Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Z PRAC ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

Z PRAC ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

INFORMACJA O PRACACH ZARZĄDU POWIATU SIERPECKIEGO MIĘDZY SESJAMI RADY POWIATU.

S P R A W O Z D A N I E
STAROSTY SIERPECKIEGO
Z DZIAŁALNOŚCI
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

W okresie  od 24 sierpnia 2015r. do 17 września 2015r odbyły się 3 posiedzenia Zarządu Powiatu na którym między innymi rozpatrywano sprawy związane z wykonywaniem zadań wynikających z bieżącej działalności Zarządu Powiatu, powiatowych jednostek organizacyjnych i Starostwa Powiatowego w Sierpcu. Obradowano w składzie zapewniającym quorum, niezbędne do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć.

I. Realizacja uchwał Rady Powiatu:
W czasie obrad XII sesji Rady Powiatu w dniu 31 sierpnia 2015 roku podjęto 5 uchwał, które zostały objęte zakresem nadzoru Wojewody Mazowieckiego, a także przekazane do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych – w celu realizacji. Uchwały zostały również opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, a także dwie uchwały zostały przesłane do Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego – celem publikacji.

II. Opracowanie projektów uchwał i materiałów na XIII sesję Rady Powiatu w Sierpcu:

Zarząd Powiatu w Sierpcu wystąpił z inicjatywą uchwałodawczą:

1) W ZAKRESIE BUDŻETU:
a) w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok:
Kierując się dobrem Powiatu Sierpeckiego oraz potrzebą wykonywania ustawowych zadań przez organy powiatu zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.

b) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2033:
Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych budżet na dany rok musi być zgodny z WPF. Powyższe oznacza konieczność korygowania danych w oparciu o nowe informacje.

2) W ZAKRESIE ZDROWIA:
a) w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za II kwartał 2015 roku:
Zgodnie z treścią art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej „Nadzór nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą sprawuje podmiot tworzący.” Organ założycielski zakładu opieki zdrowotnej pełni nadzór nad gospodarką finansową podległej jednostki oraz jej działalnością m.in. poprzez analizę dokumentów wymienionych we wstępie. Na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 2015r. Rada Społeczna SPZZOZ zaopiniowała sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za II kwartał 2015 roku.

3) W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ:
a) w sprawie utworzenia Dziennego Domu ,,Senior – Wigor” w Szczutowie:
W związku z przyjęciem uchwały Nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior – WIGOR” na lata 2015-2020, stanowiącego wsparcie finansowe dla jednostek samorządowych realizujących zadania z zakresu wspierania osób starszych, Powiat Sierpecki z powodzeniem przystąpił do Programu, aby kompleksowo realizować potrzeby mieszkańców Powiatu Sierpeckiego w zakresie usług opiekuńczych i społecznych. Program Senior-WIGOR to szansa na godną starość. To wsparcie zarówno dla osób starszych, ale także dla ich rodzin – program adresowany jest do osób niepracujących w wieku 60+. W dziennym domu Senior -WIGOR seniorzy będą mogli spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Znajdzie się w nim pomieszczenie m.in. do: wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu (z biblioteką, sprzętem RTV oraz komputerem z dostępem do internetu). Zapewniony będzie także ciepły posiłek. Projekt zostanie dofinansowany w ramach rządowego programu kwotą 250 tysięcy złotych. Przyznana kwota pokryje 80 % kosztów związanych z uruchomieniem dziennego domu dla seniorów. Pozostała kwota będzie pochodziła z budżetu powiatu. W celu realizacji w/w programu niezbędne jest powołanie nowej jednostki organizacyjnej powiatu, co należy do kompetencji Rady Powiatu.

b) w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku:
Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał informację o wysokości środków finansowych, przypadających Powiatowi Sierpeckiemu wg algorytmu (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym na realizację zadań określonych w art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wysokość limitu na rok 2015 wyniosła 473.666,00zł. Rada Powiatu w dniu 26 lutego 2015 br. dokonała podziału środków. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 9 lipca 2015 r. przyznał Powiatowi Sierpeckiemu na rok 2015 dodatkowe środki finansowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w wysokości 48.834,00zł.
Zaproponowany plan podziału powstał w wyniku ustaleń realizatorów zadań Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych wyraziła opinię w niniejszym temacie.

