Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Z PRAC ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

Z PRAC ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

INFORMACJA O PRACACH ZARZĄDU POWIATU SIERPECKIEGO MIĘDZY SESJAMI RADY POWIATU.

S P R A W O Z D A N I E
STAROSTY SIERPECKIEGO
Z DZIAŁALNOŚCI
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

W okresie  od 21 stycznia 2016r. do 18 lutego 2016r odbyły się 2 posiedzenia Zarządu Powiatu na którym między innymi rozpatrywano sprawy związane z wykonywaniem zadań wynikających z bieżącej działalności Zarządu Powiatu, powiatowych jednostek organizacyjnych i Starostwa Powiatowego w Sierpcu.
Obradowano w składach zapewniających quorum, niezbędne do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć.

I. Realizacja uchwał Rady Powiatu:

W czasie obrad XVII sesji Rady Powiatu w dniu 29 stycznia 2016 roku podjęto 3 uchwały, które zostały objęte zakresem nadzoru Wojewody Mazowieckiego, a także zostały przekazane do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu – w celu realizacji. Wszystkie uchwały zostały również opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, a dwie z nich zostały przesłane do Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego – celem publikacji.

II. Opracowanie projektów uchwał i materiałów na XVIII sesję Rady Powiatu w Sierpcu:

Zarząd Powiatu w Sierpcu wystąpił z inicjatywą uchwałodawczą:

1) W ZAKRESIE BUDŻETU POWIATU:
a) w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok:
Kierując się dobrem Powiatu Sierpeckiego oraz potrzebą wykonywania ustawowych zadań przez organy powiatu zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.

2) W ZAKRESIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY:
a) w sprawie przyjęcia sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu z wykonania Rocznego Programu Działania za II półrocze 2014 roku:
Zgodnie z § 9a Uchwały Nr 274/LI/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 56/VII/07 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu – Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu składa Radzie Powiatu w Sierpcu sprawozdanie z wykonania rocznego programu działania za II półrocze w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.

3) W ZAKRESIE OŚWIATY I ZDROWIA:
a) w sprawie uchwalenia ,,Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2019”:
Obowiązek sporządzenia powiatowego programu opieki nad zabytkami nakłada na powiat art. 87 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Program ten uwzględnia charakterystykę i specyfikę powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego oraz jako regionu stanowiącego spójność terytorialną i kulturalną. Ujęte w nim cele i zadania poprzez ich różnorodność i wielopłaszczyznowość pozwolą w sposób właściwy przeprowadzić działania służące poprawie stanu ochrony zabytków na terenie naszego powiatu. Realizacja tych zadań, przebiegać będzie we współpracy z wydziałami Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz z samorządami gminnymi z terenu Powiatu Sierpeckiego i nie przewiduje nakładów finansowych w budżecie powiatu na lata związane z jego realizacją.
Powiatowy program opieki nad zabytkami przyjmuje Rada Powiatu, po uzyskaniu opinii Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i jest ogłaszany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Projekt programu w dniu 9 października 2016 roku został przesłany do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w celu zaopiniowania (wymagania ustawowe). Pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie otrzymaliśmy w dniu 7 stycznia 2016 roku. Z realizacji programu Zarząd Powiatu sporządza co 2 lata sprawozdanie, które przedstawia Radzie Powiatu.
Zgodnie z treścią Nr 224.48.2016 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie przedłożenia do konsultacji projektu „Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2019”, przeprowadzono proces konsultacji, z którego protokół przedkładamy Radzie Powiatu jako załącznik do niniejszego wniosku. Jak wynika z jego treści, w określonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag do projektu „Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2019”.

