Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Z PRAC ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

Z PRAC ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

INFORMACJA O PRACACH ZARZĄDU POWIATU SIERPECKIEGO MIĘDZY SESJAMI RADY POWIATU.

S P R A W O Z D A N I E
STAROSTY SIERPECKIEGO
Z DZIAŁALNOŚCI
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

W okresie  od 17 września 2015r. do 23 października 2015r odbyły się 3 posiedzenia Zarządu Powiatu na którym między innymi rozpatrywano sprawy związane z wykonywaniem zadań wynikających z bieżącej działalności Zarządu Powiatu, powiatowych jednostek organizacyjnych i Starostwa Powiatowego w Sierpcu.
Obradowano w składach zapewniających quorum, niezbędne do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć.

I. Realizacja uchwał Rady Powiatu:
W czasie obrad XIII sesji Rady Powiatu w dniu 24 września 2015 roku podjęto 7 uchwał, które zostały objęte zakresem nadzoru Wojewody Mazowieckiego, a także przekazane do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych – w celu realizacji. Uchwały zostały również opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, a także dwie uchwały zostały przesłane do Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego – celem publikacji.

II. Opracowanie projektów uchwał i materiałów na IX sesję Rady Powiatu w Sierpcu:

Zarząd Powiatu w Sierpcu wystąpił z inicjatywą uchwałodawczą:

1) W ZAKRESIE BUDŻETU:
a) w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok:
Kierując się dobrem Powiatu Sierpeckiego oraz potrzebą wykonywania ustawowych zadań przez organy powiatu zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.

b) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2033:
Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych budżet na dany rok musi być zgodny z WPF. Powyższe oznacza konieczność korygowania danych w oparciu o nowe informacje.
c) w sprawie udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej dla Gminy Miasto Sierpc:
Zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Powiaty mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej. Art. 216 ust 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych mówi, że pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określa odrębna uchwała przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Powiat Sierpecki przystąpił do współfinansowania wraz z Województwem Mazowieckim oraz Gminą Miasto Sierpc do zadania pn. ,,Budowa ulicy Narutowicza w miejscowości Sierpc” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pn. ,,Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”, w zakres której wchodzi między innymi przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 3770W (ul. Żeromskiego).
Całkowita wartość projektu wynosi 7.037.584,70 zł, z czego udział Powiatu Sierpeckiego wynosi 341.176 zł.

2) W ZAKRESIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH:
a) w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2016” :
Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Szczegółowo sferę współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa ta nakłada na organy administracji publicznej obowiązek realizacji zadań sfery publicznej we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Podstawowe znaczenie w tej kwestii ma art. 5a ust. 1 cytowanej ustawy nakładający na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu. Uchwała reguluje współpracę pomiędzy samorządem Powiatu Sierpeckiego a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r. określając cele, zakres i formy tej współpracy. Program w szczególności sprzyjać będzie kontynuowaniu i rozwijaniu partnerskiej współpracy pomiędzy powiatem a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, dalszemu rozwojowi tych organizacji i podmiotów, stworzy mieszkańcom powiatu szansę poszerzenia aktywności społecznej, a także umożliwi zlecenie realizacji zadań powiatu na rzecz organizacji pozarządowych i podmiotów.
Wysokość środków finansowych określonych w programie, przeznaczonych na realizację zadań została podana na poziomie wydatków w 2015 roku. Ostateczną wysokość środków przeznaczonych na realizację określi Rada Powiatu w uchwale budżetowej na rok 2016. Projekt Programu został przedłożony do konsultacji przedstawicielom organizacji pozarządowych. W wyniku przeprowadzonych konsultacji, przedstawiciele organizacji pozarządowych uczestniczących w procesie zgłosili własne wnioski, które zawarte są w protokole.

