Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Z PRAC ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

Z PRAC ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

INFORMACJA O PRACACH ZARZĄDU POWIATU SIERPECKIEGO MIĘDZY SESJAMI RADY POWIATU.

S P R A W O Z D A N I E
STAROSTY SIERPECKIEGO
Z DZIAŁALNOŚCI
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

W okresie od 26 marca 2015 roku do 23 kwietnia 2015 roku, odbyły się 4 posiedzenia Zarządu Powiatu na którym między innymi rozpatrywano sprawy związane z wykonywaniem zadań wynikających z bieżącej działalności Zarządu Powiatu, powiatowych jednostek organizacyjnych i Starostwa Powiatowego w Sierpcu. Obradowano w składzie zapewniającym quorum, niezbędne do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć.

I. Realizacja uchwał Rady Powiatu:
W czasie obrad VI sesji Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 26 marca 2015 roku podjęto 5 uchwał, które zostały objęte zakresem nadzoru Wojewody Mazowieckiego, a także przekazane do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych – w celu realizacji oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu. Ponadto 1 uchwała została przesłana do Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego – celem publikacji.

II. Opracowanie projektów uchwał i materiałów na VII sesję Rady Powiatu w Sierpcu:

Zarząd Powiatu w Sierpcu wystąpił z inicjatywą uchwałodawczą:

1) W ZAKRESIE BUDŻETU:

a) w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok:
Kierując się dobrem Powiatu Sierpeckiego oraz potrzebą wykonywania ustawowych zadań przez organy powiatu zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.

b) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2033:
Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych budżet na dany rok musi być zgodny
z WPF. Powyższe oznacza konieczność korygowania danych w oparciu o nowe informacje.

Ponadto zgodnie z art. 270 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu przyjął i przekazał Radzie Powiatu sprawozdanie finansowe jednostki w skład, którego wchodzą:
 bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 zbiorczy bilans samorządowych jednostek budżetowych,
 zbiorczy rachunek zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
 zbiorcze zestawienie zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych.

2) W ZAKRESIE POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE:
a) w sprawie uchwalenia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017:
Do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych (art.180 pkt 1 ustaw z dnia 9 czerwca 2011r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).
Zgodnie z art. 182 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej – Kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie składa zarządowi powiatu coroczne sprawozdanie z działalności powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz przedstawia zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej, na podstawie którego uchwalane są powiatowe programy systemu pieczy zastępczej.

Ponadto Zarząd Powiatu zatwierdził i przedłożył Radzie Powiatu Ocenę zasobów pomocy społecznej.

3) W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI:

a) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębie Studzieniec
gm. Sierpc:
Uchwałą Nr 289.XLVII.2014 z dnia 28 marca 2014 roku, Rada Powiatu wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego położoną
w obrębie Studzieniec gm. Sierpc. Działka o numerze ewidencyjnym 195/60 przeznaczona została do sprzedaży. W związku z brakiem zainteresowanych na kupno działki o pow. 3,9537 ha, Zarządu Powiatu w Sierpcu dokonał podziału w/w działki, w wyniku którego powstały działki o numerach ewidencyjnych 195/61, 195/62, 195/63 i 195/64. Uchwałą Nr 70.14.2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r. Zarząd Powiatu zaktualizował plan wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Sierpeckiego na lata 2015 – 2017 w tym zakresie, określając w/w działki do zbycia w 2015 r. W związku z powyższym niezbędne jest ponowne wyrażenie zgody przez Radę Powiatu w tym temacie.

b) w sprawie zmiany uchwały ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego:
Uchwałą Nr 142.XXIII.2012 z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego – Rada Powiatu w Sierpcu wyraziła zgodę na sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 195/30 położonej w obrębie Studzieniec gm. Sierpc. W wyniku ustalenia linii brzegowej rzeki Skrwy przedmiotowa działka uległa podziałowi i została utworzona m. in. działka o numerze ewidencyjnym 195/58. Planując sprzedaż w/w nieruchomości Zarząd Powiatu dokonał zmiany planu zgodnie z powstałymi po podziałach oznaczeniami nieruchomości. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmiany uchwały Rady Powiatu w tym zakresie.

c) w sprawie wyrażenia zgodny na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata części nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 2 w Sierpcu:
Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, następuje w drodze przetargu. Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. Zgodnie z § 4 ust. 1 – wydanej na podstawie
art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami -Uchwały
Nr 217.XXXV.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości Powiatu Sierpeckiego oddanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, zawarcie umów dzierżawy nieruchomości lub ich części oddanych w trwały zarząd jednostki organizacyjnej następuje w drodze przetargu. Na mocy § 4 ust. 3 pkt 2 w/w uchwały kierownik jednostki organizacyjnej może odstąpić od przeprowadzenia przetargu na zawarcie umowy dzierżawy, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości oddanej
w trwały zarząd za zgodą Rady Powiatu.

Ponadto Zarząd Powiatu przyjął i przedłożył Radzie Powiatu sprawozdanie z realizacji ,,Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2014”.

II. Do głównych tematów, którymi m. in. zajmował się Zarząd Powiatu należały sprawy:

1) oświaty,
2) organizacji pozarządowych,
3) Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
4) Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej,
5) ratownictwa medycznego.

Ad. pkt 1
1) Zgodnie z planem pracy na 2015r. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ustalenie w roku szkolnym 2015/2016 kierunków kształcenia w klasach I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sucharskiego w Sierpcu. Ponadto Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ustalenie w roku szkolnym 2015/2016 kierunków kształcenia oraz zawodów, w których kształci Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu i Zespół Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu, oraz wyraził zgodę na ustalenie zawodów, w którym kształci Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sierpcu.

