Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

30 czerwca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyła się ostatnia przed letnią przerwą XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Sierpcu.

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Powiatu – Jan Rzeszotarski witając gości i radnych, po czym stwierdził quorum i prawomocność obrad. Przyjęto zaproponowany porządek obrad, a następnie poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady między sesjami:

 1. Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy SPZZOZ w Sierpcu oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy SPZZOZ w Sierpcu dotyczące zorganizowania spotkania z Zarządem Powiatu w Sierpcu poświęconym sprawom organizacyjnym, zarządzania zasobami ludzkimi,zasadniczych wynagrodzeń w SPZZOZ w Sierpcu.

 2. Stanowisko Rady Powiatu Sokołowskiego w sprawie włączenia w struktury administracji rządowej powiatowych urzędów pracy.

 3. Uchwała Rady Powiatu Łosickiego w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zapowiadanych przez przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmian w zakresie włączenia w struktury administracji rządowej powiatowych urzędów pracy.

 4. Stanowisko Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej w sprawie planowanej zmiany w zakresie włączenia powiatowych urzędów pracy w struktury administracji rządowej,

 5. W sprawie udzielenia dotacji Opactwu Sióstr Benedyktynek w Sierpcu na zadanie pn. Sierpc, Zespół Klasztorny Opactwa Sióstr Benedyktynek – kościół kościół. w. Wniebowzięcia  Najświętszej Marii Panny (1513r.) remont dachu i wymiana pokrycia dachowego – etap I.

 6. Pana Tomasza Pokładowskiego dotyczące wyjaśnień i odpowiedzi na zarzuty.

 7. Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu będące odpowiedzią na pismo Pana Tomasza Pokładowskiego z dnia 14 czerwca 2017 roku.

 8. Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy SPZZOZ w Sierpcu i Zakładowej Organizacji Związkowej OZZPiP przy SPZZOZ w Sierpcu w sprawie umożliwienia zabrania głosu w bieżącej dyskusji w punktach dotyczących tematyki i spraw SPZZOZ w Sierpcu.

 1. Przewodniczącego Rady Oddziału NSZZ „Solidarność” dotyczące umożliwienia zabrania głosu w punkcie 7 i 8 porządku obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu w Sierpcu.

Podjęto uchwały:

 1. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2017r. 

 2. w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpc. 

 3. w sprawie zatwierdzenia Planu Rzeczowo – Finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na rok 2017. 

 4. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia jednostek budżetowych Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie i Dziennego Domu ,,Senior – Wigor” w Szczutowie. 

 5. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2016r. 

 6. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Powiat Sierpecki osoby prawne lub osoby fizyczne oraz niepublicznych szkół i placówek, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji. 

 7. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034. 

 8. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.

  Radni podjęli także uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Zespół Klasztorny należący do Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu, w skład którego wchodzą: kościół pw. Wniebowzięcia NMP, murowany klasztor Opactwa Sióstr Benedyktynek z 1720 roku i dzwonnica z końca XVIII wieku oraz Oświadczenie w sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupi.

image_pdfimage_print
Skip to content