZOZ w Sierpcu, ze szczególnym uwzględnieniem strony ekonomiczno- finansowej. Wyniki tych prac i analiz będą stanowić podstawę do określenia wielkości zaangażowania Powiatu w inwestycje placówki, a co za tym idzie występowanie do Rady Powiatu ze stosownymi inicjatywami uchwałodawczymi. Ponadto Zarząd będzie aktywnie współpracował z przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej różnego szczebla, szczególnie zaś z samorządem gmin tworzących Powiat Sierpecki oraz z instytucjami, organizacjami, w tym pozarządowymi, przedstawicielami życia gospodarczego, kulturalnego, naukowego, w niezbędnym zakresie, gwarantującym jak największą efektywność wspólnie podejmowanych oraz realizowanych działań na rzecz mieszkańców i wszechstronnego rozwoju powiatu. Dla realizacji ustawowych zadań powiatu – Zarząd będzie występował do Rady z inicjatywą uchwałodawczą, przygotowując projekty stosownych uchwał. Sam natomiast będzie realizował przyjęte przez Radę Powiatu uchwały, których będzie adresatem i jednocześnie będzie realizatorem kierunków rozwoju powiatu nakreślonych przez Radę.
Swoimi działaniami w roku 2015 Zarząd Powiatu zamierza:
1) wzmocnić struktury, pozycję i rangę Powiatu Sierpeckiego,
2) tworzyć lokalną politykę oświatową,
3) dążyć do podniesienia wyników kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych,
4) podnieść jakość opieki zdrowotnej w Powiecie,
5) zapewnić opiekę nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej,
6) podnosić standard jakości dróg powiatowych,
7) wpływać na rozwój kultury, sportu i turystyki,
8) prowadzić intensywne działania promocyjne,
9) pozyskiwać zewnętrzne środki finansowe na inwestycje i inne działania,
10) zapewnić bezpieczeństwo publiczne, pożarowe, sanitarne i weterynaryjne,
11) prowadzić dalszą współpracę z organizacjami pozarządowymi, pożytku publicznego, społecznymi i stowarzyszeniami oraz wspierać organizację w pozyskiwaniu środków,
12) współpracować z przedstawicielami życia gospodarczego, szczególnie z małymi i średnimi przedsiębiorcami, w zakresie zapobiegania i ograniczania skutków bezrobocia,
13) podnosić standard działania administracji powiatowej w kierunku świadczenia usług na najwyższym poziomie.
2) Zarząd Powiatu dokonał analizy Sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu za rok 2014. Realizując przyjęty Plan – Zarząd Powiatu rozpatrywał w/w zadania zgodnie z terminarzem posiedzeń Zarządu, jak również na posiedzeniach nadzwyczajnych warunkowanych sytuacją organizacyjno – finansową powiatu. Z tego też względu terminy realizacji odbiegają nieznacznie od przyjętych w Planie. Każdorazowo odstępstwa od terminów były monitorowane do członków Zarządu bądź na ich wniosek uwzględniane w porządku kolejnego posiedzenia. Należy zauważyć, iż przyjmując Plan pracy Zarząd Powiatu planowano odbycie 23 posiedzeń, podczas gdy faktycznie było ich 38, w tym zwołanych w trybie zwyczajnym 26 i 12 w trybie nadzwyczajnym. W sumie Zarząd Powiatu podjął 203 uchwały, w tym 61 wniósł pod obrady Rady Powiatu. Wszystkie uchwały zostały przekazane komórkom organizacyjnych Starostwa i jednostkom organizacyjnym powiatu – do realizacji. Uchwały oraz protokoły z posiedzeń Zarządu zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu. Ponadto Starosta Sierpecki realizując § 90 Statutu Powiatu Sierpeckiego – przedkładał na każdej sesji Rady Powiatu sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdania zawierały informacje o realizacji zadań ujętych w Planie pracy Zarządu a także tych wynikających z bieżących potrzeb powiatu a leżących w kompetencji Zarządu.
3) Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej – zaopiniował pozytywnie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności i zachowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sierpcu.

