Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Z prac Zarządu Powiatu w Sierpcu

Z prac Zarządu Powiatu w Sierpcu

INFORMACJA O PRACACH ZARZĄDU POWIATU SIERPECKIEGO MIĘDZY SESJAMI RADY POWIATU.

W okresie  od 23 maja 2017r. do 23 czerwca 2017r. odbyły się pięć posiedzeń Zarządu Powiatu na którym między innymi rozpatrywano sprawy związane z wykonywaniem zadań wynikających z bieżącej działalności Zarządu Powiatu, powiatowych jednostek organizacyjnych i Starostwa Powiatowego w Sierpcu. Obradowano w składach zapewniających quorum, niezbędne do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć.

Obradowano w składach zapewniających quorum, niezbędne do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć.

 1. Realizacja uchwał Rady Powiatu:

W czasie obrad XXXVI sesji Rady Powiatu w dniu 3 maja 2017r. i XXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 19 czerwca 2017r. podjęto siedem uchwał, które zostały objęte zakresem nadzoru Wojewody Mazowieckiego, a także zostały przekazane do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu – w celu realizacji. Wszystkie uchwały zostały również opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, a trzy z nich zostały przesłane do Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego – celem publikacji.

II. Opracowanie projektów uchwał i materiałów na XXXVIII sesję Rady Powiatu w Sierpcu:

Zarząd Powiatu w Sierpcu wystąpił z inicjatywą uchwałodawczą:

1) W ZAKRESIE ZDROWIA:

a) w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2017r.:

Zgodnie z treścią art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej „Nadzór nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą sprawuje podmiot tworzący.” Organ założycielski zakładu opieki zdrowotnej pełni nadzór nad gospodarką finansową podległej jednostki oraz jej działalnością m. in. poprzez analizę dokumentów wymienionych we wstępie.

Na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2017r. Rada Społeczna SPZZOZ pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2017 roku.

b) w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

Zgodnie z treścią art. 53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w terminie do dnia 31 maja każdego roku kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej sporządza i przekazuje podmiotowi tworzącemu raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Raport, o którym mowa jest przygotowywany na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy i zawiera w szczególności analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy, prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń oraz informację
o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej, o których mowa w raporcie dokonuje się na podstawie wskaźników ekonomiczno-finansowych. Wskaźniki ekonomiczno-finansowe uwzględnione w raporcie, sposób ich obliczania oraz przypisane im punktowe oceny służące do analizy ekonomiczno-finansowej – mając na uwadze zapewnienie przejrzystości i jednolitości analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz porównywalności tych wskaźników – zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Podmiot tworzący dokonuje oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie raportu. Opis sytuacji ekonomiczno – finansowej zawarty jest w raporcie.

Na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2017r. Rada Społeczna SPZZOZ zapoznała się z „Raportem o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu”.

c) w sprawie zatwierdzenia Planu Rzeczowo – Finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2017 r.:

Zgodnie z treścią art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej „Nadzór nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą sprawuje podmiot tworzący. ” Organ założycielski zakładu opieki zdrowotnej pełni nadzór nad gospodarką finansową podległej jednostki oraz jej działalnością m.in. poprzez analizę dokumentów wymienionych we wstępie.

Na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2017 r. Rada Społeczna SPZZOZ zaopiniowała Plan Rzeczowo-Finansowy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2017 rok.

2) W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia jednostek budżetowych Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie i Dziennego Domu ,,Senior – WIGOR” w Szczutowie:

Dzienny Dom „Senior – WIGOR” przy Domu Pomocy Społecznej
w Szczutowie funkcjonuje od 30 grudnia 2015 roku i skupia osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+. Rada Ministrów na mocy uchwały Nr 157 z dnia 20 grudnia 2016 roku zmieniła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior – WIGOR” na lata 2015 – 2020. Od 2017 roku dotychczasowy Program „Senior–WIGOR” nosi nazwę „Senior +”. W marcu bieżącego roku Powiat Sierpecki przystąpił do otwartego konkursu ofert
w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 Edycja 2017 – Moduł II i aplikował o środki na działalność Dziennego Domu. Dotacja została przyznana. Podstawowym warunkiem do korzystania z przyznanej kwoty dofinansowania na funkcjonowanie w Edycji 2017 Programu jest zmiana nazwy na Senior+. Zgodnie z art. 11 ust. 2 oraz 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działania, natomiast statut nadaje organ stanowiący jednostek samorządu terytorialnego, czyli Rada Powiatu.

3) W ZAKRESIE OŚWIATY:

a) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2016r.:

Obowiązek zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury wynika z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości oraz z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Zatwierdzenie sprawozdania przez organ zatwierdzający powinno nastąpić nie później niż
6 miesięcy od dnia bilansowego.

Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe składa się z:

 1. bilansu,

 2. rachunku zysków i strat,

 3. informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

 4. zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

 5. W związku z powyższym niniejsza uchwała jest propozycją realizacji ww. przepisów.

b) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Powiat Sierpecki osoby prawne lub osoby fizyczne oraz niepublicznych szkół i placówek, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji:

Po ostatnich zmianach w ustawie o systemie oświaty Wydział Oświaty
i Zdrowia dokonał ponownej analizy trybu udzielania i rozliczania dotacji
z budżetu Powiatu Sierpeckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania przyznanej dotacji. Biorąc pod uwagę rosnące potrzeby i możliwości środowiska lokalnego postanowiono rozszerzyć tryb udzielania i rozliczania dotacji również o szkoły publiczne, prowadzone przez inne niż Powiat Sierpecki osoby prawne i osoby fizyczne, o dotację dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz wychowanków internatu. Obecnie tryb jako akt prawa miejscowego dostosowany był do aktualnego rejestru niepublicznych placówek i szkół niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych. Rozszerzając zakres podmiotów ubiegających się o dotację dostosowano również wzory załączników do uchwały: wniosków o udzielenie dotacji, informacji miesięcznej (o liczbie uczniów/wychowanków) oraz rozliczenia dotacji udzielonej przez Powiat Sierpecki w danym roku. Zagadnienia związane z należnymi dotacjami dla podanych w trybie szkół i placówek reguluje art. 80 i 90 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty.

