Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Z PRAC ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

Z PRAC ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

INFORMACJA O PRACACH ZARZĄDU POWIATU SIERPECKIEGO MIĘDZY SESJAMI RADY POWIATU.

S P R A W O Z D A N I E
STAROSTY SIERPECKIEGO
Z DZIAŁALNOŚCI
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

W okresie  od 23 czerwca 2015r. do 24 sierpnia 2015r odbyły się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu na którym między innymi rozpatrywano sprawy związane z wykonywaniem zadań wynikających z bieżącej działalności Zarządu Powiatu, powiatowych jednostek organizacyjnych i Starostwa Powiatowego w Sierpcu. Obradowano w składzie zapewniającym quorum, niezbędne do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć.

I. Realizacja uchwał Rady Powiatu:

W czasie obrad X sesji Rady Powiatu w dniu 30 czerwca 2015 roku oraz XI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w dniu 31 lipca 2015r. podjęto 15 uchwał, które zostały objęte zakresem nadzoru Wojewody Mazowieckiego, a także przekazane do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych – w celu realizacji. Uchwały zostały ponadto opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, a także jedna uchwała została przesłana do Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego – celem publikacji.

II. Opracowanie projektów uchwał i materiałów na XII sesję Rady Powiatu w Sierpcu:

Zarząd Powiatu w Sierpcu wystąpił z inicjatywą uchwałodawczą:

1) W ZAKRESIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY:
a) przyjęcia sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu z wykonania Rocznego Programu Działania za I półrocze 2015 roku.
Zgodnie z § 9a Uchwały Nr 274/LI/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 56/VII/07 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu – Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu składa Radzie Powiatu w Sierpcu sprawozdanie z wykonania rocznego programu działania za I półrocze w terminie do dnia 30 czerwca roku następnego.

2) W ZAKRESIE BUDŻETU POWIATU:
a) w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok:
Kierując się dobrem Powiatu Sierpeckiego oraz potrzebą wykonywania ustawowych zadań przez organy powiatu zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.

3) W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI:
a) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębach: Studzieniec i Rachocin gm. Sierpc:
Zarząd Powiatu w Sierpcu Uchwałą Nr 34.8.2015 z dnia 4 lutego 2015 r. ustalił plan wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Sierpeckiego na lata 2015 – 2017.
W powyższym planie nierozdysponowane nieruchomości położone w obrębach: Studzieniec i Rachocin gm. Sierpc przeznaczone zostały do oddania w dzierżawę w drodze przetargu.
Zgodnie z art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących m. in. zasad wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Uchwała Rady Powiatu wymagana jest również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę są przedmiotem dzierżawy od 4 lat (obowiązująca umowa dzierżawy do dnia 31.12.2015 r.). Ponieważ planuje się oddać je w dzierżawę na okres kolejnych 2 lat, a czas dzierżawy nieruchomości przekracza 3 lata, w związku z powyższym na dokonanie powyższej czynności wymagana jest zgoda Rady Powiatu.

4) W ZAKRESIE OŚWIATY:
a) w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu:
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu Pani Leonora Brudnicka zwróciła się z prośbą o udzielenie zezwolenia na założenie publicznego Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym z dniem 1 września 2015 roku. Utworzenie przedszkola wynika z potrzeb środowiska i ma na celu zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego odpowiedniej formy edukacji.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sierpcu posiada odpowiednie warunki oraz kadrę pedagogiczną do prowadzenia tego typu przedszkola. Dzieci będą korzystały z minimum 5 godzin zajęć dziennie oraz dodatkowych zajęć specjalistyczno-terapeutycznych, które wpływają na ich wszechstronny rozwój. Zapewniona będzie realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Działalność przedszkola finansowana będzie ze środków pochodzących z części oświatowej subwencji ogólnej powiatu sierpeckiego.
Warunkiem utworzenia Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym było zawarcie z Gminą Miasto Sierpc odpowiedniego porozumienia – zgodnie z art. 5 ust. 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), który mówi, iż jednostki samorządu mogą zakładać i prowadzić szkoły i placówki, których prowadzenie nie należy do ich zadań własnych, po zawarciu porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie danego typu szkoły lub placówki jest zadaniem własnym.
Po podpisaniu porozumienia kolejnym etapem jest podjęcie przez Radę Powiatu w Sierpcu uchwały w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu.

