Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Z PRAC ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

Z PRAC ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

INFORMACJA O PRACACH ZARZĄDU POWIATU SIERPECKIEGO MIĘDZY SESJAMI RADY POWIATU.

S P R A W O Z D A N I E
STAROSTY SIERPECKIEGO
Z DZIAŁALNOŚCI
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

W okresie od od 23 kwietnia 2015r. do 21 maja 2015r, odbyły się 3 posiedzenia Zarządu Powiatu na którym między innymi rozpatrywano sprawy związane z wykonywaniem zadań wynikających z bieżącej działalności Zarządu Powiatu, powiatowych jednostek organizacyjnych i Starostwa Powiatowego w Sierpcu. Obradowano w składzie zapewniającym quorum, niezbędne do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć.

I. Realizacja uchwał Rady Powiatu:

W czasie obrad VII sesji Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 30 kwietnia 2015 roku podjęto 8 uchwał, które zostały objęte zakresem nadzoru Wojewody Mazowieckiego, a także przekazane do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych – w celu realizacji oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu. Ponadto 1 uchwała została przesłana do Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego – celem publikacji.

II. Opracowanie projektów uchwał i materiałów na VIII sesję Rady Powiatu w Sierpcu:

Zarząd Powiatu w Sierpcu wystąpił z inicjatywą uchwałodawczą:

1) W ZAKRESIE BUDŻETU:
a) w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok:
Kierując się dobrem Powiatu Sierpeckiego oraz potrzebą wykonywania ustawowych zadań przez organy powiatu zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.

b) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2033:
Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych budżet na dany rok musi być zgodny z WPF. Powyższe oznacza konieczność korygowania danych w oparciu o nowe informacje.
2) W ZAKRESIE POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ:
a) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2014r.
Obowiązek zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury wynika z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Zatwierdzenie sprawozdania przez organ zatwierdzający powinno nastąpić nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.
Zgodnie z art. 45 ust. 2 cytowanej ustawy sprawozdanie finansowe składa się z:
1) bilansu,
2) rachunku zysków i strat,
3) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

3) W ZAKRESIE OŚWIATY:
a) w sprawie zamiaru założenia i prowadzenia przez powiat sierpecki Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sierpcu.
Utworzenie przedszkola wynika z potrzeb środowiska i ma na celu zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, odpowiedniej formy edukacji.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sierpcu posiada odpowiednie warunki oraz kadrę pedagogiczną do prowadzenia tego typu przedszkola. Dzieci będą korzystały
z minimum 5 godzin zajęć dziennie oraz dodatkowych zajęć specjalistyczno-terapeutycznych, które wpływają na ich wszechstronny rozwój. Zapewniona będzie realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Działalność przedszkola finansowana będzie ze środków pochodzących z części oświatowej subwencji ogólnej Powiatu Sierpeckiego.
Warunkiem utworzenia Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym jest zawarcie z Gminą Miasto Sierpc odpowiedniego porozumienia – zgodnie z art. 5 ust. 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, który mówi, iż jednostki samorządu mogą zakładać i prowadzić szkoły i placówki, których prowadzenie nie należy do ich zadań własnych, po zawarciu porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie danego typu szkoły lub placówki jest zadaniem własnym.
Po podpisaniu porozumienia kolejnym etapem będzie podjęcie uchwały przez Radę Powiatu w sprawie założenia przedszkola specjalnego, nadania statutu oraz włączenia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu.

II. Do głównych tematów, którymi m. in. zajmował się Zarząd Powiatu należały sprawy:

1) Powiatowego Domu Dzieci;
2) Gospodarki nieruchomościami;
3) Zarządu Dróg Powiatowych;
4) SPZZOZ.

Ad. pkt 1
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 382.950,02 zł brutto.

Ad. pkt 2
1) Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podanie do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w obrębie Studzieniec gm. Sierpc, przeznaczonych do sprzedaży, w drodze przetargu.
2) Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa procesowego w celu reprezentacji Powiatu Sierpeckiego w sprawie ustanowienia służebności przesyłu oraz zapłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości oznaczonej jako działka
o nr ewidencyjnym 197/1 położonej w m. Studzieniec.

Ad. pkt 3
1) Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy mostu nr JNI 31001111 w m. Sierpc w ciągu drogi powiatowej nr 3770W ul. Wojska Polskiego wraz z drogami dojazdowymi.
2) Zgodnie z planem pracy Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Ad. pkt 4
Na podstawie upoważnienia Rady Powiatu udzielonego w uchwale budżetowej na 2015r., Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie pożyczki z budżetu powiatu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

Informuję także Wysoką Radę, iż w okresie sprawozdawczym Starosta Sierpecki i Wicestarosta brali udział w:
1) Uroczystości nadania Szkole Podstawowej w Ligowie imienia „Powstańców Styczniowych”,
2) Uroczystości oddania hołdu poległym w obronie Ojczyzny oraz złożeniu kwiatów pod Pomnikiem Ofiar Katania,
3) Uroczystej Mszy Świętej w Intencji Ojczyzny z okazji 224 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
4) Sierpeckiej debacie społecznej dotyczącej bezpieczeństwa,
5) Konferencji pt. „Płocki Obszar Funkcjonalny” – dot. RIT (Prezydent Miasta Płocka, Starosta Płocki),
6) Spotkaniu z Biskupem Płockim Piotrem Liberą w SPZZOZ w Sierpcu,
7) Uroczystych obchodach Dnia Strażaka w Sierpcu,
8) Sierpeckich Dniach Rolnika w Studzieńcu,
9) Dniach Otwartych w Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu,
10) Spotkaniu z GDDKiA w sprawie przebiegu drogi S-10,
11) Spotkaniu z Przewodniczącą Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Płocku,
12) Spotkaniu z dyrygentami odnośnie II Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych,
13) Spotkaniu z Dyrektorem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Burmistrzem M. Sierpc w sprawie budowy obwodnicy m. Sierpca,
14) Konferencji otwierającej nową perspektywę finansową w ramach
RPO WM na lata 2014-2020 w Warszawie,
15) Konferencji „Wyzwania Polskiej Edukacji w nowej perspektywie Unii Europejskiej”(Sejm RP),
16) Konferencji „Spółdzielnie socjalne i samorządy – współpraca dla wzajemnych korzyści”,
17) W biegach przełajowych organizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sierpcu (Słupia gm. Szczutowo),
18) W Memoriale lekkoatletycznym im. Ryszarda Bramczewskiego,
19) Spotkaniu z Prezesem Energa SA.

image_pdfimage_print
Skip to content