b) w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Powiatu sierpeckiego zaliczanych do sektora finansów publicznych:
Z dniem 1 stycznia 2016 roku wchodzi weszła w życie zmiana ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, na mocy której powiat może zapewnić wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną: jednostkom organizacyjnym powiatu zaliczanym do sektora finansów publicznych, powiatowym instytucjom kultury, innym zaliczanym do sektora finansów publicznych powiatowym osobom prawnym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego. Wspólną obsługę mogą prowadzić starostwo powiatowe, inna jednostka organizacyjna powiatu, jednostka organizacyjna związku powiatów albo jednostka organizacyjna związku powiatowo-gminnego. Rada powiatu w odniesieniu do jednostek obsługiwanych, określa, w drodze uchwały, w szczególności: jednostki obsługujące, jednostki obsługiwane i zakres obowiązków powierzonych jednostkom obsługującym w ramach wspólnej obsługi.
Organizacja wspólnej obsługi finansowej placówek oświatowych w Powiecie Sierpeckim powierzona była dotychczas Powiatowemu Zespołowi Jednostek Budżetowych w Sierpcu, jednostce powołanej do tego celu w 1999 roku. Niespójność przepisów prawa (ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości) powodowała niejednoznaczność w prowadzeniu tych zadań oraz ponoszeniu za nie odpowiedzialności. Przedmiotowa uchwała dostosowuje funkcjonujące w Powiecie rozwiązanie do zmieniającego się stanu prawnego, a jednocześnie rozszerza wspólną obsługę o dodatkowe zadania, pozwalające na lepsze zarządzanie budżetem oraz zmniejszenie kosztów utrzymania jednostek organizacyjnych powiatu. Proponowane różne terminy przejęcia dodatkowych zadań przez Powiatowy Zespół Jednostek Budżetowych wynikają z konieczności przygotowania tej jednostki do rzetelnego i sprawnego wykonywania nowych zadań. Z uwagi na fakt, iż część zadań realizowanych dotychczas przez jednostki obsługiwane zostanie przekazane do jednostki obsługującej, z realizacją uchwały mogą wiązać się zmiany organizacyjne i kadrowe w placówkach obsługiwanych. Z tego względu konieczne było skonsultowanie przedmiotowego projektu uchwały ze związkami zawodowymi reprezentatywnymi w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240).
Projekt uchwały został przesłany w celu przedstawienia opinii do Rady OPZZ Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Forum Związków Zawodowych w Warszawie oraz do NSZZ „Solidarność” w Płocku. Opinię w wyznaczonym terminie (30 dni od dnia następującego po dniu doręczenia projektu) przesłała tylko Rada OPZZ Województwa Mazowieckiego.

4) W ZAKRESIE POWIATOWEGO ZESPOŁU JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH:
a) w sprawie zmiany statutu Powiatowego Zespołu Jednostek Budżetowych w Sierpcu:
Z dniem 1 stycznia 2016 roku wchodzi w życie zmiana ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, na mocy której powiat może zapewnić wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną: jednostkom organizacyjnym powiatu zaliczanym do sektora finansów publicznych, powiatowym instytucjom kultury, innym zaliczanym do sektora finansów publicznych powiatowym osobom prawnym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego. Wspólną obsługę mogą prowadzić starostwo powiatowe, inna jednostka organizacyjna powiatu, jednostka organizacyjna związku powiatów albo jednostka organizacyjna związku powiatowo-gminnego. W związku z planowanym powierzeniem PZJB – na mocy uchwały Rady Powiatu w Sierpcu – wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej niezbędne jest dostosowanie statutu tej jednostki.

5) W ZAKRESIE GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI:
a) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębach Rachocin i Studzieniec gm. Sierpc:
Zarząd Powiatu w Sierpcu Uchwałą Nr 34.8.2015 z dnia 4 lutego 2015 r. zmienioną Uchwałą Nr 70.14.2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r. oraz Uchwałą Nr 235.48.2016 z dnia 18 stycznia 2016 r. ustalił plan wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Sierpeckiego na lata 2015 – 2017. W powyższym planie działki o numerach ewidencyjnych 195/5 i 195/42 położone w obrębie Studzieniec oraz działki o numerach ewidencyjnych 35 i 36 położone w obrębie Rachocin gm. Sierpc przeznaczone zostały do zbycia w 2016 r.

6) W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ:
a) w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowym ośrodku wsparcia – Dziennym Domu ,,Senior – WIGOR” w Szczutowie:
Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Rada Powiatu, w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. W myśl art. 51 ust. 4 w/w ustawy ośrodkiem wsparcia może być m.in. dzienny dom pomocy. Uchwałą Nr 92.XIV.2015 z dnia 30 października 2015 r. Rada Powiatu w Sierpcu ustaliła zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowym ośrodku wsparcia – Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Szczutowie. Na mocy Uchwały Nr 97. XV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 7 grudnia 2015 roku – Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Szczutowie został włączony w struktury Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie. Analiza odpłatności za korzystanie usług wskazuje za zasadne urealnienie kwot odpłatności ponoszonych przez uczestników. Zaproponowane w uchwale zasady odpłatności opracowane zostały z uwzględnieniem priorytetów społecznych, umożliwiając uczestnictwo w Dziennym Domu osobom o niskich dochodach.

Ponadto Zarząd Powiatu przyjął i przedłożył Radzie Powiatu sprawozdanie z realizacji w 2015 roku ,,Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2012-2015”.

