Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Z PRAC ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

Z PRAC ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

INFORMACJA O PRACACH ZARZĄDU POWIATU SIERPECKIEGO MIĘDZY SESJAMI RADY POWIATU.

S P R A W O Z D A N I E
STAROSTY SIERPECKIEGO
Z DZIAŁALNOŚCI
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

Realizacja uchwał Rady Powiatu:

            W czasie obrad XIX sesji Rady Powiatu w dniu 24 marca 2016 roku podjęto 4 uchwały, które zostały objęte zakresem nadzoru Wojewody Mazowieckiego, a także zostały przekazane do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu – w celu realizacji. Wszystkie uchwały zostały również opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego  w Sierpcu, a jedna z nich została przesłana do Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego – celem publikacji.

 1. Opracowanie projektów uchwał i materiałów na XIX sesję Rady Powiatu w Sierpcu:

 Zarząd Powiatu w Sierpcu wystąpił z inicjatywą uchwałodawczą:

1) W ZAKRESIE ZDROWIA:

a) w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2015 roku:

      Zgodnie z treścią art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej „Nadzór nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą sprawuje podmiot tworzący. Organ założycielski zakładu opieki zdrowotnej pełni nadzór nad gospodarką finansową podległej jednostki oraz jej działalnością m. in. poprzez analizę dokumentów wymienionych we wstępie. Na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2016 r. Rada Społeczna SPZZOZ pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Sierpcu za IV kwartał 2015 roku.

 b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2015r.:

      Na podstawie art. 53. ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe jednostki, podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Przed zatwierdzeniem roczne sprawozdanie finansowe jednostek podlega badaniu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale  7 cytowanej ustawy. Badanie takie zostało przeprowadzone przez biegłego rewidenta, a opinia przedstawiona Radzie Powiatu do zapoznania. Na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2016 r. Rada Społeczna SPZZOZ pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za  2015 rok.

 Zarząd Powiatu zapoznał się również z Opinią niezależnego biegłego rewidenta dotyczącą sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2015 rok.

 c) w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2015r.:

      Organ założycielski zakładu opieki zdrowotnej pełni nadzór nad gospodarką finansową podległej jednostki oraz jej działalnością m. in. poprzez analizę dokumentów wymienionych we wstępie. Na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2016 r. Rada Społeczna SPZZOZ pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2015 rok.

 d) w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2015 rok:

      Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości podział lub pokrycie wyniku finansowego netto jednostek zobowiązanych, zgodnie z art. 64 ust. 1 do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający, poprzedzonego wyrażeniem przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu bez zastrzeżeń lub
z zastrzeżeniami. Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto, dokonany bez spełnienia tego warunku, jest nieważny z mocy prawa. W związku z powyższym badanie takie zostało przeprowadzone przez biegłego rewidenta. W sprawozdaniu finansowym SPZZOZ w Sierpcu za 2015 rok wykazana została strata netto w kwocie 987.099,94 zł.

      Zapisy art. 57 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  stanowią, że „Fundusz Zakładu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zmniejsza się o stratę netto”. Uzupełnieniem  jest art. 59 ust. 1, 2 i 3 cytowanej ustawy który mówi że, „samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy” a „podmiot tworzący samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może, w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy tego zakładu, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną – do wysokości tej wartości”. „Ujemny wynik finansowy i koszty amortyzacji, dotyczą roku obrotowego objętego sprawozdaniem finansowym”.

      Na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2016 r. Rada Społeczna SPZZOZ pozytywnie zaopiniowała zatwierdzenie pokrycia straty finansowej netto Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za  2015 rok.

e) zmieniająca Uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu:

Określone zmiany dotyczą załącznika do Statutu SPZZOZ w Sierpcu pt. „Struktura Organizacyjna”. Zmiana dotyczy wydzielenia Gabinetu pielęgniarki szkolnej, który mieści się w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sierpcu, w związku
z rozszerzeniem zakresu działania, poprzez udzielanie świadczeń medycznych
w środowisku nauczania i wychowania. W dniu 19 października 2012 roku Rada Powiatu w Sierpcu podjęła Uchwałę Nr 162.XXVII.2012 w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, a następnie podjęta została Uchwała Nr 246.XLI.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia  4 października 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz Uchwała Nr 306.L.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 czerwca 2014 roku zmieniającą uchwałę  w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  w  Sierpcu
i Uchwała Nr 32.V.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 lutego 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz  Uchwała Nr 67.X.2015 Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 czerwca 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, to podmiot tworzący nadaje statut. Dlatego też po zaopiniowaniu zmian przez Radę Społeczną, zgodnie z wnioskiem Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu podjęcie stosownej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 2) W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI:

a) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata części gruntu nieruchomości oddanej we współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu:

Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. Zgodnie z § 4 ust. 1 – wydanej na podstawie art.  43 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami – Uchwały Nr  217.XXXV.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie ustalenia  szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości  Powiatu Sierpeckiego oddanych  powiatowym  jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, zawarcie umów najmu lub dzierżawy nieruchomości lub ich części oddanych w trwały zarząd jednostki organizacyjnej następuje w drodze przetargu.