2) Zgodnie z planem pracy Zarząd Powiatu ustalił wysokość miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia w roku 2015:

a) dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki: Liceum Ogólnokształcące – 476,73 zł;
b) dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 74,97 zł.

Ad. pkt 2
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej powołanej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe, zatwierdził wybór ofert organizacji pozarządowych na realizację w 2015 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe.

Ad. pkt 3
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na oddanie w dzierżawę, na czas określony dłuższy niż 3 lata lecz nie przekraczający 5 lat – dotychczasowym dzierżawcom lub na czas niewykorzystywania przez Zespół Szkół nr 2 do celów statutowych – części nieruchomości:
1) gruntu pod umieszczenie nośników reklamowych wzdłuż ul. Wiosny Ludów o pow. 20 m2 ;
2) powierzchni płotu stanowiącego ogrodzenie budynku szkoły wzdłuż ul. Wiosny Ludów i ul. Sienkiewicza przeznaczonego na umieszczenie banerów reklamowych o pow. 25 m2 stanowiących część działki
o numerze ewidencyjnym 1430/8 o pow. 1,4515 ha położonej
w m. Sierpc, stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego, znajdującej się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu.

Ad. pkt 4
Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem z realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków PFRON za I kwartał 2015r.

Ad. pkt 5
Zarząd Powiatu w Sierpcu pozytywnie zaopiniował zmiany zaproponowane
w aktualizacji do Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Mazowieckiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku.

Informuję także Wysoką Radę, iż w okresie sprawozdawczym Starosta Sierpecki i Wicestarosta brali udział w:

1. X Rejonowym Konkursie Piosenki Obcojęzycznej w ZSS w Zawidzu,
2. III Koncercie Charytatywnym „Najmłodsi z pomocą – dla Paulinki”,
3. Spotkaniu wielkanocnym z pracownikami i mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej i Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie,
4. Uroczystych obchodach Niedzieli Palmowej w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu,
5. Uroczystym złożeniu kwiatów na grobie tragicznie zmarłego w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem Ks. prałata Bronisława Gostomskiego – w V rocznicę katastrofy,
6. Uroczystym złożeniu kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II
w 10 rocznicę śmierci,
7. I Sierpeckim Młodzieżowym Festiwalu Nauki połączonym z Dniem Otwartym Szkoły – LO w Sierpcu,
8. Spotkaniu z Panem Krzysztofem Baranowskim – Starostą Lipnowskim i Panem Piotrem Brzeskim – Dyrektorem Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Płocku w sprawie przebiegu drogi S10,
9. Spotkaniu z Panem Zbigniewem Ostrowskim – Dyrektorem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie,
10. Spotkaniu z Dyrektorem Mazowieckiej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W-wie,
11. Spotkaniu z Panem Janem Krzewickim – Wicestarosta Gostynińskim –
w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy powiatami,
12. Spotkaniu z przedstawicielem firmy Konsultacje Energetyczne w sprawie możliwości obniżenia kosztów energii,
13. Spotkaniu z Panem Grzegorzem Falkowskim – Dyrektorem Mazowieckiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w W-wie,
14. V Mistrzostwach w Wielokrotnym Wyciskaniu Sztangi Leżąc – ZS Nr 1 w Sierpcu,
15. Debacie „Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa” – organizator LO w Sierpcu,
16. Walnym zgromadzeniu członków Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu,
17. Naradzie Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Płocku,
18. Gali Finałowej Powiatowego konkursu plastyczno-profilaktycznego ” Człowiek Zdrówko i Ja” – organizator OPP w Sierpcu,
19. XVII Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Międzypowiatowe- Indywidualne Biegi przełajowe,
20. Uroczystym otwarciu specjalistycznej pracowni zawodowej, pozyskanej przez Zespół Szkół nr 1 w Sierpcu w ramach projektu unijnego „Techniki CAD/CAM/CNC gwarancją sukcesu zawodowego”, realizowanego przez Powiat Sierpecki w partnerstwie z Ośrodkiem Kształcenia i Promocji EDUKATOR z Golubia Dobrzynia,
21. Cyklicznym spotkaniu z władzami samorządowymi Powiatu Sierpeckiego,
22. Posiedzeniu Zespołu Monitorującego ds. realizacji zadań ujętych
w Planie Operacyjnym Powiatu Sierpeckiego na lata 2014-2020,
23. Konwencie Starostów Województwa Mazowieckiego w Łochowie,
24. XXVIII Cross Szczutowo,
25. Walnym Zgromadzeniu Delegatów Spółek Wodnych w Mochowie,
26. spotkaniu z Przedstawicielami Związków Zawodowych, Radnymi Komisji Spraw Społecznych, członkami Rady Społecznej SPZZOZ
w Sierpcu oraz Dyrekcją Szpitala,
27. Posiedzeniu Rady Społecznej SPZZOZ w Sierpcu,
28. Walnym zebraniu członków Koła Diabetyków Gminy Zawidz,
29. Spotkaniu z przedstawicielami Ambasady Republiki Argentyńskiej – Panem Miguel Angelo Cun a, Panią Martą Jordan oraz Panią Agnieszką Senkowską – Przedstawicielem Fundacji Argentyńskiej,
30. Uroczystym pożegnaniu Absolwentów ZS Nr 1, ZS Nr 2 oraz LO w Sierpcu.

image_pdfimage_print
Skip to content