Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Z PRAC ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

Z PRAC ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

INFORMACJA O PRACACH ZARZĄDU POWIATU SIERPECKIEGO MIĘDZY SESJAMI RADY POWIATU.

S P R A W O Z D A N I E
STAROSTY SIERPECKIEGO
Z DZIAŁALNOŚCI
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

W okresie od od 21 maja 2015r. do 23 czerwca 2015r, odbyły się 4 posiedzenia Zarządu Powiatu na którym między innymi rozpatrywano sprawy związane z wykonywaniem zadań wynikających z bieżącej działalności Zarządu Powiatu, powiatowych jednostek organizacyjnych i Starostwa Powiatowego w Sierpcu. Obradowano w składzie zapewniającym quorum, niezbędne do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć.

I. Realizacja uchwał Rady Powiatu:
W czasie obrad VIII sesji Rady Powiatu w dniu 28 maja 2015 roku oraz IX nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 17 czerwca 2015r. podjęto 8 uchwał, które zostały objęte zakresem nadzoru Wojewody Mazowieckiego, a także przekazane do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych – w celu realizacji. Uchwały zostały ponadto opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, a dwie zostały przesłane do Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego – celem publikacji.

II. Opracowanie projektów uchwał i materiałów na IX sesję Rady Powiatu w Sierpcu:

Zarząd Powiatu w Sierpcu wystąpił z inicjatywą uchwałodawczą:

1) W ZAKRESIE BUDŻETU:
a) w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok:
Kierując się dobrem Powiatu Sierpeckiego oraz potrzebą wykonywania ustawowych zadań przez organy powiatu zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.

b) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2033:
Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych budżet na dany rok musi być zgodny z WPF. Powyższe oznacza konieczność korygowania danych w oparciu o nowe informacje.
2) W ZAKRESIE ZDROWIA:
a) w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2014r.:
Zgodnie z treścią art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej „Nadzór nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą sprawuje podmiot tworzący”. Organ założycielski zakładu opieki zdrowotnej pełni nadzór nad gospodarką finansową podległej jednostki oraz jej działalnością m.in. poprzez analizę dokumentów wymienionych we wstępie. Na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2015 r. Rada Społeczna SPZZOZ zaopiniowała sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2014 roku.

b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2014r.:
Na podstawie art. 53. ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki, podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Przed zatwierdzeniem roczne sprawozdanie finansowe jednostek podlega badaniu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 7 cytowanej ustawy. Badanie takie zostało przeprowadzone przez biegłego rewidenta, a opinia przedstawiona Radzie Powiatu do zapoznania. Na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2015 r. Rada Społeczna SPZZOZ pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2014 rok.

c) w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2014r.:
Organ założycielski zakładu opieki zdrowotnej pełni nadzór nad gospodarką finansową podległej jednostki oraz jej działalnością m.in. poprzez analizę dokumentów wymienionych we wstępie. Na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2015 r. Rada Społeczna SPZZOZ pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2014 r.

d) w sprawie pokrycia straty finansowej netto Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2014 r.:
Na podstawie art. 53 ust 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości podział lub pokrycie wyniku finansowego netto jednostek zobowiązanych, zgodnie z art. 64 ust. 1 do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego, może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający, poprzedzonego wyrażeniem przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami. Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto dokonany bez spełnienia tego warunku, jest nieważny z mocy prawa. W związku z powyższym badanie takie zostało przeprowadzone przez biegłego rewidenta. W sprawozdaniu finansowym SPZZOZ w Sierpcu za 2014 rok, wykazana została strata netto w kwocie 860 601,76 zł.
Zapisy art. 57 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej stanowią, że „Fundusz Zakładu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zmniejsza się o stratę netto”. Uzupełnieniem jest art. 59 ust. 1, 2 i 3 cytowanej ustawy, który mówi że, „samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy” a „podmiot tworzący samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może, w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy tego zakładu, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną – do wysokości tej wartości”. „Ujemny wynik finansowy i koszty amortyzacji, dotyczą roku obrotowego objętego sprawozdaniem finansowym”.
Na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2015 r. Rada Społeczna SPZZOZ pozytywnie zaopiniowała zatwierdzenie pokrycia straty finansowej netto Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2014 rok.

e) w sprawie zatwierdzenia Planu Rzeczowo – Finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2015r.:
Organ założycielski zakładu opieki zdrowotnej pełni nadzór nad gospodarką finansową podległej jednostki oraz jej działalnością m.in. poprzez analizę dokumentów wymienionych we wstępie. Na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2015 r. Rada Społeczna SPZZOZ zaopiniowała Plan Rzeczowo-Finansowy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2015 rok.

