Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

W dniu 30 czerwca  (piątek) o godzinie 9:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Sierpcu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

 2. Przyjęcie protokołu XXXVI.2017 z obrad sesji Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 30 maja 2017 roku.

 3. Ustalenie porządku obrad.

 4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

 5. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

 6. Interpelacje i zapytania radnych.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2017r. 

 8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpc. 

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Rzeczowo – Finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na rok 2017. 

 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia jednostek budżetowych Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie i Dziennego Domu ,,Senior – Wigor” w Szczutowie. 

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2016r. 

 12. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Powiat Sierpecki osoby prawne lub osoby fizyczne oraz niepublicznych szkół i placówek, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji. 

 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034. 

 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Zespół Klasztorny należący do Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu, w skład którego wchodzą: kościół pw. Wniebowzięcia NMP, murowany klasztor Opactwa Sióstr Benedyktynek z 1720 roku i dzwonnica z końca XVIII wieku. 

 16. Podjęcie Oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupi. 

 17. Sprawy różne.

 18. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotarski

image_pdfimage_print
Skip to content