II. Do głównych tematów, którymi m. in. zajmował się Zarząd Powiatu należały sprawy:
1) Powiatowego Urzędu Pracy,
2) organizacji pozarządowych i oświaty,
3) geodezji i gospodarki nieruchomościami,
4) zdrowia,
5) pomocy społecznej,
6) organizacji i nadzoru,
7) budżetu,
8) sprawy różne.

Ad. pkt 1
Zarząd Powiatu upoważnił Panią Ewę Barchanowicz – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu oraz Pana Jakuba Smólczyńskiego – Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (II) w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)”.

Ad. pkt 2
1) Zarząd Powiatu przyjął Regulamin pracy komisji konkursowych konkursowej powołanych powołanej do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wykonywanie zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego dofinansowanych z budżetu Powiatu Sierpeckiego. Ponadto Zarząd powołał Komisję Konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe.
2) 2) Realizując plan pracy, Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą funkcjonowania w roku 2015 boiska ,,Orlik” przy Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu.

Ad. pkt 3
1) Zarząd Powiatu wyraził zgodę Dyrektorowi SPZZOZ w Sierpcu na wynajem na okres 2 lat powierzchni 1m2 w budynku szpitala z przeznaczeniem na zainstalowanie automatu sprzedającego słodycze i napoje.
1)2) 2) Zgodnie z planem pracy Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą ujawnienia praw własności nieruchomości Powiatu Sierpeckiego w księgach wieczystych za II półrocze 2015r.

Ad. pkt 4
1) Zarząd Powiatu wW związku ze złożonym przez Związki związki Zawodowe zawodowe działające przy SPZZOZ w Sierpcu Wotum wotum Nieufności nieufności wobec Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu, Zarząd Powiatu – po zapoznał zapoznaniu się z wyjaśnieniami Pani Dyrektor – postanowił, iż ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie po przedłożeniu protokołu kontrolnego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Sierpcu oraz Sprawozdania z wykonania planu finansowego SPZZOZ w Sierpcu za 2015 rok.
1) i zobowiązał do pisemnej odpowiedzi.
2) 2) Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował zmiany zaproponowane w aktualizacji nr 4 do Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Mazowieckiego.

Ad. pkt 5
1) Zgodnie z planem pracy Zarząd Powiatu zapoznał się z następującymi Sprawozdaniami:
1) – z działalności i efektów pracy Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,
2) – z działalności Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie za 2015 rok,
oraz informacją o funkcjonowaniu Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie.

Ad. pkt 6
Realizując przyjęty plan pracy, Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem ze sposobu przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Sierpcu w powiatowych jednostkach organizacyjnych w 2015 roku.

Ad. pkt 7
Zgodnie z planem pracy Zarząd Powiatu zapoznał się ze zestawieniem zbiorczym zestawieniem informacji zz gospodarowania majątkiem ruchomym w roku obrotowym 2015, a także informacją o umorzeniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, należnych Powiatowi Sierpeckiemu lub jego jednostkom podległym w 2015 roku.

Ad. pkt 8
1) Zarząd Powiatu zapoznał się z Kalendarzem imprez kulturalnych oraz sportowych odbywających się w Powiecie Sierpeckim w roku 2016, a także kalendarzem imprez wewnętrznych szkół ponadgimnazjalnych zaplanowanych do realizacji w bieżącym roku.
2) Zarząd Powiatu wyraził zgodę na użycie herbu Powiatu Sierpeckiego w celu umieszczenia go na sztandarze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego.
3) Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją w zakresie stanu technicznego nawierzchni dróg powiatowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2015r.

Informuję także Wysoką Radę, iż w okresie sprawozdawczym Starosta Sierpecki i Wicestarosta brali udział w:
1) Spotkaniu Noworocznym Samorządowców Powiatu Sierpeckiego,
2) Uroczystym otwarciu nowo rozbudowanej części Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie,
3) Podsumowaniu sierpeckiej debaty społecznej dotyczącej bezpieczeństwa,
4) Konwencie Powiatów Województwa Mazowieckiego poświęconemu sytuacji w służbie zdrowia,
5) Spotkaniu z Pielęgniarkami Oddziałowymi i Kierownikami kierownikami jednostek organizacyjnych SPZZOZ w Sierpcu,
6) Corocznej odprawie Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu,
7) Spotkaniu z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Płocku p. ppłk Bogusławem Okrasą,
8) Zebraniach Spółek wodnych,
9) Sprawozdawczych zebraniach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Powiatu Sierpeckiego,
10) Targach Edukacyjnych LO w Sierpcu.

image_pdfimage_print
Skip to content