f) w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2015r.:
Zgodnie z treścią art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej „Nadzór nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą sprawuje podmiot tworzący.” Organ założycielski zakładu opieki zdrowotnej pełni nadzór nad gospodarką finansową podległej jednostki oraz jej działalnością m.in. poprzez analizę dokumentów wymienionych we wstępie. Na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2015 r. Rada Społeczna SPZZOZ zaopiniowała sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2015 roku.

g) w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu:
Określone zmiany dotyczą załącznika do Statutu SPZZOZ w Sierpcu p.t. „Struktura Organizacyjna”.
Zmiana dotyczy wydzielenia samodzielnych stanowisk pracy:
1) Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) – osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo danych osobowych w systemie informatycznym SPZZOZ w Sierpcu w myśl ustawy z 29.VIII.1997 r. o ochronie danych osobowych;
2) Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością – w związku z wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z Normą PN-ISO 9001:2008 w SPZZOZ w Sierpcu zachodzi konieczność ustanowienia formalnego nadzoru nad wdrożonym Systemem.
W dniu 19 października 2012 roku Rada Powiatu w Sierpcu podjęła Uchwałę Nr 162.XXVII.2012 w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, a następnie uchwałami: Nr 246.XLI.2013 z dnia 4 października 2013 roku, Nr 306.L.2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku i Nr 32.V.2015 z dnia 26 lutego 2015 roku – Rada Powiatu dokonywała zmian w statucie SPZZOZ.
Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, to podmiot tworzący nadaje statut. Dlatego też po zaopiniowaniu zmian przez Radę Społeczną, zgodnie z wnioskiem Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu, podjęcie stosownej uchwały jest w pełni uzasadnione.

h) w sprawie określenia liczby przedstawicieli Rady Powiatu Sierpeckiego wybranych do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz wyboru tych przedstawicieli do składu osobowego Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu:
Z uwagi na kończącą się w dniu 2 lipca br. kadencję Rady Społecznej funkcjonującej przy SPZZOZ w Sierpcu, zachodzi konieczność powołania tegoż organu na kolejny okres.
W upływającej kadencji – stosowną uchwałą – określono liczbę przedstawicieli Rady Powiatu w Sierpcu na 9 osób. Było to 3 Radnych Rady Powiatu w Sierpcu oraz 6 przedstawicieli gmin (bez przedstawiciela Gminy Sierpc, która nie zgłosiła swego kandydata). Następnie została powołana odrębną uchwałą Rada Społeczna przy SPZZOZ w Sierpcu z uwzględnieniem przewodniczącego oraz przedstawiciela wojewody (zgodnie z zapisami ustawowymi) w pełnym składzie 11 osób.
Należy przy tym nadmienić, iż w przypadku samorządów gminnych, uczestnictwo ich przedstawiciela w obradach tego organu nie ma charakteru obligatoryjnego – usankcjonowanego prawnie. Jednakże ze względu na istotę spraw jakimi zajmuje się Rada Społeczna od wielu lat praktykowane jest postępowanie, aby w jej skład weszły także proponowane przez samorządy gminne osoby – jako przedstawiciele Rady Powiatu.
W związku z powyższym wystosowano pisma do przedstawicieli gmin z terenu powiatu sierpeckiego, z prośbą o podanie w terminie do 28 maja 2015 roku swoich przedstawicieli, oraz do Wojewody Mazowieckiego z prośbą o przesłanie kandydatury swojego przedstawiciela do Rady Społecznej SPZZOZ w Sierpcu, w terminie do 31 maja 2015 roku. W odpowiedzi na korespondencję zgłoszone zostały kandydatury od wszystkich samorządów z terenu powiatu sierpeckiego oraz otrzymano informacje na temat przedstawiciela wojewody – jako członka Rady Społecznej przy SPZZOZ na kolejną kadencję.
Dlatego też, proponuje się określenie liczby przedstawicieli Rady Powiatu w Sierpcu wybranych do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 10 osób ( 7 przedstawicieli samorządów oraz 3 Radnych Rady Powiatu w Sierpcu). Po podjęciu tej uchwały kolejnym etapem legislacyjnym będzie podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu w jej pełnym składzie – z uwzględnieniem przedstawicieli określonych ustawowo.

i) w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia:
Po podjęciu uchwały w sprawie określenia liczby przedstawicieli Rady Powiatu w Sierpcu wybranych do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz wyboru tych przedstawicieli do składu osobowego Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, należy podjąć cytowaną we wstępie uchwałę (art. 48 ust. 5 cyt. wyżej ustawy) uwzględniając Starostę lub osobę przez niego wyznaczoną – jako przewodniczącego oraz przedstawiciela wojewody określonego w pełnomocnictwie (osoby delegowane z mocy ustawy) – w pełnym składzie powołanej Rady Społecznej.
Ponadto Zarząd Powiatu zapoznał się z Opinią niezależnego biegłego rewidenta dotyczącą sprawozdania finansowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. oraz Raportem uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.

