Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Z prac Zarządu Powiatu w Sierpcu

Z prac Zarządu Powiatu w Sierpcu

INFORMACJA O PRACACH ZARZĄDU POWIATU SIERPECKIEGO MIĘDZY SESJAMI RADY POWIATU.

W okresie  od 19 stycznia 2017r. do 2 lutego 2017r. odbyły się 1 posiedzenie Zarządu Powiatu na którym między innymi rozpatrywano sprawy związane z wykonywaniem zadań wynikających z bieżącej działalności Zarządu Powiatu, powiatowych jednostek organizacyjnych i Starostwa Powiatowego w Sierpcu. Obradowano w składach zapewniających quorum, niezbędne do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć.

 1. Realizacja uchwał Rady Powiatu:

W czasie obrad XXXII sesji Rady Powiatu w dniu 26 stycznia 2017r. podjęto trzy uchwały, które zostały objęte zakresem nadzoru Wojewody Mazowieckiego, a także zostały przekazane do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu – w celu realizacji. Wszystkie uchwały zostały również opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, a jedna z nich została przesłana do Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego – celem publikacji.

II. Opracowanie projektów uchwał i materiałów na XXXIII sesję Rady Powiatu w Sierpcu:

Zarząd Powiatu w Sierpcu wystąpił z inicjatywą uchwałodawczą:

 1. W ZAKRESIE OŚWIATY:

a) w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Sierpeckiego:

Z dniem 11 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Zgodnie z tą ustawą szkoły działające na podstawie ustawy o systemie oświaty przekształcają się w nowe typy szkół działających na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

1 września 2017 roku przekształceniu z mocy ustawy podlegają:

1) 6-letnia szkoła podstawowa w 8-letnią szkołę podstawową (art. 117);

2) zasadnicza szkoła zawodowa w branżową szkołę I stopnia (art.162);

3) szkoła specjalna przysposabiająca do pracy (art.172);

4) szkoły policealne (art.174).

Licea ogólnokształcące i technika przekształcą się w nowe typy szkół w drugim etapie reformy ustroju szkolnego tj. 1 września 2019 r. Wyjątek stanowią gimnazja, które z mocy ustawy ulegają likwidacji (art. 127) poprzez wygaszanie. Z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I (nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klasy I), a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum. W tym przypadku ustawodawca dał organom prowadzącym gimnazja dwa instrumenty prawne, na mocy których mogą dokonać przekształcenia likwidowanego gimnazjum w nowy typ szkoły lub jego włączenia w strukturę innej szkoły (art. 129). Przekształcenie lub włączenie gimnazjum powoduje, że cały zasób kadrowy i materialny likwidowanego gimnazjum przekazany zostaje na potrzeby zadań oświatowych szkoły powstałej w wyniku przekształcenia lub włączenia.

Do Wydziału Oświaty i Zdrowia dnia 30 stycznia 2017 r. wpłynęła informacja z Wydziału Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Sierpcu o złożeniu wniosku przez Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni) dotyczącego zmiany zezwolenia na przekształcenie dotychczasowego Gimnazjum Publicznego im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu na Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu z klasami gimnazjum do czasu wygaszenia. W uchwale o sieci szkół w powiecie sierpeckim uwzględniono w/w przekształcenie. W przypadku powiatu sierpeckiego Powiatowe Gimnazjum Specjalne wchodzi w struktury Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i z dniem 31 sierpnia 2019 r. nastąpi w myśl art. 127 w/w ustawy likwidacja gimnazjum poprzez wygaszenie. Ustawodawca zobowiązał jednostki samorządu terytorialnego prowadzące zadania powiatowe do podjęcia uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych. Sieć szkół ponadgimnazjalnych w powiecie sierpeckim obejmuje także szkoły publiczne, prowadzone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Gminę Zawidz. Zakres przedmiotowy tej uchwały opisany jest w art. 213 ustawy wprowadzającej. Uchwała ma charakter intencyjny i stanowi podstawę do zasięgania obligatoryjnych opinii Kuratora Oświaty (art. 215) oraz związków zawodowych (art. 216). Opinia Kuratora Oświaty jest wiążąca i odnosi się do oceny zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych w tej uchwale oraz oceny zapewnienia dzieciom i młodzieży możliwości realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

