Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Z PRAC ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

Z PRAC ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

INFORMACJA O PRACACH ZARZĄDU POWIATU SIERPECKIEGO MIĘDZY SESJAMI RADY POWIATU.

W okresie  od 31 sierpnia 2017r. do 20 września 2017r. odbyło się jedno posiedzenie Zarządu Powiatu na którym między innymi rozpatrywano sprawy związane z wykonywaniem zadań wynikających z bieżącej działalności Zarządu Powiatu, powiatowych jednostek organizacyjnych i Starostwa Powiatowego w Sierpcu. Obradowano w składach zapewniających quorum, niezbędne do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć.

Obradowano w składach zapewniających quorum, niezbędne do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć.

 1. Realizacja uchwał Rady Powiatu:

W czasie obrad XL sesji Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 31 sierpnia 2017r. podjęto pięć uchwał, które zostały objęte zakresem nadzoru Wojewody Mazowieckiego, a także zostały przekazane do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu – w celu realizacji. Wszystkie uchwały zostały również opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, a dwie z nich zostały przesłane do Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego – celem publikacji.

II. Opracowanie projektów uchwał i materiałów na XLI sesję Rady Powiatu w Sierpcu:

Zarząd Powiatu w Sierpcu wystąpił z inicjatywą uchwałodawczą:

1) W ZAKRESIE ZDROWIA:

a) w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za II kwartał 2017 roku:

Zgodnie z treścią art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej „Nadzór nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą sprawuje podmiot tworzący”. Organ założycielski zakładu opieki zdrowotnej pełni nadzór nad gospodarką finansową podległej jednostki oraz jej działalnością m. in. poprzez analizę dokumentów wymienionych we wstępie.

Na posiedzeniu w dniu 29 sierpnia 2017 r. Rada Społeczna SPZZOZ w Sierpcu pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za II kwartał 2017 roku.

2) W ZAKRESIE BUDŻETU POWIATU:

a) w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok:

Kierując się dobrem Powiatu Sierpeckiego oraz potrzebą wykonywania ustawowych zadań przez organy powiatu zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.

b) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034:

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych budżet na dany rok musi być zgodny z WPF. Powyższe oznacza konieczność korygowania danych w oparciu o nowe informacje.

c) w sprawie zmian w uchwale w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski-Gozdowo”:

Jednostka samorządu terytorialnego zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych może zaciągać kredyty i pożyczki m. in. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Powiat Sierpecki w dniu 22 lipca 2016 roku podpisał z Samorządem Województwa Mazowieckiego Umowę Nr 00109-65151-UM0700272/16 na realizację operacji „Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski-Gozdowo”. Na podstawie tej umowy przyznano pomoc finansową jako refundację części kosztów kwalifikowalnych w/w inwestycji. Refundacja nastąpi po zaakceptowaniu prawidłowo złożonego wniosku o płatność. Proponuje się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 371.158 zł.

d) w sprawie zmian w uchwale w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz-Osiek-Włostybory-(Koziebrody)”:

Jednostka samorządu terytorialnego zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych może zaciągać kredyty i pożyczki m. in. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Powiat Sierpecki w dniu 22 lipca 2016 roku podpisał z Samorządem Województwa Mazowieckiego Umowę Nr 00136-65151-UM0700271/16 na realizację operacji „ Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz-Osiek-Włostybory-(Koziebrody)”. Na podstawie tej umowy przyznano pomoc finansową jako refundację części kosztów kwalifikowalnych w/w inwestycji. Refundacja nastąpi po zaakceptowaniu prawidłowo złożonego wniosku o płatność. Proponuje się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 447. 345 zł.

e) w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W (Lutocin)-granica województwa-Września-Borowo”:

Jednostka samorządu terytorialnego zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych może zaciągać kredyty i pożyczki m. in. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Powiat Sierpecki w dniu 22 lipca 2016 roku podpisał z Samorządem Województwa Mazowieckiego Umowę Nr 00090-65151-UM0700273/16 na realizację operacji „Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W (Lutocin)-granica województwa-Września-Borowo”. Na podstawie tej umowy przyznano pomoc finansową w wysokości jako refundację części kosztów kwalifikowalnych w/w inwestycji. Refundacja nastąpi po zaakceptowaniu prawidłowo złożonego wniosku o płatność. Proponuje się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 445 086 zł.

Do głównych tematów, którymi m. in. zajmował się Zarząd Powiatu należały sprawy:

 1. opieki społecznej;

 2. nieruchomości;

 3. oświaty;

 4. zdrowia.

Ad. pkt 1

Realizując plan pracy Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem
z realizacji porozumień między powiatami w zakresie opieki i wychowania dzieci z terenu Powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz informacją o organizowaniu wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

Ad. pkt 2

 1. Zarząd Powiatu podał do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze przetargu obejmujący nieruchomości stanowiące własność Powiatu Sierpeckiego położone w obrębie m. Studzieniec oraz nieruchomości położone w obrębie m. Rachocin gm. Sierpc.

 2. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wycięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego będącej w trwały zarządzie Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.

Ad. pkt 3

Realizując plan pracy, Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018.

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacjami dotyczącymi:

 1. funkcjonowania oddziałów neonatologicznego i ginekologiczno – położniczego SPZZOZ w Sierpcu;

 2. listy sprzętu medycznego, o którego dofinansowanie SPZZOZ w Sierpcu ubiegać się będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego;

 3. analizą dostosowania struktury szpitala i naprawy funkcjonalności istniejącego obiektu w celu spełnienia obowiązujących przepisów;

 4. wykazem działań podjętych w SPZZOZ w Sierpcu od 15 listopada 2017r. do 14 września 2017r.

Informuję także Wysoką Radę, iż w okresie sprawozdawczym Starosta Sierpecki i Wicestarosta brali udział w:

  1. 78 rocznicy wybuchu II wojny światowej – uroczystym złożeniu kwiatów w miejscach pamięci narodowej związanych z II wojną światową, znajdujących się na terenie miasta Sierpca,

  2. jubileuszu 90-lecia Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu,

  3. VII Powiatowo-Gminnych Dożynkach w Zawidzu,

  4. VIII Turnieju Karcianym w DPS Szczutowo,

  5. inauguracji Kampanii – Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny,

  6. uroczystym wręczeniu aktów nadania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego nauczycielom szkół prowadzonych przez Powiat Sierpecki,

  7. 78 rocznicy sowieckiej agresji na Polskę – uroczyste złożenie kwiatów przed pomnikiem Ofiar Katynia,

  8. Dożynkach Gminy Rościszewo,

  9. Dożynkach Powiatu Rypińskiego,

  10. Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych.

image_pdfimage_print
Skip to content