Na mocy § 4 ust. 3 pkt 2 w/w uchwały  kierownik  jednostki  organizacyjnej  może  odstąpić  od  przeprowadzenia  przetargu  na  zawarcie  umowy  najmu  lub dzierżawy,  na  czas  oznaczony  dłuższy  niż 3 lata,  części  nieruchomości  oddanej w  trwały  zarząd  za  zgodą  Rady  Powiatu.

 3) W ZAKRESIE PROMOCJI:

a) w sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Liceum Ogólnokształcącego im. mjr. Henryka Sucharskiego w Sierpcu:

Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego jest szkołą posiadającą ugruntowaną pozycję wspartą chlubnymi tradycjami. Pamiętając o przeszłości placówka wciąż się rozwija, by móc jak najlepiej służyć kolejnym pokoleniom swych wychowanków. Jednym z nadrzędnych zadań szkoły jest odkrywanie potencjału uczniów. Licealiści mają możliwość prezentowania posiadanej wiedzy, swoich umiejętności, promowania siebie                    i szkoły, w różnych olimpiadach, konkursach przedmiotowych, przeglądach artystycznych oraz zawodach sportowych na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym oraz szkolnym. Kadra Liceum stara się inspirować uczniów do podejmowania różnorodnych działań oraz rozwijać różne formy ich aktywności. Młodzież angażuje się w pracę samorządu szkolnego, różnego rodzaju akcje charytatywne o zasięgu lokalnym                   i ogólnopolskim, uczestniczy w spotkaniach, kółkach zainteresowań, projektach edukacyjnych oraz warsztatach chemicznych, informatycznych, prawnych, dziennikarskich, teatralnych. W Liceum troszczą się nie tylko o realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych, lecz także zachęca się młodzież do świadomego podejmowania decyzji związanych z dalszą edukacją, życiem zawodowym. Przygotowuje się do aktywnego poszukiwania pracy, uczy się technik autoprezentacji, pomaga się poznać zasady rządzące rynkiem pracy, promuje się postawy kreatywności. W życie Liceum włączają się rodzice naszych uczniów. Uczestniczą w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów, pracują w Radzie Szkoły i Radzie Rodziców, angażują się  w przygotowanie różnych imprez i uroczystości szkolnych. Możemy z dumą powiedzieć, że Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego łączy pokolenia. Z roku na rok rozszerza się licealna wspólnota. Szczyci się przeszłością, ale jednocześnie odpowiedzialnie tworzy oblicze szkoły starając się, aby jej mury opuszczali ludzie dojrzali oraz żądni wiedzy i poznawania świata.

 4) W ZAKRESIE BUDŻETU POWIATU:

a) w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok:

Kierując się dobrem Powiatu Sierpeckiego oraz potrzebą wykonywania ustawowych zadań przez organy powiatu zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.

b) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2034:

      Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych budżet na dany rok musi być zgodny z WPF. Powyższe oznacza konieczność korygowania danych w oparciu o nowe informacje.

         Ponadto zgodnie z art. 270 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu przyjął i przekazał Radzie Powiatu sprawozdanie finansowe jednostki w skład, którego wchodzą:

 • bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 • zbiorczy bilans samorządowych jednostek budżetowych,
 • zbiorczy rachunek zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
 • zbiorcze zestawienie zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych.
 1. Do głównych tematów, którymi m. in. zajmował się Zarząd Powiatu należały sprawy:
 • opieki społecznej,
 • oświaty,
 • drogownictwa,
 • gospodarki nieruchomościami,
 • finansowe,
 • sprawy różne.

 Ad. pkt 1

         Zarząd Powiatu wyraził zgodę na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu – w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy
w Sierpcu – projektu pn. ,,Włącz aktywność” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

         W związku z powyższym Zarząd Powiatu upoważnił Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji w/w projektu

         Ponadto Zarząd Powiatu przedłożył Radzie Powiatu Ocenę zasobów pomocy społecznej.

Ad. pkt 2

 • Realizując plan pracy Zarząd Powiatu upoważnił osoby do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji – z budżetu Powiatu Sierpeckiego w roku 2015 – szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej – I Liceum Ogólnokształcącemu PUL w Sierpcu oraz Drugiemu Prywatnemu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych w Sierpcu. Okres wykonania kontroli został wydłużony do 30 czerwca br.
 • Zgodnie z planem pracy na 2016r. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ustalenie w roku szkolnym 2016/2017 kierunków kształcenia oraz zawodów, w których kształci Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu, Zespół Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu oraz w którym kształci Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sierpcu.
 • Ponadto Zarząd Powiatu zatwierdził Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki na rok 2016.

