Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Z PRAC ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

Z PRAC ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

INFORMACJA O PRACACH ZARZĄDU POWIATU SIERPECKIEGO MIĘDZY SESJAMI RADY POWIATU.

W okresie  od 20 września 2017r. do 20 października 2017r. odbyły się dwa posiedzenia Zarządu Powiatu na którym między innymi rozpatrywano sprawy związane z wykonywaniem zadań wynikających z bieżącej działalności Zarządu Powiatu, powiatowych jednostek organizacyjnych i Starostwa Powiatowego w Sierpcu. Obradowano w składach zapewniających quorum, niezbędne do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć.

Obradowano w składach zapewniających quorum, niezbędne do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć.

 1. Realizacja uchwał Rady Powiatu:

W czasie obrad XLI sesji Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 28 września 2017r. i XLII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 5 października 2017r. podjęto siedem uchwał, które zostały objęte zakresem nadzoru Wojewody Mazowieckiego, a także zostały przekazane do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu – w celu realizacji. Wszystkie uchwały zostały również opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, a dwie z nich zostały przesłane do Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego – celem publikacji.

II. Opracowanie projektów uchwał i materiałów na XLIII sesję Rady Powiatu w Sierpcu:

Zarząd Powiatu w Sierpcu wystąpił z inicjatywą uchwałodawczą:

1) W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ:

a) w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych:

Art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej zobowiązuje Radę Powiatu do ustalenia w drodze uchwały szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym. Zobowiązanie osób kierowanych do ponoszenia kosztów pobytu w mieszkaniach chronionych ma na celu nauczenie zasad racjonalnego gospodarowania własnymi środkami finansowymi, regulowania spraw urzędowych (korzystając z pomocy specjalistów) oraz wykształcenie poczucia odpowiedzialności. Ustalenie czynszu wiąże się ze skutkami finansowymi. Mając jednak na uwadze, że wsparcie w postaci mieszkań chronionych kierowane jest do osób znajdujących się trudnej sytuacji życiowej ocenianej na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Dołożono starań, by zaproponowane w uchwale zasady opierały się na zasadzie sprawiedliwości społecznej. Mimo, że mieszkania chronione nie są lokalami socjalnymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego, to przy ustalaniu czynszu za prawo użytkowania lokali Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu zastosuje stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych na terenie miasta Sierpca, ustalone na podstawie tych przepisów. Przyjęto takie założenie, noszące znamiona czynszu regulowanego, by opłaty nie pogorszyły znacząco i tak trudnej sytuacji bytowej korzystających ze wsparcia.

2) W ZAKRESIE OŚWIATY:

a) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu:

Zgodnie z art. 117 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustwę – Prawo oświatowe z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową, o której mowa
w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową sześcioletnią szkołę podstawową, w terminie do dnia 30 listopada 2017 roku, w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową. Uchwała ta stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej w rozumieniu przepisów Prawa oświatowego.

b) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu:

Zgodnie z art. 162 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustwę – Prawo oświatowe z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa zasadnicza szkoła zawodowa staje się branżową szkołą I stopnia. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową zasadniczą szkołę zawodową, w terminie do dnia 30 listopada 2017 roku, w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w branżową szkołę I stopnia. Uchwała ta stanowi akt założycielski branżowej szkoły I stopnia w rozumieniu przepisów Prawa oświatowego.

c) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu:

Zgodnie z art. 162 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustwę – Prawo oświatowe z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa zasadnicza szkoła zawodowa staje się branżową szkołą I stopnia. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową zasadniczą szkołę zawodową, w terminie do dnia 30 listopada 2017 roku, w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w branżową szkołę I stopnia. Uchwała ta stanowi akt założycielski branżowej szkoły I stopnia w rozumieniu przepisów Prawa oświatowego.

d) w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu:

Zgodnie z art. 162 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustwę – Prawo oświatowe z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa zasadnicza szkoła zawodowa specjalna staje się branżową szkołą I stopnia specjalną. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową zasadniczą szkołę zawodową, w terminie do dnia 30 listopada 2017 roku, w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w branżową szkołę I stopnia specjalną. Uchwała ta stanowi akt założycielski branżowej szkoły I stopnia specjalnej w rozumieniu przepisów Prawa oświatowego.

e) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu w trzyletnią Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy – Prawo oświatowe, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu:

Zgodnie z art. 172 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustwę – Prawo oświatowe z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi staje się szkołą specjalną przysposabiającą do pracy, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe czyli trzyletnią szkołą specjalną przysposabiającą do pracy. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, w terminie do dnia 30 listopada 2017 roku, w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w szkołę specjalną przysposabiającą do pracy. Zgodnie z art. 172 ust. 4 uchwała ta stanowi akt założycielski szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w rozumieniu przepisów Prawa oświatowego.

f) w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu w Szkołę Policealną dla Dorosłych, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo Oświatowe, w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu:

Zgodnie z art. 174 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustwę – Prawo oświatowe z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa szkoła policealna staje się szkołą policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.), czyli szkołą policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową szkołę policealną, w terminie do dnia 30 listopada 2017 roku,
w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w szkołę policealną. Uchwała ta stanowi akt założycielski szkoły policealnej dla dorosłych w rozumieniu przepisów Prawa oświatowego.

g) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w Szkołę Policealną dla Dorosłych, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo Oświatowe, w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu:

Zgodnie z art. 174 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustwę – Prawo oświatowe z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa szkoła policealna staje się szkołą policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.), czyli szkołą policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową szkołę policealną, w terminie do dnia 30 listopada 2017 roku, w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w szkołę policealną. Uchwała ta stanowi akt założycielski szkoły policealnej dla dorosłych w rozumieniu przepisów Prawa oświatowego.

