Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

XXXIV Sesja Rady Powiatu Sierpeckiego

XXXIV Sesja Rady Powiatu Sierpeckiego

30 marca  br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyła się XXXIV Sesja Rady Powiatu.

XXXIV sesja Rady Powiatu Sierpeckiego rozpoczęła się od wręczenia listu gratulacyjnego i nagrody rzeczowej  dla Pana Pawła Przybojewskiego, zawodnika UKS Mechanik za godne reprezentowanie naszego powiatu na Mistrzostwach Europy Juniorów w Trójboju Siłowym w Thisted (Dania). Reprezentował nasz kraj w kategorii wagowej do 93 kg. Uzyskał wynik 612,5 kg (przysiad – 227,5 kg, wyciskanie sztangi leżąc – 137,5 kg, martwy ciąg – 247,5 kg), który pozwolił na zajęcie IV miejsca w klasyfikacji ogólnej trójboju siłowego. W swojej koronnej konkurencji, czyli martwym ciągu sierpczanin zajął III miejsce.

Po tym niezwykle miłym akcencie rozpoczęła się właściwa część sesji. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Rzeszotarski, stwierdził quorum i przyjęto porządek obrad. Przywitał zaproszonych gości na dzisiejszą sesję, wśród których byli:  Teresa Skóra – Kierownik Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Płocku, Andrzej Hassa – Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Płocku, Bożena Umińska – Powiatowy Inspektor Sanitarny, Mariusz Kryszkowski – Komendant Powiatowej Policji w Sierpcu oraz Marcin Strześniewski –Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej  w Sierpcu po czym stwierdził quorum i przyjęto porządek obrad.

Następnie poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady międzysesjami:

 1. Informacja Klubu radnych „PiS i Niezależni” o składzie Klubu,
 2. Odpowiedź na wniosek Pana Marka Opioły – Posła na Sejm RP o udostępnienie informacji publicznej,
 3. Pozytywna opinia Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału Powiatowego w Sierpcu na temat Uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych oraz sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego na terenie Powiatu Sierpeckiego,
 4. Pozytywna opinia Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych,
 5. Biura Komunikacji Społecznej będące potwierdzeniem wpływu Apelu Nr 1.XXXIII.2017 Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie podjęcia prac nad prawnym uregulowaniem problematyki uciążliwości zapachowej i koncentracji wielkofermowej hodowli,
 6. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informujące o przekazaniu Apelu Rady Powiatu  w Sierpcu w sprawie podjęcia prac nad prawnym uregulowaniem problematyki uciążliwości zapachowej i koncentracji wielkofermowej Ministrowi Środowiska,
 7. Ministerstwa Rozwoju informujące o przekazaniu Apelu Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie podjęcia prac nad prawnym uregulowaniem problematyki uciążliwości zapachowej i koncentracji wielkofermowej Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa,
 8. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi informujące o przekazaniu Apelu Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie podjęcia prac nad prawnym uregulowaniem problematyki uciążliwości zapachowej i koncentracji wielkofermowej Ministrowi Środowiska,
 9. Zarządu Powiatu w Sierpcu będące odpowiedzią na wniosek w sprawie wyznaczenia pasa postoju dla pojazdów przy ul. Traugutta.
 10. Skarga na działalność lekarza SPZZOZ w Sierpcu i funkcjonowania policji.
 11. Informacja Zarządu Powiatu w Sierpcu na temat należności cywilnoprawnych udzielonych przez jednostki organizacyjne w tym Starostwo Powiatowe w Sierpcu w roku budżetowym 2016,
 12. Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i środkach przypadających Powiatowi Sierpeckiemu w 2017 roku.
 13. Informacja Kierownika Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Sierpcu dotycząca powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego rolników,
 14. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu i z wykonania planów finansowych SPZZOZ w Sierpcu oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2016 rok.

Podjęto Uchwały:

 1. w sprawie rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze Województwa Mazowieckiego.
 2. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Sierpeckiego w 2015 roku.
 3. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Sierpeckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2016.
 4. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu  o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Sierpeckiego.
 5. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
 6. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Sierpeckiego na okres od 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
 7. uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2016 oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 8. uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 roku.
 9. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034.
 10. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.
 11. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego.
 12. w sprawie przekazania skargi zgodnie z właściwością rzeczową do Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu i Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu.
 13. Podjęcie apelu w sprawie realizacji drogi ekspresowej S-10.

Radni zapoznali się z informacją dotyczącą realizacji zadań z zakresu ochrony roślin  i nasiennictwa na terenie Powiatu Sierpeckiego oraz  z informacją o stanie rolnictwa na terenie Powiatu Sierpeckiego. Zapoznali się także ze sprawozdaniem „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2016”.

image_pdfimage_print
Skip to content