3) W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI:
a) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego w postaci pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kopernika 9 oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” wystąpiło z wnioskiem o wynajem dwóch pomieszczeń usytuowanych na pierwszym piętrze w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kopernika 9 z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe użytkowane przez trzech pracowników Stowarzyszenia.
Zgodnie z art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących m. in. zasad wynajmowania nieruchomości, na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. W myśl przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami zawarcie umów najmu na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Rada może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.

4) W ZAKRESIE PROMOCJI:
a) w sprawie dokonania zmian uchwały w sprawie ustanowienia wyróżnienia „Agricola Sierpcensis – Terrae Filius”
Zgodnie z § 3 Uchwały Nr 147.XXIV.2012 roku Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 5 lipca 2012 roku w sprawie ustanowienia wyróżnienia „Agricola Sierpcensis – Terrae Filius” została powołała Kapituła wyróżnienia „Agricola Sierpcensis – Terrae Filius”. W związku ze zmianami personalnymi po ubiegłorocznych wyborach samorządowych jakie zaszły na stanowiskach: Przedstawicieli Zarządu Powiatu w Sierpcu, Wójtów Powiatu Sierpeckiego i Burmistrza Miasta Sierpca oraz zmianami Dyrektorów Instytucji i Organizacji Rolniczych zaangażowanych w pracę Kapituły należy, dokonać zmian w składzie osobowym Kapituły wyróżnienia „Agricola Sierpcensis – Terrae Filius”.

II. Do głównych tematów, którymi m. in. zajmował się Zarząd Powiatu należały sprawy:
1) oświaty,
2) drogownictwa,
3) pomocy społecznej,
4) organizacji i nadzoru,
5) Powiatowego Urzędu Pracy,
6) służby zdrowia.

Ad. pkt 1
1) Zarząd Powiatu przyjął treść wystąpienia pokontrolnego prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej z budżetu Powiatu Sierpeckiego w roku 2014 Pani Joannie Mroczkowskiej – organowi prowadzącemu Drugie Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sierpcu. Ponadto Zarząd zapoznał się z protokołem z kontroli przeprowadzonej w I Liceum Ogólnokształcącym PUL w Sierpcu, w wyniku którego nie wystosowano wystąpienia pokontrolnego.
2) Zarząd Powiatu przekazał decyzją w trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół Nr 1 udział w zabudowanej nieruchomości o pow. 0,0774 ha położonej w Sierpcu przy ul. Armii Krajowej 8a, będącej w trwałym zarządzie Ogniska Pracy Pozaszkolne z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej tej jednostki.
3) Zarząd Powiatu przekazał decyzją w trwały zarząd na rzecz Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu udział w zabudowanej nieruchomości o pow. 0,3696 ha położonej w Sierpcu przy ul. Sucharskiego 2, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu.

Ad. pkt 2
Zarząd Powiatu w Sierpcu wyraził zgodę na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy dróg powiatowych:
1) Nr 3721W Gójsk – Podlesie – granica województwa (Sosnowo) w m. Podlesie;
2) Nr 3737W Rościszewo – Komorowo w m. Zamość;
3) Nr 3738W Rościszewo – Kosemin – Żabowo – Szumanie w m. Kosemin;
4) Nr 3741W Lelice – Rogienice – Grabiec – Rzeszotary – Zawady w m. Kęsie;
5) Nr 3742W Goleszyn – Dziembakowo – Borkowo – Zgagowo w m. Dziembakowo gm. Sierpc;
6) Nr 3765W Bożewo – Cieślin wraz z drogą powiatową nr 2999W Sikórz – Mochowo w m. Bożewo.
Ponadto Zarząd Powiatu ustosunkował się do wniosku Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego dotyczącego miejsc parkingowych przy ul. Słowackiego i ul. Matejki.