4) W ZAKRESIE BUDŻETU POWIATU:

a) w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok:

Kierując się dobrem Powiatu Sierpeckiego oraz potrzebą wykonywania ustawowych zadań przez organy powiatu zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.

b) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034:

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych budżet na dany rok musi być zgodny z WPF. Powyższe oznacza konieczność korygowania danych w oparciu o nowe informacje.

c) w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Zespół Klasztorny należący do Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu, w skład którego wchodzą: kościół pw. Wniebowzięcia NMP, murowany klasztor Opactwa Sióstr Benedyktynek z 1720 roku i dzwonnica z końca XVIII wieku:

W budżecie Powiatu Sierpeckiego została określona kwota dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w roku 2017.

Ponadto Zarząd Powiatu zaopiniował projekt Oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupi.

 1. Do głównych tematów, którymi m. in. zajmował się Zarząd Powiatu należały sprawy:

 1. obrony cywilnej;

 2. organizacji;

 3. oświaty;

 4. drogownictwa;

 5. opieki społecznej;

 6. nieruchomościami;

 7. sprawy różne.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie Powiatu Sierpeckiego do realizacji projektu pn. ,,Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie Powiatu Sierpeckiego” w ramach konkursu ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na rok 2017 w ramach Priorytetu V Gospodarka Przyjazna Środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu, Typ projektu Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy o współpracy Powiatu Sierpeckiego w ramach XXVIII Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej z Mazowiecką Agencją Energetyczną Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, obejmującej przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej dla jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego w zakresie zakupu energii elektrycznej.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu zatwierdził konkursy, jak również powierzył stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu Pani Ewie Jancewicz oraz dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu Panu Piotrowi Tyndorfowi.

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy dróg powiatowych:

 1. nr 3718W Gójsk Szczutowo i nr 3702 Stacja Kolejowa Szczutowo – droga nr 560 w m. Szczutowo;

 2. nr 3737W Rościszewo – Komorowo;

 3. nr 3736W ul. Wróblewskiego w m. Sierpc;

 4. nr 3738W Rościszewo – Kosemin – Żabowo – Szumanie, gm. Zawidz;

 5. nr 3755W Jeżewo – Krajewice Duże i nr 3741W Lelice – Rogienice – Grąbiec – Rzeszotary – Zawady w m. Krajewice Duże.

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu dokonał zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie zastępując nazwę Dzienny Dom ,,Senior – WIGOR” na Dzienny Dom ,,Senior+”.

Ad. pkt 6

1) Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udostępnię części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego położonej w m. Sierpc przy ul. Kopernika w celu budowy zasilania elektroenergetycznego kablowego wraz ze złączem kablowym.

2) W związku ze złożonym wnioskiem dzierżawcy gruntów stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na odroczenie terminu płatności I raty czynszu dzierżawnego oraz zmianę terminu płatności raty II.

Ad. pkt 7

  1. Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z sytuacją finansową zobowiązał Kierownika Krytej Pływalni do przygotowania w okresie jesiennym postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy na wykonanie robót modernizacyjno – remontowych na basenie.

  2. W związku z wnioskiem Pani Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu dotyczącego budowy parkingu przy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu, Zarząd Powiatu wystąpił do Burmistrza Miasta Sierpc o wyrażenie zgody na usytuowanie miejsc parkingowych na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Sierpc.

Informuję także Wysoką Radę, iż w okresie sprawozdawczym Starosta Sierpecki i Wicestarosta brali udział w:

 1. uroczystym przekazaniu samochodu na potrzeby CKP w Sierpcu,

 2. XVI Rejonowych Biegach Przełajowych,

 3. otwarciu I Sierpeckiego Maratonu 24 h,

 4. uroczystym wręczeniu nagród Eko-Jazda na „Byle Czym”,

 5. uroczystym otwarciu nowej siedziby Starostwa Powiatowego w Pułtusku,

 6. Zawodach – Gmina Mochowo na Sportowo,

 7. XXXVI Memoriale Lekkoatletycznym im. Ryszarda Bramczewskiego w Szczutowie,

 8. 70-leciu Szkoły Podstawowej w Gozdowie,

 9. pożegnaniu ks. kan. Andrzeja Więckowskiego – Dziekana Dekanatu Sierpeckiego,

 10. Mazowieckich Igrzyskach LZS w Goleszynie,

10) sesji Rady Gminy Rościszewo i Sesji Rady Gminy Mochowo,

11) IV Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Mochowie,

12) uroczystym podsumowaniu projektu „Umiem pływać” w Sierpcu,

 1. uroczystym otwarciu Ośrodka Opieki Długoterminowej Palium w Kolczynie,

 2. uroczystym spotkaniu trzech samorządów: Powiatu Żuromińskiego, Rypińskiego i Sierpeckiego,

 3. ćwiczeniach ratunkowych strażaków w Szczutowie,

 4. IV Powiatowym konkursie tańca „Kołomyjka”,

 5. rozstrzygnięciu IV Konkursu Wiedzy o Powiecie Sierpeckim,

 6. Dniu otwartym SOS-W w Sierpcu,

 7. uroczystym podpisaniu umowy na przebudowę drogi Szumanie – Bielsk,

 8. 110-leciu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawidzu.

image_pdfimage_print
Skip to content