Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

XXX Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

XXX Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

29 grudnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyła się XXX Sesja Rady Powiatu.

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Powiatu – Jan Rzeszotarski witając gości i radnych, po czym stwierdził quorum i prawomocność obrad. Przyjęto zaproponowany porządek obrad, a następnie poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady między sesjami:

1) Wniosek Pana Kazimierza Czermińskiego dotyczący ustosunkowania się do propozycji nadania imienia rondu.

2) Sądu Rejonowego w Radomiu dotyczące odszkodowania z tytułu odpowiedzialności za usunięcie i przechowywanie pojazdu na parkingu znajdującym się w miejscowości Stare Piastowo oraz opłat dobowych odnośnie przechowywania pojazdu na parkingu powyżej 16 ton.

3) Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Sierpcu projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034.

4) Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu  w Sierpcu projekcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej i deficycie budżetowym na 2017 rok.

5) Pozytywna opinia Komisji Budżetu i i Promocji w sprawie:

 1. a) Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034,
 2. b) Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.

Niniejsza opinia uwzględnia również opinię wyrażone przez Komisję Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisję Spraw Społecznych

6) w sprawie wytypowania dwóch przedstawicieli Rady Powiatu w Sierpcu, którzy będą powołani jako przedstawiciele Zarządu Powiatu w Sierpcu do prac Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe.

Podjęto Uchwały:

 1. zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego zaliczanych do sektora finansów publicznych.
 2. zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku .
 3. w sprawie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcuza 2016 rok .
 4. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów i dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 2 w Sierpcu .
 5. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2034 .
 6. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok .
 7. w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem 2016 roku oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków .
 8. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 .
 9. w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok .
 10. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski – Gozdowo” .
 11. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W (Lutocin) – granica województwa – Września – Borowo” .
 12. uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz- Osiek-Włostybory – (Koziebrody)” .
 13. w sprawie upoważnienia w 2017 r. Zarządu Powiatu do zatwierdzania projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty .
 14. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sierpcu na rok 2017 .

Przyjęto Oświadczenia:

 1.  zmieniającego w sprawie przyjęcia Planu Operacyjnego Powiatu Sierpeckiego na lata 2014-2020 .
 2.  w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla inspektora Grzegorza Żelasko Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu w stanie spoczynku.
image_pdfimage_print
Skip to content