4) W związku z upływem kadencji powierzenia stanowiska Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu, Zarząd Powiatu przedłużył powierzenie obowiązków Dyrektora – Panu Wojciechowi Kęsickiemu na okres kolejnych 5 lat.

 Ad. pkt 3

 • Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował zaliczenie do kategorii dróg gminnych ciągów drogowych na terenie gm. Zawidz.
 • Realizując plan pracy Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją z przebiegu zimowego utrzymania dróg powiatowych.

 Ad. pkt 4

1) Zarząd Powiatu wyraził zgodę na:

 1. usuniecie klombu oraz drzewa znajdującego się na działce położonej w m. Sierpc, będącej w trwałym zarządzie Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu, stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego,
 2. udostępnienie, w celu budowy sieci wodociągowej, części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego położonej w obrębie Studzieniec gm. Sierpc,
 3. oddanie w najem na czas określony dłuższy niż 3 lata lecz nie przekraczający 4 lat, dotychczasowym dzierżawcom lub na okresy niewykorzystania przez Pływalnię do celów statutowych, części nieruchomości pozostającej we wspózarządzie Krytej Pływalni w Sierpcu.

2) Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Studzieniec gm. Sierpc.

3) Zgodnie z planem pracy Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o sposobie korzystania w 2015 roku z nieruchomości oddanych w trwały zarząd powiatowym jednostkom organizacyjnym.

Ad. pkt 5

 • Decyzją Wojewody Mazowieckiego został zwiększony plan dochodów budżetu Państwa. W związku z powyższym Zarząd Powiatu dokonał zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
 • Zarząd Powiatu dokonał zmiany zasad gospodarowania majątkiem ruchomym w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego, polegającej na zwiększeniu wartości składnika majątku ruchomego, do której decyzję o likwidacji składnika może podjąć samodzielnie dyrektor jednostki.
 • W związku z wnioskiem Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu, Zarząd Powiatu postanowił o przyznaniu kwoty 5.000 zł na ,,VI Jubileuszowy Zjazd Absolwentów i Wychowanków Liceum w 100 rocznicę powstania” organizowanego przez Liceum Ogólnokształcące.

Ad. pkt 6

 • Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował zmiany zaproponowane
  w aktualizacji nr 5 do Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Mazowieckiego.
 • Zgodnie z planem pracy Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem z przebiegu kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Sierpeckiego
  w 2016r.

 Informuję także Wysoką Radę, iż w okresie sprawozdawczym Starosta Sierpecki i Wicestarosta brali udział w:

 1. Uroczystym otwarciu nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu,
 2. Uroczystym złożeniu kwiatów pod Pomnikiem Ofiar Katynia z okazji Dnia Pamięci Ofiar Katynia – 13 kwietnia,
 3. VI rocznica Katastrofy Smoleńskiej – złożenie kwiatów na grobie tragicznie zmarłego w katastrofie Ks. prałata Bronisława Gostomskiego, oddając tym samym hołd poległym,
 4. Powiatowym Halowym Turnieju Piłki Nożnej o puchar Starosty Sierpeckiego,
 5. Rozstrzygnięciu XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci  i młodzieży pod hasłem      „W trosce o nasze bezpieczeństwo”.
 6. Rozstrzygnięciu Powiatowego Konkursu Fotograficznego pod hasłem „Powiat Sierpecki malowany słońcem”
 7. Rozstrzygnięciu piątej edycji Powiatowego Konkursu Poetyckiego pod hasłem „Czy tak trudno być poetą?”,
 8. Spotkaniu samorządowców Powiatu Sierpeckiego z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem,
 9. Sesji Rady Gminy Zawidz,
 10. Uroczystych obchodach 15-lecia Centrum Kształcenia Praktycznego  w Sierpcu,
 11. Uroczystych obchodach Niedzieli Palmowej w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu,
 12. Spotkaniu w Regionalnym Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Płocku,
 13. Konwencie Powiatów Województwa Mazowieckiego,
 14. Spotkaniu z przedstawicielami Władz Powiatu Żuromińskiego, Przedstawicielami Zarządu OSM Sierpc i Żuromin w sprawie połączenia mleczarni,
 15. Spotkaniu z przedstawicielami PKS Płock w sprawie planu transportowego dla Powiatu Sierpeckiego,
 16. Zjeździe Powiatowego Zrzeszenia LZS w Sierpcu,
 17. Spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie w sprawie Regionalnego Instrumentu Terytorialnego (RIT),
 18. Cyklicznym spotkaniu władz samorządowych Powiatu Sierpeckiego w sprawie organizacji Światowych Dni Młodzieży na terenie Powiatu Sierpeckiego w dniach 20-25 lipca br.
 19. Uroczystym pożegnaniu absolwentów ZS Nr 1, ZS Nr 2 i LO w Sierpcu.
image_pdfimage_print
Skip to content