Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

28 lipca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyła się XXII  Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Sierpcu.

Otwarcia obrad XXII Sesji Rady Powiatu dokonał Przewodniczący Rady Powiatu – Jan Rzeszotarski witając radnych, po czym stwierdził quorum i przyjęto porządek obrad. Głównym celem posiedzenia były sprawy związane z budżetem powiatu. Radni podjęli uchwałę zmieniającą Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok oraz uchwałę zmieniającą Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2016 – 2034.

W Uchwale Nr 110.XVI.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 525 411 zł,

Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 55 685 852 zł:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 370 411 zł, tj. do kwoty 50 195 235

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 155 000 zł, tj. do kwoty 5 490 617 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok;

2) ) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 525 411 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 55 896 551 zł:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 93 152 zł, tj. do kwoty 47 639 913 zł

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 432 259 zł tj. do kwoty 8 256 638

UZASADNIENIE

do UCHWAŁY Nr 153.XXIII.2016.

RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia 28 lipca 2016 roku

W załączniku „ Dochody” wprowadzono następujące zmiany:

– kwoty zwiększeń :

w dziale 750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 77 232 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

w dziale 754 zwiększa się plan dochodów o kwotę 40 609 zł z tytułu realizacji zadań zleconych z przeznaczeniem na wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu zgodnie z pismem nr. FIN – I.3111.12.9.2016 z dnia 6 lipca 2016 roku otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

w dziale 758 zwiększa się plan dochodów o kwotę 155 000 zł z tytułu wpłaty środków niewykorzystanych w terminie wydatków ,które niewygasły z rokiem 2015 a dotyczyły zadania pn. „Zaprojektuj i wybuduj budynek biurowo- socjalny na terenie bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu przy ul. Kościuszki 1 A.

w dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 252 570 zł z tytułu realizacji projektu „Zawodowa praktyka dla Ekonomika” realizowanego w ramach programu Erazmus +. Środki pochodzą z budżetu Unii Europejskiej.

W załączniku „ Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

– kwoty zwiększeń :

w dziale 600 rozdział 60014 zwiększa się plan wydatków o kwotę 482 971 zł z przeznaczeniem na:

 1. Wynagrodzenia bezosobowe 23 712 zł.
 2. Zwiększenie o 40 000 zł do 180 000 zł wartości planu wydatków na inwestycję pn. „Przebudowa dróg powiatowych: nr 3763W Lelice – Białuty w m. Lelice, nr 3762W Węgrzynowo – Lisice w m. Węgrzynowo”.
 3. Zwiększenie o 264 259 zł do 884 259 zł wartości planu inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski – Gozdowo na odcinku Gozdowo – Antoniewo na terenie gm. Gozdowo w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.
 4. Wprowadza się do realizacji zadanie pn. „Zaprojektuj i wybuduj budynek biurowo- socjalny na terenie bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu przy ul. Kościuszki 1 A – etap I , wartość inwestycji 155 000 zł.

w dziale 754 rozdział 75404 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji. Środki w kwocie 13 000 zł zostaną wykorzystane na dofinansowanie zakupu samochodu w wersji oznakowany, natomiast kwota 2 000 zł zostanie przeznaczona na pokrycie zakupu niezbędnych towarów i usług oraz nagrody dla policjantów.

W rozdziale 75411 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 775 zł z przeznaczeniem na:

 1. Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń 3 900 zł
 2. Wynagrodzenia i pochodne 36 875 zł,
 3. Zakup materiałów 10 000 zł,

w dziale 801 rozdział 80195 zwiększa się plan wydatków o kwotę 252 570 zł z przeznaczeniem na realizację w ramach programu Erazmus+ projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Zawodowa praktyka dla Ekonomika. W ramach programu uczniowie z Zespołu Szkół Nr 2 będą wyjeżdżać na zagraniczne praktyki do Hiszpanii.

w dziale 851 rozdział 85111 zwiększa się plan wydatków o kwotę 188 606 zł z przeznaczeniem na pokrycie ujemnego wyniku finansowego ( powyżej kosztów amortyzacji) za rok 2015 SPZOZ w Sierpcu zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Sierpcu Nr 141.XX.2016 z dnia 5 maja 2016 roku.

w dziale 852 rozdział 85202 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe

w dziale 926 rozdział 92601 zwiększa się plan wydatków o kwotę 77 232 zł z przeznaczeniem na opłatę podatku od nieruchomości.

– kwoty zmniejszeń :

w dziale 600 rozdział 60014 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 327 971 zł z tytułu:

 1. Zakupu materiałów 264 259 zł
 2. Zakupu usług 23 712 zł.
 3. Realizacji zadania pn. „Kompleksowa przebudowa mostów nr JNI 31001102 w ciągu drogi powiatowej nr 3751W Kisielewo – Dziembakowo- Gorzewo oraz nr JNI 31001107 w ciągu drogi powiatowej nr 6914W Drobin Lelice wraz z drogami dojazdowymi na terenie Powiatu Sierpeckiego” 40 000 zł.

w dziale 754 rozdział 75411 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 166 zł z tytułu:

 1. Wydatków osobowych nie zaliczanych do uposażeń 10 000 zł,
 2. Uposażeń 166 zł,

w dziale 757 rozdział 75704 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 53 606 zł z tytułu zabezpieczonej kwoty na wpłatę w związku z poręczeniem kredytu dla SPZZOZ w Sierpcu. Zmniejszenia zabezpieczenia dokonano ze względu na terminową spłatę rat kredytu przez SPZOZ w Sierpcu.

w dziale 758 rozdział 75818 zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 150 000 zł przeznaczając ją na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZZOZ w Sierpcu.

w dziale 852 rozdział 85202 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych.

image_pdfimage_print
Skip to content