4) W związku z ogłoszonym naborem na stanowisko Kierownika Krytej Pływalni, Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu ofert oraz przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych, decyzję o wyborze Kierownika przełożył na kolejne posiedzenie Zarzadu.

Informuję także Wysoką Radę, iż w okresie sprawozdawczym Starosta Sierpecki i Wicestarosta brali udział w:
1)Uroczystym otwarciu i oddaniu do użytkowania dwóch obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu drogi powiatowej nr 5201W Płock – Zągoty – Bonisław łączącej powiat płocki i powiat sierpeckiego,
2)Miejskim Spotkaniu Noworocznym oraz w spotkaniu noworocznym gminy Mochowo,
3)Powiatowym Spotkaniu Noworocznym,
4)Spotkaniu z przedstawicielami Banku Żywności w Płocku,
5)Posiedzeniu Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego w Wyszkowie,
6)Cyklicznym spotkaniu Starosty z Burmistrzem Miasta Sierpca i Wójtami Powiatu Sierpeckiego,
7)Spotkaniu z przedstawicielami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie w sprawie możliwości nawiązania współpracy partnerskiej,
8)Posiedzeniu Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie w sprawie wyboru nowego przewodniczącego oraz prezydium Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego,
9)Spotkaniu Starostów z Wicepremierem, Ministrem Gospodarki – Januszem Piechocińskim,
10) Spotkaniu z p. Barbarą Kamińką – Prezes Sądu Rejonowego w Sierpcu,
11)Spotkaniu z przedstawicielami Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie kontynuacji przebudowy Wzgórza Loret,
12)Posiedzeniu Rady Społecznej SPZZOZ w Sierpcu,
13)Konwencie Związków Powiatu Polskich w Ossie,
14)III Memoriale im. Tadeusza Szałkuckiego w Piłce Ręcznej w Sierpcu,
15)Spotkaniu z Komisją Rolnictwa i Terenów Wiejskich Sejmiku Województwa Mazowieckiego,
16)Uroczystym podsumowaniu Plebiscytu Sportowiec Ziemi Sierpeckiej 2014,
17)Uroczystym podsumowaniu działalności za rok 2014 TKKF „Kubuś” Sierpc,
18)Spotkaniu Komitetu Budowy grobu dzieci zmarłych przed narodzeniem,
19)Szkoleniu nt. założeń funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej 2014-2020,
20)Spotkaniu z Posłem Piotrem Zgorzelskim oraz młodzieżą z LO w Sierpcu,
21)Podsumowaniu działalności za rok 2014 Powiatowej Policji w Sierpcu,
22)Uroczystym ślubowaniu klasy Strażackiej ZS nr 2 w Sierpcu,
23)XI Targach Edukacyjnych,
24)Spotkaniu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem i Władzami Samorządowymi z terenu Powiatu Sierpeckiego,
25) I Powiatowym Turnieju Ochotniczych Straży Pożarnych w Mochowie,
26)Spotkaniu ze Starostą Płockim – Mariuszem Bieniek, Burmistrzem Miasta Sierpca – Jarosławem Perzyńskim oraz Dyrektorem Oddziału Terenowego Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego – Piotrem Brzeskim w sprawie przebiegu drogi nr 10 oraz małej obwodnicy Sierpca,
27)Konferencji podsumowującej wdrażanie RPO WM – 2013 oraz omówieniu nowej perspektywy finansowej w ramach RPO WM 2014-2020 i Regionalnego Instrumentu Terytorialnego (RIT),
28)Seminarium dotyczącym wypracowania modeli pośrednich w Mieście Płocku: Samorządowej Rady Szkolnictwa Zawodowego oraz Systemu organizacyjno – finansowego realizacji praktyk zawodowych.

image_pdfimage_print
Skip to content