Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Z prac Zarządu Powiatu w Sierpcu

Z prac Zarządu Powiatu w Sierpcu

INFORMACJA O PRACACH ZARZĄDU POWIATU SIERPECKIEGO MIĘDZY SESJAMI RADY POWIATU.

W okresie  od 27 października 2016r. do 1 grudnia 2016r. odbyły się 2 posiedzenia Zarządu Powiatu na którym między innymi rozpatrywano sprawy związane z wykonywaniem zadań wynikających z bieżącej działalności Zarządu Powiatu, powiatowych jednostek organizacyjnych i Starostwa Powiatowego w Sierpcu. Obradowano w składach zapewniających quorum, niezbędne do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć.

 1. Realizacja uchwał Rady Powiatu:

W czasie obrad XXVIII sesji Rady Powiatu w dniu 3 listopada 2016 r. podjęto siedem uchwał, które zostały objęte zakresem nadzoru Wojewody Mazowieckiego, a także zostały przekazane do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu – w celu realizacji. Wszystkie uchwały zostały również opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, a jedna z nich została przesłana do Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego – celem publikacji.

II. Opracowanie projektów uchwał i materiałów na XXVIII sesję Rady Powiatu w Sierpcu:

Zarząd Powiatu w Sierpcu wystąpił z inicjatywą uchwałodawczą:

1) W ZAKRESIE ZDROWIA:

a) w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za III kwartał 2016 roku:

Zgodnie z treścią art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej „Nadzór nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą sprawuje podmiot tworzący”. Organ założycielski zakładu opieki zdrowotnej pełni nadzór nad gospodarką finansową podległej jednostki oraz jej działalnością m. in. poprzez analizę dokumentów wymienionych we wstępie. Na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2016 r. Rada Społeczna SPZZOZ pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za III kwartał 2016 roku.

2) W ZAKRESIE PROMOCJI:

a) w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Pani Agnieszki Jaworskiej – działaczce na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej:

Pani Agnieszka Jaworska urodziła się na terenie powiatu sierpeckiego we wsi Jaworowo Lipa. Ukończyła Studium Nauczycielskie w Toruniu i rozpoczęła pracę jako nauczyciel w szkole podstawowej w Sulęcicach, potem w Koseminie. Następnie czternaście lat pracowała jako nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej w Zawidzu i przez następne sześć lat jako wicedyrektor szkoły. W roku 1979r. wspólnie z mężem Antonim podjęła inicjatywę utworzenia Rodzinnego domu dziecka. Wprowadzili w dorosłe życie
13 dzieci. Pani Agnieszka nigdy nie odmówiła pomocy dziecku potrzebującemu opieki. Tak było również już po rozwiązaniu Rodzinnego Domu Dziecka w 1997 roku. Od tego czasu Państwo Jaworscy są rodziną zastępczą i nadal opiekują się i wychowują kolejne dzieci. Pani Agnieszka Jaworska angażuje się w życie lokalnej społeczności. Inicjowała powstanie klubu osób zmagających się chorobami, aktywnie działa w kole Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Zawidzu, pełni aktualnie funkcję sekretarza Zarządu. Jako rodowita mieszkanka gminy Zawidz pomaga ludziom potrzebującym wsparcia. Cieszy się ogólnym szacunkiem i poważaniem. Wieloletni trud opieki i wychowania dzieci, prawość i dobre serce zbudowały uznawany przez wszystkich autorytet. Działalność, co więcej całe życie Pani Agnieszki Jaworskiej ma charakter nie tylko ponadgminny czy regionalny – jej czyny mają charakter uniwersalny – bo jak nazwać dobro uczynione choćby jednemu dziecku. Pani Agnieszka Jaworska dała dom, spokojne dzieciństwo, ciepło i miłość rodzinne wielu dzieciom. Wnioskowane wyróżnienie, jak i cała działalność mają wielkie znaczenie dla naszego Powiatu, szczególnie dla jego najmłodszych mieszkańców.

b) w sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla st. bryg. W stanie spoczynku Pana Józefa Chmielewskiego długoletniego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu:

