Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Z PRAC ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

Z PRAC ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

INFORMACJA O PRACACH ZARZĄDU POWIATU SIERPECKIEGO MIĘDZY SESJAMI RADY POWIATU.

W okresie  od 23 czerwca 2017r. do 24 sierpnia 2017r. odbyło się pięć posiedzeń Zarządu Powiatu na którym między innymi rozpatrywano sprawy związane z wykonywaniem zadań wynikających z bieżącej działalności Zarządu Powiatu, powiatowych jednostek organizacyjnych i Starostwa Powiatowego w Sierpcu. Obradowano w składach zapewniających quorum, niezbędne do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć.

Obradowano w składach zapewniających quorum, niezbędne do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć.

W okresie sprawozdawczym odbyło się pięć posiedzeń Zarządu Powiatu, na którym między innymi rozpatrywane były sprawy związane
z wykonywaniem zadań wynikających z bieżącej działalności Zarządu Powiatu, powiatowych jednostek organizacyjnych i Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

Obradowano w składach zapewniających quorum, niezbędne do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć.

 1. Realizacja uchwał Rady Powiatu:

W czasie obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu w dniu 30 czerwca 2017r.
i XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 21 lipca 2017r. podjęto dwanaście uchwał, które zostały objęte zakresem nadzoru Wojewody Mazowieckiego, a także zostały przekazane do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu – w celu realizacji. Wszystkie uchwały zostały również opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
w Sierpcu, a cztery z nich zostały przesłane do Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego – celem publikacji.

II. Opracowanie projektów uchwał i materiałów na XL sesję Rady Powiatu w Sierpcu:

Zarząd Powiatu w Sierpcu wystąpił z inicjatywą uchwałodawczą:

1) W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ:

a) w sprawie zmian uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 roku:

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dnia 21.07.2017 r. przekazał informację o wysokości środków finansowych, przypadających Powiatowi Sierpeckiemu wg algorytmu (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym na realizację zadań określonych w art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Pismem z dnia 03.07.2017 r. poinformował, że ponowny podział środków przewidzianych dla samorządów w planie Funduszu na rok 2017 r. spowodowany jest błędnym przekazaniem przez GUS danych dotyczących liczby osób niepełnosprawnych bezrobotnych oraz poszukujących pracy
i niepozostających w zatrudnieniu jako średniej z trzech miesięcy: wrzesień, październik, listopad 2016 r. Wysokość limitu na rok 2017 wyniosła 545 906 zł. Rada Powiatu dnia 30 marca 2017 r. dokonała podziału środków PFRON w wysokości 542 060 zł na poszczególne zadania. W związku z powyższym istnieje potrzeba dokonania zmiany
w podziale środków PFRON uwzględniając nowy limit środków finansowych PFRON.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych wyraziła opinię w niniejszym temacie.

2) W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI:

a) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębach: Studzieniec i Rachocin gm. Sierpc:

Zarząd Powiatu w Sierpcu Uchwałą Nr 34.8.2015 z dnia 4 lutego 2015 r. ustalił plan wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Sierpeckiego na lata 2015 – 2017.
W powyższym planie nierozdysponowane nieruchomości położone w obrębach: Studzieniec i Rachocin gm. Sierpc przeznaczone zostały do oddania w dzierżawę w drodze przetargu. Zgodnie z art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących m. in. zasad wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Uchwała Rady Powiatu wymagana jest również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę są przedmiotem dzierżawy od 6 lat. Ponieważ planuje się oddać je w dzierżawę na okres kolejnych 2 lat, a czas dzierżawy nieruchomości przekracza 3 lata w związku z powyższym na dokonanie powyższej czynności wymagana jest zgoda Rady Powiatu.

3) W ZAKRESIE BUDŻETU POWIATU:

a) w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok:

Kierując się dobrem Powiatu Sierpeckiego oraz potrzebą wykonywania ustawowych zadań przez organy powiatu zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.

b) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034:

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych budżet na dany rok musi być zgodny z WPF. Powyższe oznacza konieczność korygowania danych w oparciu o nowe informacje.

