Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

XXX Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

XXX Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

W dniu 29 grudnia br. (czwartek) o godzinie 10:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a odbędzie się XXX Sesja Rady Powiatu w Sierpcu.

Porządek obrad:

 1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.
 2.      Przyjęcie protokołu Nr XXIX.2016 z obrad Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 8 grudnia 2016 roku.
 3.      Ustalenie porządku obrad.
 4.      Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.
 5.      Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu .
 6.      Interpelacje i zapytania radnych.
 7.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego zaliczanych do sektora finansów publicznych .
 8.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku .
 9.      Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcuza 2016 rok .
 10.           Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów i dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 2 w Sierpcu .
 11.           Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2034 .
 12.           Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok .
 13.           Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem 2016 roku oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków .
 14.           Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 .
 15.           Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok .
 16.           Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski – Gozdowo” .
 17.           Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W (Lutocin) – granica województwa – Września – Borowo” .
 18.           Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz- Osiek-Włostybory – (Koziebrody)” .
 19.           Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia w 2017 r. Zarządu Powiatu do zatwierdzania projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty .
 20.           Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sierpcu na rok 2017 .
 21.           Podjęcie oświadczenia zmieniającego w sprawie przyjęcia Planu Operacyjnego Powiatu Sierpeckiego na lata 2014-2020 .
 22.           Podjęcie oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla inspektora Grzegorza Żelasko Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu w stanie spoczynku .
 23.           Sprawy różne.
 24.           Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotarski

image_pdfimage_print
Skip to content