Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Z PRAC ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

Z PRAC ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

INFORMACJA O PRACACH ZARZĄDU POWIATU SIERPECKIEGO MIĘDZY SESJAMI RADY POWIATU.

S P R A W O Z D A N I E
STAROSTY SIERPECKIEGO
Z DZIAŁALNOŚCI
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

W okresie  od 18 lutego 2016r. do 17 marca 2016r odbyły się 2 posiedzenia Zarządu Powiatu na którym między innymi rozpatrywano sprawy związane z wykonywaniem zadań wynikających z bieżącej działalności Zarządu Powiatu, powiatowych jednostek organizacyjnych i Starostwa Powiatowego w Sierpcu. Obradowano w składach zapewniających quorum, niezbędne do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć.

I. Realizacja uchwał Rady Powiatu:

            W czasie obrad XVIII sesji Rady Powiatu w dniu 25 lutego 2016 roku podjęto 12 uchwał, które zostały objęte zakresem nadzoru Wojewody Mazowieckiego, a także zostały przekazane do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu – w celu realizacji. Wszystkie uchwały zostały również opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego  w Sierpcu, a trzy z nich zostały przesłane do Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego – celem publikacji.

II. Opracowanie projektów uchwał i materiałów na XIX sesję Rady Powiatu w Sierpcu:

 Zarząd Powiatu w Sierpcu wystąpił z inicjatywą uchwałodawczą:

1) W ZAKRESIE BUDŻETU POWIATU:

a) w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok:

Kierując się dobrem Powiatu Sierpeckiego oraz potrzebą wykonywania ustawowych zadań przez organy powiatu zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.

b) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2034:

      Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych budżet na dany rok musi być zgodny z WPF. Powyższe oznacza konieczność korygowania danych w oparciu o nowe informacje.

2) W ZAKRESIE POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE:

a) w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2015 oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej:

             Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu powołaną do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, która pełni rolę kreatora
i koordynatora pomocy społecznej na terenie powiatu. PCPR na podstawie Zarządzenia Starosty Sierpeckiego pełni również funkcję Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w myśl ustawodawcy, realizuje zadania przewidziane w ustawach, np.: w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, w ustawie z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, itp. Wykonując postanowienia art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu zobowiązany jest przedłożyć Radzie Powiatu sprawozdanie z działalności jednostki organizacyjnej za 2015r. oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

b) w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku:

 Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał informację o wysokości środków finansowych, przypadających Powiatowi Sierpeckiemu wg algorytmu (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym na realizację zadań określonych w art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Wysokość limitu na rok 2016 wynosi 524.726 zł. W związku  z powyższym zachodzi potrzeba dokonania podziału środków PFRON na poszczególne zadania. Zaproponowany plan podziału powstał w wyniku ustaleń realizatorów zadań Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych wyraziła opinię w niniejszym temacie.

 3) W ZAKRESIE PODZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO KRAJU:

a) w sprawie sprzeciwu wobec planów ewentualnego podziału administracyjnego województwa mazowieckiego:

Województwo Mazowieckie, którego Powiat Sierpecki jest integralną częścią, jest głównym liderem rozwoju, silnym i prężnie działającym regionem nie tylko w kraju, ale i w Unii Europejskiej, co oznacza, że ma znaczący wpływ na rozwój innych regionów  m.in. poprzez ogromny wkład w tworzeniu Produktu Krajowego Brutto. Zaproponowany podział administracyjny Mazowsza, to nie tylko kwestia zmiany granic województwa oraz podwojenia administracji, to przede wszystkim rewolucja dla wszystkich samorządów i mieszkańców Mazowsza. Mazowsze to nie tylko Warszawa, ale i powiaty położone  w bezpośrednim sąsiedztwie, jak i nieco dalej. Dzieląc Mazowsze na Warszawę i pozostałe miejscowości, podzielimy terytorium, które jest ze sobą ściśle związane. Oddzielenie stolicy dla pozostałej części województwa oznaczać będzie spadek dochodów, aż około 90%, a zadań, które realizowane są na różnych szczeblach samorządu, pozostanie tyle samo do wykonania. Rada Powiatu Sierpeckiego zdecydowanie popiera prostsze, tańsze, a zarazem rozsądniejsze rozwiązanie, czyli wprowadzenie dla Mazowsza dwóch jednostek statystycznych NUTS-2, którym w zależności od zamożności przysługiwałoby określone wsparcie unijne. Zagwarantuje to Mazowszu równomierną dystrybucję pieniędzy unijnych w kolejnej perspektywie oraz zrównoważony rozwój całego regionu, bez naruszania porządku administracyjnego województwa mazowieckiego.