3) W ZAKRESIE BUDŻETU POWIATU:

a) w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok:

Kierując się dobrem Powiatu Sierpeckiego oraz potrzebą wykonywania ustawowych zadań przez organy powiatu zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.

b) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034:

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych budżet na dany rok musi być zgodny z WPF. Powyższe oznacza konieczność korygowania danych w oparciu o nowe informacje.

c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tucholskiemu na realizacje zadania związanego z pokryciem kosztów usuwania skutków nawałnic:

W dniach 11 i 12 sierpnia 2017r. przez teren Powiatu Tucholskiego przeszła nawałnica. Skala zniszczeń po burzy jest ogromna. Zarząd Powiatu w Sierpcu poruszony tragedią w wyrazie solidaryzmu z mieszkańcami Powiatu Tucholskiego proponuje Radzie Powiatu Sierpeckiego podjęcie uchwały umożliwiającej udzielenia pomocy finansowej
z budżetu Powiatu Sierpeckiego. Art. 7a ustawy o samorządzie powiatowym daje powiatowi możliwość udzielania pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego,
z tym, że pomoc taka musi zostać określona w oddzielnej uchwale organu stanowiącego, co wynika z artykułu 216 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych.

d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup nowoczesnej karetki ,,N” wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku:

W związku z wystąpieniem Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku – Zarząd Powiatu proponuje Radzie Powiatu w Sierpcu podjęcie uchwały umożliwiającej udzielenie pomocy finansowej z budżetu Powiatu Sierpeckiego dla Województwa Mazowieckiego, które jest organem założycielskim dla w/w placówki medycznej. Z kolei artykuł 7a ustawy o samorządzie powiatowym daje powiatowi możliwość udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego, z tym, że pomoc taka musi zostać określona w oddzielnej uchwale organu stanowiącego, co wynika z artykułu 216 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto Zarząd Powiatu przedłożył Radzie Powiatu w Sierpcu informację o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku szkolnym 2016/2017.

Do głównych tematów, którymi m. in. zajmował się Zarząd Powiatu należały sprawy:

 1. organizacji pozarządowych;

 2. drogownictwa;

 3. zdrowia;

 4. nieruchomości;

 5. pomocy społecznej.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu przedłożył do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projekt „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2018”.

Ad. pkt 2

 1. Realizując plan pracy, Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją w zakresie remontów dróg powiatowych oraz aktualnego ich stanu.

 2. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie kwoty zabezpieczenia finansowego na realizację zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3705W (Zambrzyca)-granica województwa-Dziki Bór-Karlewo-droga 560.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu zapoznał się informacją dotyczącą wykazu niezbędnych inwestycji do zrealizowaniu w szpitalu oraz zakupu sprzętu medycznego
w ramach projektu oraz informacją dotyczącą ,,Zestawienia przychodów, kosztów i wyniku finansowego SPZZOZ w Sierpcu narastająco za okres styczeń – sierpień 2017r.”

Ad. pkt 4

 1. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wycięcie drzewa na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 1 im. Jose de San Martin w Sierpcu.

 2. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeprowadzenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego, położonych w obrębie Studzieniec i Rachocin gm. Sierpc. Wobec powyższego powołał także komisję, której zadaniem jest przeprowadzenie w/w przetargu.

Ad. pkt 5

 1. Zarząd Powiatu przeznaczył lokale mieszkalne znajdujące się w budynku przy ul. Armii Krajowej 8a w Sierpcu oddane w trwały zarząd Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie na mieszkania chronione.

 2. Realizując plan pracy, Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o podejmowanych w roku 2017 działaniach w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie.

Informuję także Wysoką Radę, iż w okresie sprawozdawczym Starosta Sierpecki i Wicestarosta brali udział w:

 1. Jubileuszu 20-lecia Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane ich opiekunów i Przyjaciół w Sierpcu,

 2. VII Powiatowym Dniu Edukacji Narodowej,

 3. uroczystym odbiorze dróg powiatowych: nr 3735W Piaski – Gozdowo – odcinek Antoniewo-Kurowo; nr 3743W Zawidz – Osiek Włostybory – (Koziebrody); nr 4620W (Lutocin) – granica województwa – Września – Borowo,

 4. pożegnaniu lata w Mochowie,

 5. Powiatowym Turnieju Piłki Nożnej Drużyn OSP o puchar Starosty Sierpeckiego,

 6. Konferencji pn. „Kariera – moja przyszłość, mój wybór”,

 7. Jubileuszu 10-lecia istnienia Miejsko-Gminnego Koła PSD „Nadzieja”.

image_pdfimage_print
Skip to content