3) W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI:
a) w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, na wydzierżawienie powierzchni w budynku szpitala SPZZOZZ w Sierpcu:
Zgodnie z treścią art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej „ Zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie go w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot tworzący”. Zasady te zostały określone w Uchwale NR 24/IV/07 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 9 marca 2007 roku w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu. Zapisy zawarte w uchwale stanowią, iż oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych na okres:
1) do 1 roku następuje na podstawie decyzji Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu,
2) od 1 roku do trzech lat wymaga zgody Zarządu Powiatu w Sierpcu, udzielonej na podstawie wniosku Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu,
3) powyżej trzech lat wymaga zgody Rady Powiatu w Sierpcu, udzielonej na podstawie wniosku Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu, zaakceptowanego przez Zarząd Powiatu.
W dniu 7 października 2015 roku wpłynął wniosek od Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu o zaopiniowanie wniosku i przekazanie Radzie – celem wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez wnioskodawcę, na okres 1 roku, powierzchni 1 m2 (przy dawnej aptece) w budynku Szpitala SPZZOZ w Sierpcu przy ul. Słowackiego 32 z przeznaczeniem na zainstalowanie dystrybutora automatycznego do napojów gorących. Ponieważ jednostka zawierała już umowy dzierżawy przedmiotowej powierzchni i okres łącznej dzierżawy wynosił 3 lata, niezbędna jest zgoda Rady Powiatu w Sierpcu na dokonanie planowanej czynności przez Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu na podstawie wniosku zaakceptowanego przez Zarząd Powiatu.

b) w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, na wynajem pomieszczenia – Gabinetu Laryngologicznego:

W dniu 7 października 2015 roku wpłynął wniosek od Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu o zaopiniowanie wniosku i przekazanie Radzie – celem wyrażenia zgody na wynajem przez wnioskodawcę, na okres 1 roku, pomieszczenia Gabinetu Laryngologicznego o powierzchni użytkowej 19,69 m2 zlokalizowanego w budynku Przychodni Specjalistycznej SPZZOZ przy ul. Słowackiego 16 w m. Sierpc z przeznaczeniem na badanie słuchu oraz dopasowywanie i sprzedaż aparatów słuchowych. Ponieważ jednostka zawierała już umowy najmu przedmiotowego pomieszczenia i okres łącznego najmu przekroczył 3 lata niezbędna jest zgoda Rady Powiatu w Sierpcu na dokonanie planowanej czynności przez Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu na podstawie wniosku zaakceptowanego przez Zarząd Powiatu.

4) W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ:
a) w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowym ośrodku wsparcia – Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Szczutowie:
Zgodnie z uchwałą Nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 (M. P. z dnia 13 kwietnia 2015 r.) wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego jest możliwe po ustaleniu zasad odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior – WIGOR”.
Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, do kompetencji rady powiatu należy ustalenie w drodze uchwały szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
Zaproponowane w projekcie uchwały zasady odpłatności opracowane zostały z uwzględnieniem priorytetów społecznych, umożliwiając uczestnictwo w Dziennym Domu osobom o niskich dochodach.

Zarząd Powiatu przedłożył Radzie Powiatu w Sierpcu Raport za rok szkolny 2014/2015 z realizacji celów strategicznych Strategii Rozwoju Edukacji w Powiecie Sierpeckim na lata 2012-2015.

Ponadto Zarząd Powiatu przedłożył Radzie Powiatu w Sierpcu informację o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku szkolnym 2014/2015.

III. Do głównych tematów, którymi m. in. zajmował się Zarząd Powiatu należały sprawy:
1) oświaty,
2) zdrowia,
3) drogownictwa,
4) nieruchomościami,
5) urzędu pracy,
6) pomocy społecznej,
7) organizacji pozarządowych.

Ad. pkt 1
1) Zarząd Powiatu dokonał zmiany w składzie Zespołu do monitorowania działań w ramach Strategii Rozwoju Edukacji w Powiecie Sierpeckim na lata 2012-2015.

2) W związku z wnioskiem złożonym przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował aktualizację do Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Mazowieckiego.

Ad. pkt 2
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przesunięcie terminu spłaty raty udzielonej pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

Ad. pkt 3
1) Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi w zakresie oczyszczania dróg powiatowych ze śniegu i lodu w sezonach zimowych: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.
2) Zgodnie z Planem pracy Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotycząca przebiegu remontów dróg powiatowych oraz aktualnego ich stanu wraz z uwzględnieniem prac wykonanych przy użyciu koparko – ładowarki na drogach powiatowych.
3) Ponadto Zarząd Powiatu zajął stanowisko w sprawie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3719W w m. Szczutowo. Powyższa inwestycja została ujęta w zakresie inwestycji drogowych w ramach opracowanego Planu Operacyjnego Powiatu Sierpeckiego na lata 2014-2020 na rok 2019.

