Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Z prac Zarządu Powiatu w Sierpcu

Z prac Zarządu Powiatu w Sierpcu

INFORMACJA O PRACACH ZARZĄDU POWIATU SIERPECKIEGO MIĘDZY SESJAMI RADY POWIATU.

W okresie  od 2 lutego 2017r. do 23 marca 2017r. odbyły się 3 posiedzenia Zarządu Powiatu na którym między innymi rozpatrywano sprawy związane z wykonywaniem zadań wynikających z bieżącej działalności Zarządu Powiatu, powiatowych jednostek organizacyjnych i Starostwa Powiatowego w Sierpcu. Obradowano w składach zapewniających quorum, niezbędne do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć.

Obradowano w składach zapewniających quorum, niezbędne do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć.

 1. Realizacja uchwał Rady Powiatu:

W czasie obrad XXXIII sesji Rady Powiatu w dniu 9 lutego 2017r. podjęto cztery uchwały, które zostały objęte zakresem nadzoru Wojewody Mazowieckiego, a także zostały przekazane do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu – w celu realizacji. Wszystkie uchwały zostały również opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, a jedna z nich została przesłana do Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego – celem publikacji.

II. Opracowanie projektów uchwał i materiałów na XXXIV sesję Rady Powiatu w Sierpcu:

Zarząd Powiatu w Sierpcu wystąpił z inicjatywą uchwałodawczą:

 1. W ZAKRESIE ZDROWIA:

a) w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu:

Zmiana dotyczy ograniczenia działalności poprzez wykreślenie ze struktury organizacyjnej SPZZOZ w Sierpcu następujących komórek organizacyjnych:

 1. Poradnia endokrynologiczna.

 2. Poradnia otolaryngologiczna.

 3. Poradnia alergologii dziecięcej.

 4. Poradnia POZ.

 5. Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, to podmiot tworzący nadaje statut. Dlatego też po zaopiniowaniu zmian przez Radę Społeczną, zgodnie z wnioskiem Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu podjęcie stosownej uchwały jest w pełni uzasadnione.

2) W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ:

a) w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2016 oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej:

Wykonując postanowienia art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu jest zobowiązany przedłożyć Radzie Powiatu sprawozdanie z działalności jednostki organizacyjnej za 2016r. oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

b) w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 roku:

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał informację o wysokości środków przypadających Powiatowi Sierpeckiemu wg algorytmu (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88, poz. 808 z późn. zm.) na realizację zadań określonych w art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.)

Z przekazanej informacji wynika, że środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 r. zostały przyznane w wysokości 542 060 zł.

W wyniku ustaleń realizatorów zadań Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie środki PFRON przeznacza się na realizację zadań zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej:

– na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej przeznacza się 80 000 zł,

– na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej przeznacza się 462 060 zł.

Uwzględniając wysokość środków finansowych przyznanych na 2017 rok, skalę potrzeb osób niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej na terenie Powiatu Sierpeckiego oraz wytyczne Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 07 lutego 2017 r. stanowiące o tym, że należy dążyć do jak najbardziej efektywnego wykorzystania środków Funduszu przyznanych według algorytmu
z punktu widzenia celu jakim jest rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych, dofinansowania adresowane powinny być głównie do osób niepełnosprawnych będących
w zatrudnieniu lub gotowych podjąć zatrudnienie. Środki PFRON powinny stanowić wspierające, a nie jedyne źródło dofinansowania ważnych społecznie zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.

W zakresie podziału środków PFRON uzyskano pozytywną opinię Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych (opinia w załączeniu).

Zgodnie z art. 35a ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.) określenie zadań wraz z podziałem środków należy do kompetencji Rady Powiatu, dlatego należy dokonać podziału ogólnej kwoty w ramach poszczególnych zadań.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

3) W ZAKRESIE OŚWIATY:

a) w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Sierpeckiego na okres od 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.

Z dniem 11 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Zgodnie z tą ustawą, szkoły działające na podstawie ustawy o systemie oświaty przekształcają się w nowe typy szkół działających na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

1 września 2017 roku przekształceniu z mocy ustawy podlegają:

1) 6-letnia szkoła podstawowa w 8-letnią szkołę podstawową (art. 117);

2) zasadnicza szkoła zawodowa w branżową szkołę I stopnia (art. 162);

3) szkoła specjalna przysposabiająca do pracy (art. 172);

4) szkoły policealne (art. 174).