Ponadto Zarząd Powiatu zaopiniował projekt oświadczenia w sprawie zmian w zakresie włączenia w struktury administracji rządowej Powiatowych Urzędów Pracy.

Do głównych tematów, którymi m. in. zajmował się Zarząd Powiatu należały sprawy:

 1. organizacyjne;

 2. oświaty;

 3. nieruchomościami;

 4. drogownictwa;

 5. opieki społecznej;

 6. zdrowia;

 7. rolnictwa.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na umieszczenie w wejściu do budynku Starostwa Powiatowego infokiosku, którego zadaniem będzie wyświetlenie informacji o aktualnym położeniu pociągów Kolei Mazowieckich kursujących w relacji Kutno – Płock – Sierpc – Nasielsk w związku z realizacją przez Samorząd Województwa Mazowieckiego projektu ,,RUMOBIL” – Mobilność na obszarach wiejskich w europejskich regionach dotkniętych zmianami demograficznym.

Ad. pkt 2

 1. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu do projektu ,,Mechanik w Hiszpanii” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz upoważnił Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 do reprezentowania interesów Powiatu Sierpeckiego we wszelkich sprawach dotyczących w/w projektu.

 2. Zarząd Powiatu powołał Komisję Egzaminacyjną dla sześciu nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 3. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zachowanie stanowiska Wicedyrektora w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sierpcu.

 4. Zarząd Powiatu zaopiniował wniosek o rozszerzenie nauczania w przedmiocie chemii i zmniejszeniu godzin w przedmiocie informatyki w klasie o profilu matematyczno – fizycznym w Liceum Ogólnokształcącym w Sierpcu.

 5. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na utworzenie oddziałów klas pierwszych z niższą liczą uczniów w roku 2017/2018 w następujących szkołach:

 1. Liceum Ogólnokształcącym w Sierpcu,

 2. Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu,

 3. Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu

oraz wyraził zgodę na realizację dodatkowych godzin zajęć w klasach Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu.

6) Zarząd Powiatu wyraził zgodę na realizację przez Liceum Ogólnokształcące projektu ,,Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób dorosłych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Fundację Małopolska Izba Samorządowa w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, Wyższą Szkołą Ekonomii
i Informatyki i Związkiem Powiatów Polskich.

Ad. pkt 3

 1. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na usunięcie drzew rosnących na działkach stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego, które są w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
  w Sierpcu.

 2. Zarząd Powiatu przekazał w trwały zarząd część nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego położonej w obrębie Szczutowo dla Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie.

 3. Zarząd Powiatu dokonał zmian w Planie wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2017.

Ad. pkt 4

  1. Zarząd Powiatu zaopiniował projekt wniosku do Zarządu Województwa Mazowieckiego dotyczącego wydania działek położonych w obrębie Mochowo gm. Mochowo przeznaczonych pod inwestycję pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 granica województwa – Sierpc – granica województwa w miejscowości Mochowo Parcele, Mochowo, Mochowo Nowe.

  2. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy dróg powiatowych:

 1. Nr 3726W ul. Dworcowa w m. Sierpc;

 2. Nr 3727W Ligowo – granica województwa – (Skępe) w m. Ligowo;

 3. Nr 3762W Węgrzynowo– Lisice w m. Węgrzynowo;

 4. Nr 3705W (Zambrzyca) – granica województwa – Dziki Bór – Karlewo – droga 560;

 5. Nr 3767W Bożewo – Rempin w m. Bożewo.

 1. Zarząd Powiatu wyraził pozytywną opinię w sprawie pozbawienia części drogi ul. Bobrowa zlokalizowanej w m. Sierpc kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej.

 2. Zarząd Powiatu wyraził pozytywną opinię w sprawie zaliczenia drogi zlokalizowanej na działkach w obrębie Zbójno, gm. Gozdowo do kategorii drogi gminnej.

 3. Zarząd Powiatu zajął stanowisko w sprawie wspólnej z Miastem Sierpc realizacji budowy miejsc parkingowych i chodnika wraz ze zjazdem na wysokości Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego aż do Wiosny Ludów oraz w sprawie budowy miejsc parkingowych przy budynku przychodni przy ulicy Słowackiego w mieście Sierpc. Ponadto omówiono sprawę związaną z planami przebudowy ulicy Żeromskiego oraz ze sprzedażą działki nr 1225 w mieście Sierpc.

