Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Z PRAC ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

Z PRAC ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

INFORMACJA O PRACACH ZARZĄDU POWIATU SIERPECKIEGO MIĘDZY SESJAMI RADY POWIATU.

S P R A W O Z D A N I E
STAROSTY SIERPECKIEGO
Z DZIAŁALNOŚCI
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

W okresie  od 23 czerwca 2016r. do 24 sierpnia 2016r. odbyło się 6 posiedzenia Zarządu Powiatu na którym między innymi rozpatrywano sprawy związane z wykonywaniem zadań wynikających z bieżącej działalności Zarządu Powiatu, powiatowych jednostek organizacyjnych i Starostwa Powiatowego w Sierpcu. Obradowano w składach zapewniających quorum, niezbędne do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć.

 1. Realizacja uchwał Rady Powiatu:

W czasie obrad XXIII sesji Rady Powiatu w dniu 30 czerwca 2016 r. oraz XXIV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w dniu 28 lipca 2016r. podjęto dziesięć uchwał, które zostały objęte zakresem nadzoru Wojewody Mazowieckiego, a także zostały przekazane do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu – w celu realizacji. Wszystkie uchwały zostały również opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
w Sierpcu, a dwie z nich zostały przesłane do Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego – celem publikacji.

II. Opracowanie projektów uchwał i materiałów na XXIV sesję Rady Powiatu w Sierpcu:

Zarząd Powiatu w Sierpcu wystąpił z inicjatywą uchwałodawczą:

 1. W ZAKRESIE ZDROWIA:
  1. w sprawie zmian w uchwale w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki zdrowotnej w Sierpcu oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia:

W związku z wycofaniem delegacji przez Wojewodę Mazowieckiego Panu Marcinowi Baczewskiemu do reprezentowania Wojewody w Radzie Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, zachodzi konieczność powołania Pana Marka Lejmana jako Przedstawiciela Wojewody do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu zgodnie z nową delegacją Wojewody Mazowieckiego.

2) W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ:

 1. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego pn. Ponadgminna Świetlica Środowiskowa w Sierpcu:

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemu pieczy zastępczej, zwanej dalej „ustawą”, obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. Jedną
z podstawowych form wsparcia rodziny jest objęcie dzieci opieką i wychowaniem
w placówce wsparcia dziennego. W celu wykonania przez Powiat zadań w obszarze wsparcia dzieci i ich rodzin uzasadnione jest tworzenie placówki wsparcia dziennego – świetlic środowiskowych. Forma ta zapewnia dziecku opiekę i wychowanie, pomoc
w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań – art. 24 ust. 2 ustawy. Siedziba SPŚŚ mieścić się będzie w budynku PCPR, natomiast 6 punktów świetlicowych będzie działać na terenie czterech gmin powiatu. PCPR jest jednostką, która realizuje ustawowe zadania własne powiatu
w obszarze pomocy społecznej, w tym w zakresie wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Funkcjonowanie Sierpeckiej Ponadgminnej Świetlicy Środowiskowej finansowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, (Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych) oraz środków własnych powiatu.

3) W ZAKRESIE BUDŻETU POWIATU:

a) w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok:

Kierując się dobrem Powiatu Sierpeckiego oraz potrzebą wykonywania ustawowych zadań przez organy powiatu zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.

b) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2034:

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych budżet na dany rok musi być zgodny z WPF. Powyższe oznacza konieczność korygowania danych w oparciu o nowe informacje.

c) w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Zespół Klasztorny Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu:

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o samorządzie powiatowym, do zadań publicznych powiatu o charakterze ponadgminnym należy ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Zgodnie z art.  81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w trybie określonym odrębnymi przepisami dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru może być udzielona przez organ stanowiący powiatu, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale. Uchwałą Nr 285. XLVI.2014 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Rada Powiatu w Sierpcu określiła zasady udzielania dotacji na w/w prace. Zgodnie z § 8 uchwały dotację przyznaje Rada Powiatu w Sierpcu w uchwale określającej:

1) nazwę podmiotu otrzymującego dotację;

2) prace przy obiekcie zabytkowym, na których wykonanie przyznano dotację;

3) kwotę dotacji do przekazania w roku budżetowym, a w przypadku z ust. 4 kwotę do przekazania w roku następnym.