W przypadku Powiatu Sierpeckiego Powiatowe Gimnazjum Specjalne wchodzi w struktury Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i z dniem 31 sierpnia 2019 r. nastąpi w myśl art. 127 w/w ustawy likwidacja gimnazjum poprzez wygaszenie. Z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I (nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klasy I), a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum. Natomiast 3-letnie licea ogólnokształcące i 4-letnie technika przekształcą się w nowe typy szkół: 4-letnie licea ogólnokształcące i 5-letnie technika, w drugim etapie reformy ustroju szkolnego tj.
1 września 2019 r. Sieć szkół ponadgimnazjalnych w powiecie sierpeckim obejmuje także szkoły publiczne, prowadzone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Gminę Zawidz oraz Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni). Rada Powiatu w Sierpcu w myśl art. 213 w/w ustawy podjęła Uchwałę Nr 197.XXXIII.2017 w dniu 9 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Sierpeckiego. Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie oraz związki zawodowe: Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału Powiatowego w Sierpcu i Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego pozytywnie zaopiniowały Uchwałę. Kolejnym etapem procesu wdrożenia reformy w myśl art. 217 ustawy wdrażającej nowe przepisy jest podjęcie przez Radę Powiatu po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, w terminie do dnia 31 marca 2017 r. uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

4) W ZAKRESIE ORGANIZACJI:

a) w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego:

Zgodnie z art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu należy uchwalanie statutu powiatu. W proponowanym projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego proponuje się:

 1. zmianę zapisów dotyczących zasad i terminu udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych (na wzór rozwiązań przyjętych przez Sejm RP);

 2. uchylenie zapisu dotyczącego wykazu jednostek organizacyjnych powiatu (zgodnie z zasadami techniki prawodawczej oraz rozstrzygnięciami nadzorczymi Rada tworzy jednostki w drodze odrębnej uchwały, natomiast to do kompetencji Starosty należy prowadzenie i aktualizowanie wykazu jednostek).

5) W ZAKRESIE BUDŻETU POWIATU:

a) w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok:

Kierując się dobrem Powiatu Sierpeckiego oraz potrzebą wykonywania ustawowych zadań przez organy powiatu zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.

b) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034:

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych budżet na dany rok musi być zgodny
z WPF. Powyższe oznacza konieczność korygowania danych w oparciu o nowe informacje.

Ponadto Zarząd Powiatu w Sierpcu:

 1. zaopiniował projekt Apelu w sprawie realizacji drogi ekspresowej S-10;

2)

przedłożył sprawozdanie z realizacji ,,Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2016”;

 1. przedłożył sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu i z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2016 rok.

 1. Do głównych tematów, którymi m. in. zajmował się Zarząd Powiatu należały sprawy:

 1. gospodarki nieruchomościami;

 2. oświaty;

 3. drogowych;

 4. opieki społecznej;

 5. organizacji;

 6. budżetu;

 7. organizacji pozarządowych;

 8. zdrowia.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na oddanie w użyczenie na czas określony wynoszący 3 lata pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie pozostającym w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na cele publiczne oraz cele nie związane z działalnością gospodarczą.

Ad. pkt 2

 1. Realizując plan pracy Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą funkcjonowania w roku 2016 boiska ,,Orlik” przy Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu.

 2. Zarząd Powiatu ustanowił pełnomocnika procesowego Powiatu Sierpeckiego w osobie radcy prawnego Pana Rafała Mirosława Nowaka w sprawie z powództwa Powiatu Sierpeckiego przeciwko Pawłowi Szymańskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Ośrodek Kształcenia i Promocji ,,EDUKATOR”.

 3. Zarząd Powiatu:

  1. ustalił wysokość miesięcznej kwoty dotacji przypadającej w roku 2017 na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,

  2. przyjął plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki na rok 2017;

  3. ustalił kierunki kształcenia oraz zawodów w których kształci Zespół Szkół Nr 1 oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sierpcu.

Ad. pkt 3

Realizując Plan pracy Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w roku 2016 oraz zakresem prac do wykonania w roku 2017.

Ad. pkt 4

1) Realizując Plan pracy Zarząd Powiatu zapoznał się z:

 1. informacją dotyczącą średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanków Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie oraz Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie,

 2. Sprawozdaniem z działalności Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie za 2016 rok wraz z informacją o sytuacji organizacyjnej i finansowej jednostki.