2) W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI:

a) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu i dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń w budynku szkoły, internatu oraz na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 1 w Sierpcu:

Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. Zgodnie z § 4 ust. 1 – wydanej na podstawie art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – Uchwały Nr 217.XXXV.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości Powiatu Sierpeckiego oddanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, zawarcie umów najmu lub dzierżawy nieruchomości lub ich części oddanych w trwały zarząd jednostki organizacyjnej następuje w drodze przetargu. Na mocy § 4 ust. 3 pkt 2 w/w uchwały kierownik jednostki organizacyjnej może odstąpić od przeprowadzenia przetargu na zawarcie umowy najmu, dzierżawy lub użyczenia, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości oddanej w trwały zarząd za zgodą Rady Powiatu. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu wynajem części pomieszczeń nastąpi na rzecz dotychczasowych wieloletnich najemców i dzierżawców, a wynajęcie pomieszczeń nie będzie zakłócało procesu dydaktycznego jak i całokształtu wykonywania działalności statutowej szkoły – pomieszczenia wynajmowane będą po zajęciach szkolnych. Możliwość wynajmu i dzierżawy z pominięciem procedury przetargowej może spowodować większe zainteresowanie wynajmem sal i zwiększy możliwość uzyskania dodatkowych środków finansowych dla jednostki.

3) W ZAKRESIE BUDŻETU POWIATU:

a) w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok:

Kierując się dobrem Powiatu Sierpeckiego oraz potrzebą wykonywania ustawowych zadań przez organy powiatu zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.

b) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2034:

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych budżet na dany rok musi być zgodny
z WPF. Powyższe oznacza konieczność korygowania danych w oparciu o nowe informacje.

Ponadto Zarząd Powiatu zaopiniował projekt Apelu w sprawie podjęcia prac nad prawnym uregulowaniem problematyki uciążliwości zapachowej i koncentracji wielkofermowej hodowli.

III. Do głównych tematów, którymi m. in. zajmował się Zarząd Powiatu należały sprawy:

 1. Powiatowego Urzędu Pracy;

 2. gospodarki nieruchomościami;

 3. organizacji;

 4. Domu Dzieci;

 5. bezpieczeństwa i porządku;

 6. sprawy różne.

Ad. pkt 1

Realizując plan pracy Zarząd Powiatu przyjął Sprawozdanie z wykonania Rocznego Programu Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na oddanie w użyczenie na czas określony wynoszący 4 lata pomieszczeń w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu oraz na oddanie w najem lub dzierżawę na czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń znajdujących się w budynku szkoły, internatu oraz części nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 1 w Sierpcu.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. ,,E – usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu” w ramach RPOWM 2014-2020 w trybie przetargu nieograniczonego.

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą funkcjonowania Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie.

Ad. pkt 5

Realizując plan pracy Zarząd Powiatu zapoznał się ze Sprawozdaniem z działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2016 roku.

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych

Informuję także Wysoką Radę, iż w okresie sprawozdawczym Starosta Sierpecki i Wicestarosta brali udział w:

 1. Otwarciu punktu kasowego Banku SBS w Lelicach;

 2. Spotkaniu noworocznym w m. Mochowo;

 3. Uroczystości 25 – lecia gm. Sierpc;

 4. Uroczystości obchodów dnia babci i dziadka w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu;

 5. Spotkaniu noworocznym Miasta Sierpc;

 6. Spotkaniu z udziałem Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie rozdziału dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Sierpeckiego na 2017 r.

STAROSTA

Jan Laskowski

image_pdfimage_print
Skip to content