Ad. pkt 5

Realizując Plan pracy Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem
z realizacji zadań z zakresu orzecznictwa dla celów pozarentowych na terenie Powiatu Sierpeckiego za okres od 1 stycznia 2017r. do 30 czerwca 2017r.

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacja dotyczącą:

 1. sytuacji związanej z funkcjonowaniem archiwum zakładowego
  w SPZZOZ w Sierpcu;

 2. podjętych działań w kwestii opracowania wstępnej koncepcji etapowej modernizacji pomieszczeń SPZZOZ w Sierpcu ze szczególnym uwzględnieniem Izby przyjęć;

 3. zestawieniem przychodów, kosztów i wyniku finansowym SPZZOZ
  w Sierpcu za okres styczeń – kwiecień 2017 oraz styczeń – maj 2017r.;

 4. wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej przez Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej;

 5. potrzeb sprzętowych w Poradni Kardiologicznej.

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gozdowo do roku 2022”.

Informuję także Wysoką Radę, iż w okresie sprawozdawczym Starosta Sierpecki i Wicestarosta brali udział w:

 1. otwarciu nowej siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu,

 2. uroczystych obchodach 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupi,

 3. uroczystych obchodach 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Stropkowie,

 4. obchodach święta Policji w Sierpcu,

 5. ćwiczeniach w ramach akcji informacyjno-edukacyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, Szczutowo,

 6. V Zjeździe Rodzin i Przyjaciół DPS Szczutowo,

 7. uroczystym zakończeniu III Pleneru Rzeźbiarsko – Malarskiego w Zawidzu,

 8. w VI spotkaniu integracyjnym w Żurawinie członków Stowarzyszenia ,,Szansa na życie” i ich rodzin,

 9. spotkaniu z harcerzami w stanicy w Słupi,

 10. uroczystym powitaniu nowego proboszcza ks. kan. dr hab. Sławomira Zalewskiego, który jednocześnie został dziekanem dekanatu sierpeckiego,

 11. 73 Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego – oddanie hołdu powstańcom,  złożenie kwiatów przed Pomnikiem Ofiar Września i AK znajdującym się przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu,

 12. w cyklicznym spotkaniu władz samorządowych Powiatu Sierpeckiego,

 13. dożynkach Gminy: Sierpc, Gozdowo , Lewicach i Mochowo,

 14. spotkaniu z Starostami/Wicestarostami władz samorządowych powiatów: płockiego, rypińskiego, żuromińskiego, aleksandrowskiego, ciechanowskiego i lipnowskiego.

 

UZUPEŁNIENIE

DO SPRAWOZDANIA

STAROSTY SIERPECKIEGO Z DZIAŁALNOŚCI

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

za okres od 24 sierpnia 2017r. do 29 sierpnia 2017r.

Zarząd Powiatu w Sierpcu w w/w okresie zajmował się następującymi sprawami:

 1. W ZAKRESIE ZDROWIA:

 1. sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu:

Zmiana dotyczy rozszerzenia działalności SPZZOZ w Sierpcu poprzez utworzenie Poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W dniu 19 października 2012 roku Rada Powiatu
w Sierpcu podjęła Uchwałę Nr 162.XXVII.2012 w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, a następnie podjęta została Uchwała Nr 246.XLI.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 4 października 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz Uchwała Nr 306.L.2014 Rady Powiatu
w Sierpcu z dnia 27 czerwca 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu i Uchwała
Nr 32.V.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 lutego 2015 roku zmieniająca uchwałę
w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz Uchwała Nr 67.X.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu i Uchwała Nr 142.XX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 5 maja 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz Uchwała
Nr 205.XXXIV.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 marca 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu. Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej to podmiot tworzący nadaje statut.

Na posiedzeniu w dniu 29 sierpnia 2017 Rada Społeczna pozytywnie zaopiniowała wniosek o rozszerzenie działalności SPZZOZ w Sierpcu.

Ponadto Zarząd Powiatu przedstawił informację z wykonania Budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2017roku.

image_pdfimage_print
Skip to content