Pan Józef Chmielewski z ochroną  przeciwpożarową związany jest od 1976 roku. Początkowo doświadczenie zawodowe zdobywał będąc oficerem do spraw operacyjnych, a następnie do spraw prewencji. Po 11 latach nienagannej i wzorowej służby w październiku 1987 roku został powołany na stanowisko Komendanta Rejonowego, a następnie w 1999 roku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu, na którym pracował do 31.12.2015 r. w związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne. Od samego początku zaangażowany w działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej dla powiatu i województwa. Posiadał bardzo duży zasób wiedzy i doświadczenie, które wykorzystywał na zajmowanym stanowisku osiągając dobre wyniki pracy podległych strażaków. Wyróżniał się dużą aktywnością w poszukiwaniu środków finansowych, dzięki czemu systematycznie wymieniał stary wyeksploatowany sprzęt pożarniczy na nowoczesny. W samym tylko 2015 roku –  przed odejściem na emeryturę – jego Komenda wzbogaciła się o dwa nowe samochody pożarnicze o łącznej wartości ponad 1 150 000 zł. Jego starania doprowadziły do wybudowania w 2010 roku nowego obiektu Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu na miarę XXI wieku. Wszystkie środki finansowe w kwocie 6 750 000 zł pochodziły z zewnątrz, bez partycypacji w kosztach budowy przez samorządy lokalne.  Jest bardzo oddany działalności społecznej. Od wielu dziesiątek lat jest działaczem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i Polskiego Czerwonego Krzyża. Od 2001 roku jest Wiceprezesem Zarządu Oddziału Powiatowego i członkiem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa mazowieckiego działając w zespole operacyjno – szkoleniowym. Przez całą służbę jako Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu aktywnie współpracował z władzami samorządowymi, instytucjami, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami.

3) W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

a) w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym:

Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach, o których mowa w art. 130a ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym – należą do zadań własnych powiatu. Wysokość opłat oraz kosztów w myśl art. 130a ust.6 uchwala Rada Powiatu. Podmiot do usuwania pojazdów z drogi i ich przechowywania na parkingu strzeżonym został wyłoniony w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych – przetarg nieograniczony. Płatnikiem dla wyłonionej firmy jest Starosta. Różnica pomiędzy opłatami pobranymi uchwalonymi przez Radę, a poniesionymi dla podmiotu wyłonionego w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych stanowi dochód własny powiatu. Całość zadania powinna być samofinansująca się. W związku z tym należy zabezpieczyć pewne środki finansowe wynikające ze zbilansowania opłat, ponieważ część właścicieli nie odbiera pojazdów i najczęściej są to osoby nieściągalne co generuje koszty dla powiatu.

Na podstawie art. 130a ust. 6c ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym, ogłoszono w Monitorze Polskim maksymalną wysokość stawek kwotowych opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym, obowiązujących w 2017 roku.

4) W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ:

a) w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku:

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał informację o wysokości środków finansowych, przypadających Powiatowi Sierpeckiemu wg algorytmu (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym na realizację zadań określonych w art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wysokość limitu na rok 2016 wyniosła 524.726 zł. Rada Powiatu dnia 24 marca 2016 r. dokonała podziału środków PFRON na poszczególne zadania, który został zmieniony 3 listopada 2016 r. Z uwagi na koniec roku istnieje potrzeba dokonania zmiany w podziale środków PFRON – celem ich wydatkowania. Zmiana dotyczy środków PFRON przeznaczonych na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych wyraziła opinię w niniejszym temacie.

5) W ZAKRESIE BUDŻETU POWIATU:

a) w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok:

Kierując się dobrem Powiatu Sierpeckiego oraz potrzebą wykonywania ustawowych zadań przez organy powiatu zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.

b) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2034:

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych budżet na dany rok musi być zgodny
z WPF. Powyższe oznacza konieczność korygowania danych w oparciu o nowe informacje.

Ponadto Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034.

III. Do głównych tematów, którymi m. in. zajmował się Zarząd Powiatu należały sprawy:

 1. pomocy społecznej,
 2. organizacji,
 3. budżetu,
 4. drogownictwa,
 5. zdrowia.

Ad. pkt 1

 1. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie zamówienia publicznego na całodzienną usługę prowadzenia kuchni, w tym przygotowywania i dystrybucji posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie na bazie wynajmowanych pomieszczeń kuchennych wraz z wyposażeniem od 1 lutego 2017 r. do 31 stycznia 2019 r.