4) W ZAKRESIE ORGANIZACJI:
a) w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego:
Zgodnie z art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu należy uchwalanie statutu powiatu. W proponowanym projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego proponuje się:
 ujednolicenie zapisów Statutu w zakresie terminu składania sprawozdań z realizacji planu pracy Rady oraz komisji stałych,
 uchylenie zapisów dotyczących zwołania pierwszej sesji Rady Powiatu, która wynika z konieczności dostosowania zapisów Statutu do zmiany ustawy o samorządzie powiatowym w tym zakresie,
 doprecyzowanie zapisów z zakresu jawności działania Rady w zakresie: obowiązku publikowania zawiadomień o sesji i posiedzeniach komisji w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa i stronie internetowej powiatu,
 doprecyzowanie zasad udzielania głosu osobom uczestniczącym w sesji Rady czy posiedzeniu komisji,
 uregulowanie sposobu działania komisji Rady w przypadku złożenia rezygnacji z funkcji przewodniczącego komisji,
 uregulowanie sposobu działania Rady w przypadku rozpatrywania wniosków i petycji składanych do Rady Powiatu.

Zarząd Powiatu zgodnie z ustawą o finansach publicznych przedłożył Radzie informację z wykonania budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2015 roku.

Ponadto Zarząd Powiatu przedłożył Radzie Powiatu w Sierpcu ,,Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla Powiatu Sierpeckiego na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku”.

III. Do głównych tematów, którymi m. in. zajmował się Zarząd Powiatu należały sprawy:
1) drogownictwa,
2) nieruchomościami,
3) pomocy społecznej,
4) oświaty,
5) sprawy różne.

Ad. pkt 1
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie umocnienia wzgórza Loret zlokalizowanego częściowo w drodze powiatowej nr 3770W ul. Wojska Polskiego w Sierpcu – II etap.

Ad. pkt 2
1) Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami na temat wyników pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego.
2) Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeprowadzenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Studzieniec gm. Sierpc.
3) Zarząd Powiatu podał do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 2 lat, w drodze przetargu, obejmujących nieruchomości stanowiące własność Powiatu Sierpeckiego, położone w obrębie Studzieniec gm. Sierpc.

Ad. pkt 3
Zgodnie z planem pracy, Zarząd Powiatu zapoznał się z:
1) informacją na temat organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży,
2) informacją Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie na temat funkcjonowania placówki w I półroczu 2015 roku,
3) informacją dotyczącą realizacji programów usamodzielnień pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Ad. pkt 4
1) Zarząd Powiatu wyraził zgodę Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego na funkcjonowanie w roku szkolnym 2015/2016 oddziału przedszkola specjalnego z niższą liczbą dzieci w grupie.
2) Zgodnie z planem pracy Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą przygotowania szkół i placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016.

Ad. pkt 5
1) Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją z działalności Powiatowego Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych oraz pozytywnie zaopiniował powołanie przez Starostę Sierpeckiego Powiatowego Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych w osobie Pana Wojciecha Rychtera, na kolejną kadencję.
2) W związku z przygotowaniem projektu „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2016” – Zarząd Powiatu skierował przedmiotowy projekt do konsultacji społecznych.
3) Zarząd Powiatu wyraził zgodą na przyjęcie przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu darowizny sprzętu medycznego w postaci dwóch zestawów narzędzi chirurgicznych.

Informuję także Wysoką Radę, iż w okresie sprawozdawczym Starosta Sierpecki i Wicestarosta brali udział w:
1) V Powiatowo-Gminnych Dożynkach w Borkowie Kościelnym,
2) spotkaniu samorządowców z terenu powiatu sierpeckiego,
3) uroczystym otwarciu nowej siedziby Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu,
4) uroczystym złożeniu kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Ziemi Sierpeckiej upamiętniającym ofiary z lat 1939-1945 oraz pod Pomnikiem Polaków rozstrzelanych na „Glinkach” w 1940 roku – z okazji 76 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej,
5) II edycji konferencji „Więcej nowych miejsc pracy w regionie”,
6) Dożynkach Gminy Zawidz,
7) spotkaniu Zarządu Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Sierpcu podsumowującym rywalizację szkół Sierpca i powiatu na szczeblu powiatowym i wyższym w roku szkolnym 2014/2015,
8) VI Turnieju Karcianym w „Tysiąca” DPS Szczutowo 2015,
9) Konferencji poświęconej „Karcie Dużej Rodziny”,
10)Konwencie Starostów Województwa Mazowieckiego,
11)posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Sierpeckim,
12)Powiatowych Zawodach Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych.

image_pdfimage_print
Skip to content