II. Do głównych tematów, którymi m. in. zajmował się Zarząd Powiatu należały sprawy:
1) drogownictwa,
2) gospodarki nieruchomościami,
3) pomocy społecznej,
4) oświaty,
5) krytej pływalni.

Ad. pkt 1
1) Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy dróg powiatowych:
a) nr 3706W Września – Puszcza – granica województwa w m. Puszcza;
b) nr 3709W Szczutowo – Blizno – Białawy – Troska w m. Szczutowo;
c) nr 3741W Lelice – Rogienice – Grabieć – Rzeszotary – Zawady;
d) nr 3757W Majki Duże – droga nr 10.
2) Zgodnie z planem pracy Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą regulacji stanu prawnego dróg powiatowych.

Ad. pkt 2
1) Dokonano wyboru formy przeprowadzenia przetargów oraz ustalenia cen wywoławczych i wysokości wadium przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębie Studzieniec gm. Sierpc. Zarząd Powiatu także powołał komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębie Studzieniec gm. Sierpc.
2) Zarząd Powiatu podjął Decyzję orzekającą o wygaszeniu trwałego zarządu Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie części nieruchomości na poddaszu budynku, która zostanie przeznaczona na cele utworzenia Dziennego Domu w ramach Programu Wieloletniego „Senior –WIGOR” i nie będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności statutowej DPS.

Ad. pkt 3
Zgodnie z planem pracy Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży
w 2015 roku.

Ad. pkt 4
1) Zarząd Powiatu wyraził zgodę Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu na realizację dodatkowych godzin zajęć w klasach Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu.
2) Zarząd Powiatu w Sierpcu nie wyraził zgody na realizację dodatkowych 2 godzin tygodniowo na zajęcia kondycyjno – sprawnościowe w klasie I Liceum Ogólnokształcącym – klasa strażacka.
3) Zarząd Powiatu w Sierpcu powołał Komisję Egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego:
a) nauczyciela zajęć wychowawczych w internacie Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu;
b) nauczyciela zajęć wychowawczych w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu;
c) nauczyciela praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu.
4) Zgodnie z planem pracy, Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą naboru uczniów na rok szkolny 2015/2016 do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych.
Ad. pkt 5.
W związku z przeprowadzoną procedurą naboru oraz wynikającą z niej koniecznością odbycia służby przygotowawczej i zdania egzaminu kończącego tą służbę, Pan Marek Iwiński został zatrudniony na stanowisku Kierownika Krytej Pływalni w Sierpcu na czas określony. W dniu 30 czerwca 2015 roku Pan Iwiński złożył egzamin z wynikiem pozytywnym. Wobec powyższego Zarząd Powiatu zatrudnił Pana Iwińskiego na stanowisku Kierownika Krytej Pływalni w Sierpcu na czas nieokreślony.

Informuję także Wysoką Radę, iż w okresie sprawozdawczym Starosta Sierpecki i Wicestarosta brali udział w:
1) II Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Szczutowie,
2) III regionalnej konferencji „Więcej nowych miejsc pracy w regionie”,
3) uroczystych Obchodach Święta Policji w Sierpcu,
4) spotkaniu poświęconym budowie obwodnicy m. Sierpc,
5) uroczystym przekazaniu przez Premier Ewę Kopacz oraz Władysława Kosiniaka-Kamysza, Ministra Pracy i Polityki Społecznej promesy na utworzenie Dziennego Domu Opieki Senior Vigor w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie,
6) spotkaniu z Burmistrzem Miasta Sierpca – Jarosławem Perzyńskim podczas którego podpisano porozumienie w sprawie założenia i prowadzenia Przedszkola Specjalnego w ramach organizacyjnych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu,
7) uroczystym podsumowaniu warsztatów socjoterapeutycznych – Wakacje w PCPR,
8) spotkaniu z ppłk Bogusławem Okrasem – Wojskowym Komendantem Komendy Uzupełnień w Płocku,
9) spotkaniu w Krajowym Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Płocku. Spotkanie poświecone było bieżącej sytuacji w rolnictwie,
10) spotkaniu z Panem Piotrem Brzeskim – Dyrektorem Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Płocku sprawie przebiegu drogi S10,
11) uroczystościach Dożynkowych w Gminie Mochowo i Rościszewo.

image_pdfimage_print
Skip to content