Przy ustalaniu wysokości przyznawanych dotacji Rada Powiatu uwzględnia kwotę zaplanowaną na ten cel w budżecie Powiatu Sierpeckiego. Dotacja z budżetu Powiatu Sierpeckiego na wykonanie prac przy jednym i tym samym zabytku może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na te prace przy zabytku. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, albo gdy sytuacja wymaga niezwłocznego podjęcia prac przy zabytku, dotacja może być udzielona w wysokości do 100 % nakładów koniecznych na wykonania tych prac.

W dniu 4 maja 2016r. Przełożona Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu zwróciła się do Zarządu Powiatu w Sierpcu ze stosownym wnioskiem wskazując, iż interwencyjny charakter prac przy zabytku wynika z zagrożenia zabytku. W budżecie Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok została określona kwota dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

III. Do głównych tematów, którymi m. in. zajmował się Zarząd Powiatu należały sprawy:

 1. pomocy społecznej,
 2. drogownictwa,
 3. budżetu,
 4. oświaty,
 5. nieruchomości,
 6. pożarnictwa.

Ad. pkt 1:

Zgodnie z planem pracy, Zarząd Powiatu zapoznał się z:

 1. informacją dotyczącą planowanego wypoczynku letniego dzieci z Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie;

 2. informacją o organizowaniu wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Sierpeckiego;

 3. sprawozdaniem z wykorzystania środków PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej.

Ad. pkt 2:

1) Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę następujących dróg powiatowych:

 1. drogi powiatowej nr 3701W Stacja Kolejowa Zawidz – droga nr 561 w m. Grabowo,

 2. drogi powiatowej nr 3712W Rościszewo – Września w m. Rościszewo i Polik,

 3. drogi powiatowej nr 3715W Ligowo – Mochowo w m. Mochowo,

 4. drogi powiatowej nr 3716W Szczutowo – Dąbkowa – Szczechowo w m. Szczechowo,

 5. drogi powiatowej nr 3720W Mochowo – Gozdowo, gm. Mochowo,

 6. drogi powiatowej nr 3721W Gójsk – Podlesie – granica województwa – (Sosnowo) w m. Podlesie i Gójsk,

 7. drogi powiatowej nr 3727W Ligowo – granica województwa – (Skępe) w m. Ligowo,

 8. drogi powiatowej nr 3736W Sierpc – Dąbrówki – Kuski w m. Dąbrówki,

 9. drogi powiatowej nr 3745W Jeżewo – droga nr 561 w m. Jeżewo,

 10. drogi powiatowej nr 3762W Węgrzynowo – Lisice w m. Węgrzynowo,

 11. drogi powiatowej nr 3763W Lelice – Białuty w m. Lelice,

 12. drogi powiatowej nr 3765W Bożewo – Cieślin w m. Cieślin,

 13. drogi powiatowej nr 3707W Łukomie – Dziki Bór w m. Dziki Bór,

 14. drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo – Kosemin – Żabowo – Szumanie w m. Pszczele,

 15. drogi powiatowej nr 3755W Jeżewo – Krajewice Duże w m. Krajewice Duże,

 16. drogi powiatowej nr 3766W Bożewo – Głuchowo wraz z drogą powiatową nr 3767W Bożewo – Rempin w m. Bożewo.

Ad. pkt 3

W związku z otrzymaną dotacją na zadania zlecone dotyczące zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz zmianą klasyfikacji budżetowej, Zarząd Powiatu dokonał zmian w budżecie na 2016r.

Ad. pkt 4

 1. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu do projektu ,,Mechanik w Kordobie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz upoważnił Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 do jego realizacji.

 2. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu, Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu oraz Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu do projektu ,,Wyższe kompetencje drogą do sukcesu” realizowanego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1. Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

 3. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu do projektu „Szkoła kluczowych kompetencji” realizowanego w ramach Osi priorytetowej X. Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1. Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

 4. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie Zespołu Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu do projektu „Mistrzowie kompetencji” realizowanego w ramach Osi priorytetowej X. Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1. Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

 5. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Przewodniczącego Komisji Konkursowej w sprawie regulaminu konkursu na dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu.

 6. W związku z egzaminem o awans na stopień nauczyciela mianowanego, Zarząd Powiatu powołał komisje egzaminacyjne dla siedmiu nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.

 7. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o wynikach kontroli przeprowadzonej w szkole niepublicznej – Drugim Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Sierpcu prowadzonym przez Panią Joannę Mroczkowską.