Ad. pkt 3
1) Zgodnie z planem pracy, Zarząd Powiatu zapoznał się z:
a) informacją na temat funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie,
b) informacją z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej,
c) informacją ze zrealizowanych i zakończonych w 2015 r. projektów konkursowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej „Praca – trzeba działać a nie czekać” oraz „Asystent Osoby Niepełnosprawnej – realna pomoc i wsparcie”.
2) Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem dotyczącym zapewnienia bezpieczeństwa kadrze pomocy społecznej.
3) W związku z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie oraz Dyrektora Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie dotyczącym planów zagospodarowania terenu przylegającego do placówek, Zarząd Powiatu w Sierpcu wystąpił do Rady Gminy Szczutowo z wnioskiem o odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości przekazanej powiatowi przez Gminę Szczutowo na cel publiczny związany z zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej, w szczególności do prowadzenia Domu Pomocy Społecznej.

Ad. pkt 4
1) W związku z rezygnacją z Członka Zarządu Powiatu Pana Pawła Pakieły, Zarząd Powiatu upoważnił Panią Krystynę Siwiec do składania, wraz ze Starostą lub Wicestarostą, oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu. Ponadto Zarząd dokonał zmiany postanowienia proceduralnego w sprawie podziału zadań pomiędzy członków Zarządu Powiatu w Sierpcu.
2) Zarząd Powiatu upoważnił Starostę Sierpeckiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Sierpeckiego w zakresie dotyczącym funkcjonowania Starostwa Powiatowego.
3) Zgodnie z planem pracy, Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem z przebiegu kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Sierpeckiego.
4) Zarząd Powiatu dokonał analizy informacji złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu dotyczących wydatków za energię elektryczną oraz możliwości zmiany mocy zamówionej energii cieplnej.

Ad. pkt 5.
Zarząd Powiatu upoważnił Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy i Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy do realizacji projektu Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim ( I ) w ramach Osi priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 oraz reprezentowania Powiatu Sierpeckiego we wszystkich sprawach dotyczących realizacji ww. projektu.

Ad. pkt 6
W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu w Sierpcu dokonują analizy sprawozdań SPZZOZ zapoznał się m. in.: z informacjami Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu na temat realizacji zaleceń pokontrolnych z 2011 i 2013 roku oraz stanowiskiem pracodawcy – SPZZOZ w Sierpcu w sprawie legalności niektórych żądań zgłoszonych przez Związki Zawodowe w ramach wszczętego i prowadzonego sporu zbiorowego.

Informuję także Wysoką Radę, iż w okresie sprawozdawczym Starosta Sierpecki i Wicestarosta brali udział w:
1) Uroczystości wręczenia dla SPZZOZ w Sierpcu Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008,
2) Spotkaniu z Ekscelencją Księdzem Biskupem Piotrem Liberą w związku z wizytą w Powiatowym Domu Dzieci oraz Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie,
3) Uroczystych obchodach Dnia Samorządu Terytorialnego w Kancelarii Prezydenta RP,
4) Jubileuszu 30-lecia Ludowego Zespołu Artystycznego Kasztelanka,
5) Konferencji podsumowującej dotychczasową działalność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”,
6) VIII Ogólnopolskim Turnieju Tenisa Stołowego im. Andrzeja Grubby,
7) IV Konkursie Wiedzy o Powiecie Sierpeckim – „Nasza Mała Ojczyzna”
8) Dniu Otwartym Szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu,
9) Posiedzeniu Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej,
10) Spotkaniu władz powiatu z lokalnymi przedsiębiorcami – w trakcie spotkania poruszono m.in. następujące zagadnienia związane z rozwojem przedsiębiorczości, pozyskiwaniem środków unijnych, oraz wzajemną współpracą w obszarze szeroko rozumianej tematyki społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej,
11) Uroczystej Sesji wyjazdowej do Sejmu RP,
12) Spotkaniu z Zespołem Kontrolnym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie umocnienia i odwodnienia Wzgórza Loret przy ul. Wojska Polskiego,
13) Posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku poświęconej tematyce bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie wakacji,
14) Konferencji w Ministerstwie Gospodarki na temat współdziałania szkolnictwa zawodowego z przedsiębiorcami,
15) Posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia na temat podziału środków.
16) Poświęceniu pomnika Dzieci Zmarłych przed narodzeniem,
17) Wizycie studyjnej w ramach projektu OWES – delegacji pod przewodnictwem Pani Burmistrz Zlatych Moraviec.

image_pdfimage_print
Skip to content