Ad. pkt 4
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeprowadzenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład zasobu powiatowego położonego w obrębie Studzieniec i Rachocin gm. Sierpc oraz powołał Komisję Przetargową do przeprowadzenia przedmiotowego przetargu.

Ad. pkt 5
Zarząd Powiatu w związku z zaistniałymi zmianami w nazwie ,,Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020”, upoważnił Dyrektora i Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim ( I ) w ramach VIII Osi Priorytetowej Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020”.

Ad. pkt 6
1) Zgodnie z Planem pracy Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem z realizacji porozumień między powiatami w sprawie przyjęcia dzieci oraz warunków ich pobytu i wysokości wydatków na ich opiekę oraz wychowanie.
2) Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Zmiana sposobu użytkowania poddasza w segmencie ,,B” Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie – na cele Dziennego Domu ,,Senior – WIGOR”.

Ad. pkt 7
1) Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Sierpeckim.
2) Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu bezpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2016 roku.

Informuję także Wysoką Radę, iż w okresie sprawozdawczym Starosta Sierpecki i Wicestarosta brali udział w:

1. uroczystości wręczenia medali „Zasłużony dla Miasta Sierpca”, która odbyła się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sierpcu,
2. Dożynkach Województwa Mazowieckiego w Płocku,
3. Gminnym Dniu Edukacji Narodowej w gm. Gozdowo,
4. spotkaniu Koła Gospodyń Wiejskich w Lelicach,
5. Powiatowym Dniu Edukacji Narodowej,
6. konsultacjach społecznych dotyczących przebudowy drogi powiatowej Mochowo-Ligowo,
7. uroczystym otwarciu Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Podczas spotkania podpisano trójstronne porozumienie w sprawie określenia zasad współpracy i wzajemnych zobowiązań dla realizacji zadania pod nazwą „budowa ulicy Narutowicza w miejscowości Sierpc”,
8. spotkaniu władz samorządowych z terenu powiatu sierpeckiego z przedstawicielem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego połączonym ze szkoleniem na temat ostrzegania i alarmowania na terenie powiatu,
9. uroczystość wręczenia Odznak Honorowych za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego,
10. uroczystym otwarciu nowo powstałej ścieżki przyrodniczo – ekologicznej oraz Zielonej Ładowarki w Mochowie,
11. III Gminnym Zjeździe Kół Gospodyń Wiejskich w Kolczynie gm. Gozdowo,
12. spotkaniu młodzieży Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu z Posłem Piotrem Zgorzelskim,
13. Sesji Rady Gminy w Zawidzu,
14. otwarciu ronda w m. Bonisław gm. Gozdowo,
15. spotkaniu w Regionalnym Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Płocku,
16. Konwencie Starostów dotyczący Oświaty w Opinogórze,
17. Konferencji poświęconej nowej perspektywie unijnej 2014-2020 (PROW) w Bobrowym Dworze gm. Szelków,
18. walnym zgromadzeniu Spółek Wodnych w Zawidzu,
19. spotkaniu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sierpcu,
20. Jubileuszu 110-lecia ZNP w Sierpcu,
21. Jubileuszu 115-lecia istnienia Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Sierpcu,
22. uroczystym otwarciu nowej siedziby Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Zarządu Koła w Zawidzu,
23. spotkaniu seniorów w Zawidzu,
24. inauguracji roku akademickiego 2015/2016 Instytutu Studiów Podyplomowych WSKPiSM w Warszawie filia w Sierpcu,
25. inauguracji dziewiątego roku akademickiego Sierpeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
26. spotkaniu z przedstawicielami Wojskowych Komend Uzupełnień Województwa Mazowieckiego,
27. posiedzeniu Konwentu Starostów województw: mazowieckiego i podlaskiego.

image_pdfimage_print
Skip to content