Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Z PRAC ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

Z PRAC ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

INFORMACJA O PRACACH ZARZĄDU POWIATU SIERPECKIEGO MIĘDZY SESJAMI RADY POWIATU.

S P R A W O Z D A N I E
STAROSTY SIERPECKIEGO
Z DZIAŁALNOŚCI
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

W okresie  od 22 grudnia 2015r. do 21 stycznia 2016r odbyły się 3 posiedzenia Zarządu Powiatu na którym między innymi rozpatrywano sprawy związane z wykonywaniem zadań wynikających z bieżącej działalności Zarządu Powiatu, powiatowych jednostek organizacyjnych i Starostwa Powiatowego w Sierpcu.
Obradowano w składach zapewniających quorum, niezbędne do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć.

I. Realizacja uchwał Rady Powiatu:
W czasie obrad XVI sesji Rady Powiatu w dniu 29 grudnia 2015 roku podjęto 10 uchwał, które zostały objęte zakresem nadzoru Wojewody Mazowieckiego, a także zostały przekazane do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych – w celu realizacji. Wszystkie uchwały zostały również opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, a cztery z nich zostały przesłane do Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego – celem publikacji.

II. Opracowanie projektów uchwał i materiałów na XV sesję Rady Powiatu w Sierpcu:

Zarząd Powiatu w Sierpcu wystąpił z inicjatywą uchwałodawczą:

W ZAKRESIE OŚWIATY:
a) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Powiat Sierpecki osoby prawne lub osoby fizyczne oraz niepublicznych szkół i placówek, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji:
Po zmianach w ustawie o systemie oświaty Wydział Oświaty i Zdrowia dokonał ponownej analizy Trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Sierpeckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania przyznanej dotacji. Biorąc pod uwagę rosnące potrzeby i możliwości środowiska lokalnego postanowiono rozszerzyć Tryb udzielania i rozliczania dotacji również o szkoły publiczne, prowadzone przez inne niż Powiat Sierpecki osoby prawne i osoby fizyczne. Obecnie Tryb jako akt prawa miejscowego dostosowany był do aktualnego rejestru niepublicznych placówek i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Rozszerzając zakres podmiotów ubiegających się o dotację dostosowano również wzory:
– wniosków o udzielenie dotacji
– informacji miesięcznej (o liczbie uczniów/wychowanków)
– rozliczenia dotacji udzielonej przez Powiat Sierpecki w danym roku.
Analizując wytyczne dla jst zawarte na stronie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie oraz ostatnie wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych wykreślono z ostatniej uchwały zapisy budzące wątpliwości i będące powodem najczęstszych i różnych rozstrzygnięć WSA i NSA. Zagadnienia związane z należnymi dotacjami dla podanych w Trybie szkół i placówek reguluje art. 80 i 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Ponadto Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2015. Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, w terminie do dnia 20 stycznia każdego roku, organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Powyższe sprawozdanie Zarząd Powiatu przedłożył Radzie Powiatu w Sierpcu, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Płocku, dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.

Realizując przyjęty plan pracy, Zarząd Powiatu zapoznał się także ze sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w roku 2015, które zostało przedłożone Radzie Powiatu.

II. Do głównych tematów, którymi m. in. zajmował się Zarząd Powiatu należały sprawy:
1) kadrowe,
2) budżetowe,
3) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
4) środowiska,
5) organizacyjne,
6) gospodarki nieruchomościami,
7) opieki społecznej,
8) sprawy różne.

Ad. pkt 1
W związku z przejściem na emeryturę, Zarząd Powiatu wyraził zgodę w na rozwiązanie stosunku pracy z Panią Elżbietą Rypińską – Kierownikiem Powiatowego Zespołu Jednostek Budżetowych w Sierpcu. W związku z powyższym Zarząd Powiatu powołał w trybie przeniesienia na stanowisko Kierownika Powiatowego Zespołu Jednostek Budżetowych w Sierpcu od dnia 16 stycznia 2016r. Panią Martę Witte – pracownika Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Sierpcu. Zarząd Powiatu upoważnił także Panią Martę Witte do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem jednostki.