 8. Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na wprowadzenie drugiego przedmiotu uzupełniającego ,,Socjologii” w klasie II Liceum Ogólnokształcącym w wymiarze 3 godziny tygodniowo.

 9. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Organizacja i obsługa kształcenia praktycznego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu objętych projektem pn. Zawodowa praktyka dla ,,Ekonomika”.

 10. Zarząd Powiatu po przedstawionej informacji przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej zatwierdził konkurs na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu. W związku z wezwaniem Pana Jarosława Czarnomskiego do usunięcia naruszenia prawa, po uzyskaniu dodatkowej opinii prawnej, Zarząd Powiatu unieważnił konkurs na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu. Wobec powyższego Zarząd Powiatu powierzył pełnienie obowiązków dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu, na okres do wyłonienia dyrektora w drodze konkursu – Pani Ewie Elżbiecie Jancewicz.

 11. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na utworzenie oddziałów klas pierwszych w szkołach ponadgimnazjalnych z niższą liczbą uczniów w roku szkolnym 2016/2017.

Ad. pkt 5

 1. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udostępnienie, w celu prowadzenia prac remontowo – budowlanych na linii elektroenergetycznej relacji Sierpc – Bojanowo, części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego położonej w obrębie Studzieniec gm. Sierpc.

 2. Realizując Plan pracy Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą ujawnienia praw własności nieruchomości Powiatu Sierpeckiego w księgach wieczystych za I półrocze.

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu upoważnił Pana Marcina Strześniewskiego – Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu, do podpisania w imieniu Powiatu Sierpeckiego umowy na zakup łodzi aluminiowej płaskodennej z silnikiem zaburtowym oraz sprzętem ratunkowym przeznaczonym do działań na akwenach w ramach ratownictwa wodnego i lądowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sierpcu.

Informuję także Wysoką Radę, iż w okresie sprawozdawczym Starosta Sierpecki i Wicestarosta brali udział w:

 1. Uroczystym podpisaniu umów na przebudowę pięciu odcinków dróg powiatowych w ramach nowej edycji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

 • drogi powiatowej nr 4620W (Lutocin)- granica województwa – Września- Borowo – koszt inwestycji 785790.04 zł,

 • drogi powiatowej nr 3735W Piaski-Gozdowo – koszt inwestycji 784 715.63 zł,

 • drogi powiatowej nr 3715W Ligowo-Mochowo – koszt inwestycji 742 806.59 zł,

 • drogi powiatowej nr 3724W Żochowo – Gójsk na terenie gm. Szczutowo -koszt inwestycji 785 792.02 zł,

 • drogi powiatowej nr 3743W Zawidz – Osiek – Włostybory – (Koziebrody) – koszt inwestycji 730790.02 zł;

 1. Rocznicy Chóru Kantata ze Szczutowa;

 2. III Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych;

 3. Obchodach 72 rocznicy Powstania Warszawskiego;

 4. Spotkaniu z młodzieżą z Armenii w ramach obchodów Światowych Dni Młodzieży w Powiecie Sierpeckim;

 5. Uroczystym otwarciu boiska przy LO w Sierpcu;

 6. IX Biesiadzie Seniorów w Mochowie;

 7. Uroczystym pożegnaniu Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu insp. Grzegorza Żelasko;

 8. Uroczystych obchodach Święta Policji w Sierpcu;

 9. Parafialnych Dożynkach w Lelicach;

 10. Gminnych Dożynkach w Mochowie, Gozdowie i Sudragach;

 11. Spotkaniu Integracyjnym Stowarzyszenia „Szansa na Życie” w Żurawinie;

 12. Podpisaniu porozumienia o współpracy w sprawie zasad tworzenia
  i organizacji Sierpeckiej Ponadgminnej Świetlicy Środowiskowej pomiędzy Powiatem Sierpeckim reprezentowanym przez Jana Laskowskiego – Starostę Sierpeckiego i Juliusza Gorzkosia – Wicestarostę a Wójtami Gmin: Dariuszem Kalkowskim – Wójtem Gminy Gozdowo, Zbigniewem Tomaszewskim – Wójtem Gminy Mochowo, Janem Sugajskim – Wójtem Gminy Rościszewo i Dariuszem Franczakiem – Wójtem Gminy Zawidz;

 13. Spotkaniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w sprawie afrykańskiego pomoru świń.

image_pdfimage_print
Skip to content