Ponadto Zarząd Powiatu przedłożył Radzie Powiatu sprawozdanie z realizacji ,,Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2015”.

III.  Do głównych tematów, którymi m. in. zajmował się Zarząd Powiatu należały sprawy:

1) geodezji i gospodarki nieruchomościami,

2) opieki społecznej,

3) organizacji pozarządowych,

4) Zarządu Dróg Powiatowych,

5) zdrowia

Ad. pkt 1

 • W związku z negatywnym wynikiem IV przetargu, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeprowadzenie piątego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębie Studzieniec.
 • Zarząd Powiatu podał do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu położonych w obrębie Studzieniec i Rachocin gm. Sierpc.

 Ad. pkt 2

         Realizując plan pracy Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanków Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie na rok 2016. Ponadto zapoznał się również z informacją dotyczącą średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie za rok 2015 i na rok 2016 oraz czynnikami, które mają na niego wpływ.

Ad. pkt 3

         Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej powołanej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe, dokonał wyboru ofert organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w roku 2016.

Ad. pkt 4

         Zgodnie z planem pracy Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem  Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu z działalności w roku 2015 oraz zakresem prac do wykonania w roku 2016.

Ad. pkt 5

         Zarząd Powiatu zapoznał się z rocznym Sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz z informacją dotyczącą nadwykonań za 2015 rok.

Informuję także Wysoką Radę, iż w okresie sprawozdawczym Starosta Sierpecki i Wicestarosta brali udział w:

 • Walnym Zgromadzeniu Lokalnej Organizacji Turystycznej „Nad Skrwą i Sierpienicą”,
 • uroczystym wręczeniu nagród laureatom Konkursu Profilaktycznego „STOP DOPALACZOM”,
 • uroczystości z okazji Dnia Kobiet zorganizowana przez Koło Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Gozdowo,
 • spotkaniu z hodowcami, które odbyło się w Brochcinie k/Płocka. Organizatorem był Mazowiecki Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Głównym punktem programu było wręczenie nagród dla najlepszych hodowców bydła mlecznego – za wydajność produkcji mlecznej 2015 roku,
 • uroczystym wręczeniu nagród zwycięzcom III edycji konkursu fotograficznego „Powiat Sierpecki w czterech porach roku”,
 • obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”,
 • Koncercie Charytatywnym „Najmłodsi z pomocą”,
 • Powiatowym Halowym Turnieju Piłki Nożnej Drużyn OSP o puchar Starosty Sierpeckiego,
 • spotkaniu poświęconemu zmianom w organizacji i finansowaniu publicznego transportu zbiorowego z uwzględnieniem nowego prawa zamówień publicznych, ustawy o związkach metropolitalnych i nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym,
 • spotkaniu z Dyrektorami Szkół Ponadgimnazjalnych podlegających pod powiat w sprawie wprowadzenia Centrum Usług Wspólnych (CUS),
 • cyklicznym spotkaniu władz samorządowych Powiatu Sierpeckiego,
 • podsumowaniu kwalifikacji wojskowej 2016,
 • posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Sierpeckiego,
 • konferencji pn.” Podział Województwa Mazowieckiego – Błąd Społeczny i Ekonomiczny?”.

 

 

 

image_pdfimage_print
Skip to content