2) Zarząd Powiatu zapoznał się z protokołem z przeprowadzonej kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie.

3) Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, Zarząd Powiatu zatwierdził Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.

Ad. pkt 5

 1. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie samochodu osobowego marki Ford Mondeo będącego w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Sierpcu na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

 2. Realizując Plan pracy Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją ze sposobu przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym oraz w powiatowych jednostkach organizacyjnych w 2016 roku.

 3. Zarząd Powiatu powołał Komitet Sterujący w celu realizacji projektu pn. ,,E-usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu”.

 4. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Usuwanie pojazdów z drogi oraz przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym za wyjątkiem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w okresie kwiecień 2017 – marzec 2020 oraz (2) Usuwanie z drogi pojazdów przewożących materiały niebezpieczne łącznie z przechowywaniem tych pojazdów na parkingu strzeżonym w okresie kwiecień 2017 – marzec 2020.

Ad. pkt 6

 1. Zgodnie z planem pracy Zarząd Powiatu zapoznał się ze zbiorczym zestawieniem informacji z gospodarowania majątkiem ruchomym w roku obrotowym 2016, a także informacją o umorzeniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, należnych Powiatowi Sierpeckiemu lub jego jednostkom podległym w 2016 roku.

 2. Zarząd Powiatu przyjął zmianę planów finansowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2017 rok.

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu – w ramach otwartego konkursu ofert – dokonał wyboru ofert organizacji pozarządowych na realizację w 2017 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego.

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował zaproponowane zmiany w aktualizacji do tekstu jednolitego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Mazowieckiego.

Informuję także Wysoką Radę, iż w okresie sprawozdawczym Starosta Sierpecki i Wicestarosta brali udział w:

 1. Odprawie rocznej Powiatowej Policji w Sierpcu,

 2. Spotkaniu Noworocznym Samorządowców Powiatu Sierpeckiego,

 3. Uroczystym ślubowaniu Klasy Strażackiej,

 4. Spotkaniu z Wiceminister Zdrowia Józefą Szczurek-Żelazko,

 5. Noworocznym Spotkaniu Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie,

 6. XIII Targach Edukacyjnych w sierpeckim liceum,

 7. Plebiscycie „Sportowiec Ziemi Sierpeckiej 2016”

 8. Uroczystym podsumowaniu konkursu „Bezpieczni w sieci”,

 9. Uroczystym otwarciu ulic: Głowackiego, Kilińskiego i 11 Listopada,

 10. Uroczystym wręczeniu wyróżnień najlepszym Hodowcom Bydła Mlecznego Powiatu Sierpeckiego w Brochocinie,

 11. Obchodach Dnia Kobiet przez Gminne Koła Gospodyń Wiejskich w Gozdowie i Lelicach,

 12. Uroczystym złożeniu kwiatów przed pomnikiem szefa Kierownictwa Dywersji 10. Komendy Głównej Armii Krajowej – generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila” z okazji obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” ,

 13. Walnym zebraniu członków Spółek Wodnych,

 14. Cyklicznym spotkaniu z przedstawicielami władz samorządowych Powiatu Sierpeckiego,

 15. Sesji Rady Gminy Zawidz,

 16. W spotkaniu na temat możliwości aplikowania w roku 2017 o środki unijne w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem oraz Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W spotkaniu wzięli udział: Z-ca Dyrektora ds. EFS  Elżbieta Szymanik oraz pracownicy Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych w Warszawie,  oraz przedstawiciele samorządu gminnego i powiatowego,

 17. Spotkaniu władz samorządowych powiatu Sierpeckiego z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem oraz przedstawicielami Delegatur Urzędu Marszałkowskiego,

 18. Spotkaniu poświęconemu „Internetowi dla Mazowsza”,

 19. Forum Samorządowym w Otrębusach,

 20. Uroczystym przekazaniu dziewięcioosobowego busa dla SOS-W w Sierpcu,

 21. Szkoleniu „Finansowanie zadań oświatowych w roku 2017”,

 22. XIX Memoriale im. W. Szelenbauma w Sierpcu,

 23. III Powiatowym Halowym Turnieju Piłki Nożnej OSP o puchar Starosty sierpeckiego,

 24. Uroczystym Ślubowaniu Klasy Strażackiej ZS nr 2 w Sierpcu.

 25. Nadzwyczajnym zgromadzeniu ogólnym Związku Powiatów Polskich na Jasnej Górze.

image_pdfimage_print
Skip to content