Ad. pkt 2
1) Decyzją Wojewody Mazowieckiego został zwiększony plan dochodów budżetu Państwa. W związku z powyższym Zarząd Powiatu dokonał zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

2) Zarząd Powiatu – zgodnie z art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w terminie 21 dni od daty uchwalenia budżetu – przekazał podległym jednostkom informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu. Ponadto w terminie 21 dni od daty uchwalenia budżetu, zarząd jednostki samorządu terytorialnego opracował plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji przyznanych na ten cel w roku budżetowym oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

Ad. pkt 3
1) Zarząd Powiatu przedłożył do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projekt ,,Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2019”.
2) Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku przez organizacje pozarządowe zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego.
3) W związku z niepodjęciem czynności związanych z prowadzeniem punktu nieodpłatnej pomocy na terenie Powiatu Sierpeckiego – Zarząd Powiatu rozwiązał umowę z Fundacją „Honeste Vivere” z Warszawy, ze skutkiem natychmiastowym.

Ad. pkt 4
Zarząd Powiatu zaopiniował pozytywnie projekt ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mochowo na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023”.
Ad. pkt 5
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie zamówienia publicznego poniżej 209.000 euro na dostawę:
a) paliw płynnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego w 2016 r. – w trybie zapytania o cenę;
b) oleju opalowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego w 2016 r. – w trybie zapytania o cenę.

Ad. pkt 6
1) Zarząd Powiatu dokonał zmian w planie wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2017.
2) Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą III przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębie Studzieniec gm. Sierpc. W związku z powyższym Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeprowadzenie czwartego przetargu na sprzedaż w/w nieruchomości stanowiących własność Powiatu

