Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Z prac Zarządu Powiatu w Sierpcu

Z prac Zarządu Powiatu w Sierpcu

INFORMACJA O PRACACH ZARZĄDU POWIATU SIERPECKIEGO MIĘDZY SESJAMI RADY POWIATU.

W okresie  od 23 marca 2017r. do 20 kwietnia 2017r. odbyły się jedno posiedzenie Zarządu Powiatu na którym między innymi rozpatrywano sprawy związane z wykonywaniem zadań wynikających z bieżącej działalności Zarządu Powiatu, powiatowych jednostek organizacyjnych i Starostwa Powiatowego w Sierpcu. Obradowano w składach zapewniających quorum, niezbędne do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć.

Obradowano w składach zapewniających quorum, niezbędne do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć.

 1. Realizacja uchwał Rady Powiatu:

W czasie obrad XXXIV sesji Rady Powiatu w dniu 30 marca 2017r. podjęto dwanaście uchwał, które zostały objęte zakresem nadzoru Wojewody Mazowieckiego, a także zostały przekazane do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu – w celu realizacji. Wszystkie uchwały zostały również opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, a cztery z nich zostały przesłane do Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego – celem publikacji.

II. Opracowanie projektów uchwał i materiałów na XXXV sesję Rady Powiatu w Sierpcu:

Zarząd Powiatu w Sierpcu wystąpił z inicjatywą uchwałodawczą:

1) W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ:

a) w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie”:

Zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy w szczególności opracowywanie i realizacja programu oddziaływań korekcyjno –edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie uchwalony przez Radę Powiatu w Sierpcu Uchwałą Nr 87/XII/07 z dnia 29 listopada 2007r. wymaga uaktualnienia. Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie powiatu sierpeckiego jest spójny z założeniami programu krajowego, a także wpisuje się w działania określone w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Sierpeckim na lata 2013 – 2023. Uchwalenie powyższego dokumentu stanowi również podstawę do aplikowania o fundusze rządowe.

 1. W ZAKRESIE ZDROWIA:

a) w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za IV kwartał 2016 r.:

Zgodnie z treścią art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej „Nadzór nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą sprawuje podmiot tworzący”. Organ założycielski zakładu opieki zdrowotnej pełni nadzór nad gospodarką finansową podległej jednostki oraz jej działalnością m. in. poprzez analizę dokumentów wymienionych we wstępie. Na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2017r. Rada Społeczna SPZZOZ pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2016 roku.

b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu za 2016 rok:

Zgodnie z treścią art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. „Nadzór nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą sprawuje podmiot tworzący.” Organ założycielski zakładu opieki zdrowotnej pełni nadzór nad gospodarką finansową podległej jednostki oraz jej działalnością m. in. poprzez analizę dokumentów wymienionych we wstępie. Na podstawie art. 53. ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości – roczne sprawozdanie finansowe jednostki, podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Przed zatwierdzeniem roczne sprawozdanie finansowe jednostek podlega badaniu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale7 cytowanej ustawy. Badanie takie zostało przeprowadzone przez biegłego rewidenta, a opinia przedstawiona Radzie Powiatu do zapoznania.

Na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2017r. Rada Społeczna SPZZOZ pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2016 rok.

c) w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności SPZZOZ w Sierpcu za 2016 rok:

Zgodnie z treścią art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej „Nadzór nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą sprawuje podmiot tworzący”. Zaś zgodnie z art.121 ust. 2 ”Podmiot tworzący sprawuje nadzór nad zgodnością działań podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym oraz pod względem celowości, gospodarności i rzetelności. Organ założycielski zakładu opieki zdrowotnej pełni nadzór nad gospodarką finansową podległej jednostki oraz jej działalnością m.in. poprzez analizę dokumentów wymienionych we wstępie.

Na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2017 r. Rada Społeczna SPZZOZ pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2016 rok.

3) W ZAKRESIE BUDŻETU POWIATU:

a) w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok:

Kierując się dobrem Powiatu Sierpeckiego oraz potrzebą wykonywania ustawowych zadań przez organy powiatu zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.

b) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034:

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych budżet na dany rok musi być zgodny z WPF. Powyższe oznacza konieczność korygowania danych w oparciu o nowe informacje.

c) w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Kościół drewniany św. Marcina oraz drewniana dzwonnica w m. Zawidz Kościelny:

W budżecie Powiatu Sierpeckiego została określona kwota dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w roku 2017. Zgodnie z wnioskiem Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marcina w Zawidzu Kościelnym Rada Powiatu udzieli dotacji na w/w prace remontowe.

Zarząd Powiatu przedłożył także Radzie Powiatu w Sierpcu:

 1. Ocenę zasobów pomocy społecznej;

 2. Opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2016 rok dla SPZZOZ w Sierpcu;

 3. Sprawozdanie finansowe Powiatu Sierpeckiego za 2016 rok.

Ponadto Zarząd Powiatu zaopiniował projekty Oświadczeń
w sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla:

 1. Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu;

 2. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu.

 1. Do głównych tematów, którymi m. in. zajmował się Zarząd Powiatu należały sprawy:

 1. opieki zdrowotnej;

 2. drogowe;

 3. nieruchomości.

Ad. pkt 1

 1. Na wniosek Dyrektora SPZZOZ, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przyjęcie darowizny w postaci aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

 1. Zarząd Powiatu przesłał według właściwości do Prokuratury Rejonowej w Sierpcu zawiadomienie Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.

Ad. pkt 2

Realizując plan pracy Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją z przebiegu zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Ad. pkt 3

 1. Zgodnie z planem pracy Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o sposobie korzystania w 2016 roku z nieruchomości oddanych w trwały zarząd powiatowym jednostkom organizacyjnym.

 2. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udostępnienie części nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w m. Sierpc.

Informuję także Wysoką Radę, iż w okresie sprawozdawczym Starosta Sierpecki i Wicestarosta brali udział w:

 1. Powiatowym Halowym Turnieju Piłki Nożnej Drużyn OSP o puchar Starosty Sierpeckiego,

 2. rozstrzygnięciu eliminacji powiatowych XL edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”,

 3. uroczystym oddaniu ronda na skrzyżowaniu ulicy Piastowskiej z ulicami Świętokrzyską i Romualda Traugutta i nadaniu imienia Franciszka Łazowskiego,

 4. VII Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej – uroczystym złożeniu kwiatów na grobie tragicznie zmarłego w katastrofie Ks. prałata Bronisława Gostomskiego, oddając tym samym hołd poległym,

 5. uroczystym złożeniu kwiatów przy Pomniku Ofiar Katynia,

 6. spotkaniu wielkanocnym Sierpeckiego Stowarzyszenia „Szansa na Życie”,

 7. Obchodach Niedzieli Palmowej w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu,

 8. uroczystym odsłonięciu tablicy upamiętniającej Prezydenta RP na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego oraz Księdza Prałata Bronisława Gostomskiego,

 9. Dniu Pracownika Służby Zdrowia,

 10. przedświątecznym spotkaniu wielkanocnym w Domu Pomocy Społecznej
  w Szczutowie, Komendzie Powiatowej Policji w Sierpcu,

 11. gali finałowej „Mistrz Savoir-vivre” w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu,

 12. zebraniu przedstawicieli Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu,

 13. uroczystym „Dniu Wolontariusza” obchodzonym w Zawidzu,

 14. otwarciu wystawy malarskiej Wojciecha Adama Witkowskiego pt. „Inspiracje”,

 15. posiedzeniu Zarządu ZOSP RP Oddział Sierpc.

image_pdfimage_print
Skip to content