 2. Realizując plan pracy Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o funkcjonowaniu mieszkań chronionych w związku ze zmianą użytkowników mieszkań oraz z informacją o podejmowanych w roku 2016 działaniach w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 3. Zgodnie z Planem pracy Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem
  z realizacji zadań z zakresu orzecznictwa dla celów pozarentowych na terenie Powiatu Sierpeckiego za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 września 2016 r.

Ad. pkt 2

 1. W związku z ogłoszonym konkursem ofert na prowadzenie punktu bezpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2017 roku przez organizacje pozarządowe – Zarząd Powiatu powołał Komisję Konkursową
  w celu zaopiniowania złożonych ofert, a następnie zatwierdził wybór organizacji pozarządowej poprzez przyjęcie oferty Fundacji TOGATUS PRO BONO z Olsztyna.

 2. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa sprzętu komputerowego (urządzeń teleinformatycznych), oprogramowania wraz z wykonaniem prac wdrożeniowych oraz przeprowadzeniem szkoleń związanych
  z kompleksową realizacją projektu ,,E-usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu” w ramach RPOWM 2014-2020”.

Ad. pkt 3

 1. Zarząd Powiatu w związku z otrzymanymi dotacjami na zadania zlecone i na zadania powierzone dokonał zmian w Budżecie Powiatu Sierpeckiego na rok 2016.

 2. W związku z koniecznością zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń podatku VAT w Powiecie Sierpeckim i jego jednostkach budżetowych, Zarząd Powiatu ustalił procedury obowiązujące w tym zakresie.

Ad. pkt 4

 1. Zgodnie z planem pracy Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą przygotowania do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2016/2017 oraz informacją dotyczącą pozyskiwania i wykorzystania funduszy pozabudżetowych w roku 2016.

 2. Zarząd Powiatu zapoznał się z kopią protokołu z wizji lokalnej przeprowadzonej w celu dokonania analizy możliwości i zasadności lokalizacji luster drogowych.

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przyjęcie przez SPZZOZ darowizny urządzenia do nieinwazyjnego wspomagania oddychania noworodka
z zastosowaniem kaniul nosowych typ: Precision Flow wraz z dodatkowym wyposażeniem i materiałami zużywalnymi.

Informuję także Wysoką Radę, iż w okresie sprawozdawczym Starosta Sierpecki i Wicestarosta brali udział w:

 1. Uroczystym apelu powierzenia obowiązków Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu,

 2. 60-leciu Domu Kultury w Sierpcu,

 3. Obchodach Dnia Pracownika Socjalnego,

 4. Powiatowo-Miejskich Obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Sierpcu,

 5. Obchodach Święta Niepodległości w Gozdowie,

 6. Mazowieckich Barwach Wolontariatu,

 7. XVII edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego,

 8. Konferencji poświęconej projektowi RUMOBIL na linii kolejowej Nasielsk-Sierpc oraz Kutno-Płock,

 9. Uroczystości jubileuszu 50-lecia pożycia par małżeńskich w Mochowie,

 10. Uroczystym spotkaniu z okazji Światowego Dnia Cukrzyka w Zawidzu,

 11. Finałowej Gali Eco-moda 2016,

 12. Uroczystym otwarciu ul. Narutowicza oraz drogi Sierpc-Gorzewo,

 13. Debacie ewaluacyjnej będącej podsumowaniem realizacji wniosków zgłoszonych podczas IV edycji powiatowej debaty społecznej, która została zorganizowana i przeprowadzona w lutym 2016 roku.

 

UZUPEŁNIENIE

DO SPRAWOZDANIA

STAROSTY SIERPECKIEGO Z DZIAŁALNOŚCI

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

za okres od 1 grudnia 2016 r. 8 grudnia 2016 r.

Zarząd Powiatu w Sierpcu w w/w okresie zajmował się sprawami:

 1. W SPRAWIE ORGANIZACJI:

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Organizacja i obsługa kształcenia praktycznego dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Gen. Jose de San Martin w Sierpcu, objętych projektem pn. ,,Mechanik” w Kordobie oraz wyraził zgodę na udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa artykułów spożywczych dla dwóch jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego w 2017 r.

image_pdfimage_print
Skip to content