Ad. pkt 7
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o podejmowanych w roku 2015 działaniach w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Ad. pkt 8
1) Zarząd Powiatu przyjął do realizacji Plan pracy na rok 2016. W swojej działalności Zarząd Powiatu realizuje bieżące zadania powiatu, określone przepisami prawa oraz podejmuje działania mające na celu podniesienie jakości życia mieszkańców powiatu. W poszczególnych miesiącach Zarząd będzie skupiał się nad zagadnieniami ujętymi w rocznym planie pracy Rady Powiatu.
W oparciu o uchwalony budżet powiatu na rok 2016 Zarząd będzie realizował zapisane w nim:
a) zadania inwestycyjne – przeprowadzał postępowania przetargowe, zlecał opracowywanie projektów technicznych i wykonawczych,
b) realizował zadania bieżące w poszczególnych obszarach administracji powiatowej, dysponując budżetem w ramach obowiązujących przepisów i upoważnień Rady.
Zarząd będzie podejmował także działania w kierunku pozyskania dodatkowych środków finansowych z funduszy zewnętrznych. Zadaniem kierunkowym w pracach Zarządu będzie analiza aktualnej sytuacji Powiatu w zakresie edukacji i kultury. Zarząd będzie także prowadził systematyczną analizę wyników nauczania szkół, dla których Powiat jest organem prowadzącym oraz wyniki naborów do poszczególnych placówek. Zarząd będzie systematycznie dokonywał oceny działalności SPZZOZ w Sierpcu, ze szczególnym uwzględnieniem strony ekonomiczno- finansowej. Wyniki tych prac i analiz będą stanowić podstawę do określenia wielkości zaangażowania Powiatu w inwestycje placówki, a co za tym idzie występowanie do Rady Powiatu ze stosownymi inicjatywami uchwałodawczymi. Ponadto Zarząd będzie aktywnie współpracował z przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej różnego szczebla, szczególnie zaś z samorządem gmin tworzących Powiat Sierpecki oraz z instytucjami, organizacjami, w tym pozarządowymi, przedstawicielami życia gospodarczego, kulturalnego, naukowego, w niezbędnym zakresie, gwarantującym jak największą efektywność wspólnie podejmowanych oraz realizowanych działań na rzecz mieszkańców i wszechstronnego rozwoju powiatu. Dla realizacji ustawowych zadań powiatu – Zarząd będzie występował do Rady z inicjatywą uchwałodawczą, przygotowując projekty stosownych uchwał. Sam natomiast będzie realizował przyjęte przez Radę Powiatu uchwały, których będzie adresatem i jednocześnie będzie realizatorem kierunków rozwoju powiatu nakreślonych przez Radę.
Swoimi działaniami w roku 2016 Zarząd Powiatu zamierza:
1) wzmocnić struktury, pozycję i rangę Powiatu Sierpeckiego,
2) tworzyć lokalną politykę oświatową,
3) dążyć do podniesienia wyników kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych,
4) podnieść jakość opieki zdrowotnej w Powiecie,
5) zapewnić opiekę nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej,
6) podnosić standard jakości dróg powiatowych,
7) wpływać na rozwój kultury, sportu i turystyki,
8) prowadzić intensywne działania promocyjne,
9) pozyskiwać zewnętrzne środki finansowe na inwestycje i inne działania,
10) zapewnić bezpieczeństwo publiczne, pożarowe, sanitarne i weterynaryjne,
11) prowadzić dalszą współpracę z organizacjami pozarządowymi, pożytku publicznego, społecznymi i stowarzyszeniami oraz wspierać organizację w pozyskiwaniu środków,
12) współpracować z przedstawicielami życia gospodarczego, szczególnie z małymi i średnimi przedsiębiorcami, w zakresie zapobiegania i ograniczania skutków bezrobocia,
13) podnosić standard działania administracji powiatowej w kierunku świadczenia usług na najwyższym poziomie.
2) Zarząd Powiatu dokonał analizy Sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu za rok 2015. Realizując przyjęty Plan – Zarząd Powiatu rozpatrywał w/w zadania zgodnie z terminarzem posiedzeń Zarządu, jak również na posiedzeniach nadzwyczajnych warunkowanych sytuacją organizacyjno – finansową powiatu. Z tego też względu terminy realizacji odbiegają nieznacznie od przyjętych w Planie. Każdorazowo odstępstwa od terminów były monitorowane przez członków Zarządu bądź na ich wniosek uwzględniane w porządku kolejnego posiedzenia. Należy zauważyć, iż przyjmując Plan pracy Zarząd Powiatu planował odbycie 23 posiedzeń, podczas gdy faktycznie było ich 43, w tym zwołanych w trybie zwyczajnym 15 i 28 w trybie nadzwyczajnym. W sumie Zarząd Powiatu podjął 210 uchwał, w tym 85 wniósł pod obrady Rady Powiatu. Wszystkie uchwały zostały przekazane komórkom organizacyjnych Starostwa i jednostkom organizacyjnym powiatu – do realizacji. Uchwały oraz protokoły z posiedzeń Zarządu zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu. Ponadto Starosta Sierpecki realizując § 90 Statutu Powiatu Sierpeckiego – przedkładał na każdej sesji Rady Powiatu sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdania zawierały informacje o realizacji zadań ujętych w Planie pracy Zarządu, a także tych wynikających z bieżących potrzeb powiatu, a leżących w kompetencji Zarządu.
Informuję także Wysoką Radę, iż w okresie sprawozdawczym Starosta Sierpecki i Wicestarosta brali udział w:
1. Spotkaniu samorządowym północnej części Mazowsza z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego,
2. W obradach sesji Rady Gminy Zawidz,
3. Otwarciu dziennego domu ,,Senior – Wigor” w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie,
4. Spotkaniu z Wójtami odnośnie porozumień w sprawie przebudowy dróg w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
5. Spotkaniu kapituły wybierającej najlepszego Sportowca Powiatu Sierpeckiego w roku 2015.
6. Konwencie Starostów,
7. Spotkaniu Noworocznym Seniorów w Mochowie,
8. Spotkaniu z Wojewodą i Marszałkiem Województwa Mazowieckiego,
9. Posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia,
10. Uroczystej odprawie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu w związku z odejściem na emeryturę st. bryg. Pana Józefa Chmielewskiego,
11. Spotkaniu z Związkami Zawodowymi Rolników,
12.Uroczystym otwarciu mostu na ul. Wojska Polskiego wraz z nadaniem imienia ks. Prałata Ludomira Wincentego Lisowskiego,
13. Spotkaniu w Sejmie RP poświęconym podziałowi administracyjnemu Województwa Mazowieckiego,
14. Plebiscycie Sportowca Roku 2015.

image_pdfimage_print
Skip to content