Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

XXII Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

XXII Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

W dniu 10 września 2020 r. odbyła się XXII Sesja Rady Powiatu w Sierpcu, której otwarcia dokonał Przewodniczący Rady Powiatu Przemysław Burzyński. Na Sekretarza obrad powołano radnego Zbigniewa Kopczyńskiego. Po przyjęciu protokołów z obrad Rady Powiatu w Sierpcu ustalono porządek sesji. Głos zabrał radny Jan Laskowski, który nadmienił, iż wpłynęło pismo Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie podziału województwa mazowieckiego oraz zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu w sprawie głosowania odnośnie podziału województwa mazowieckiego. Radni stosunkiem głosów 8:8 odrzucili ten wniosek.
Starosta Sierpecki Mariusz Turalski przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu za okres od 25 czerwca 2020r. do 28 sierpnia 2020r. W okresie sprawozdawczym odbyły się cztery posiedzenia Zarządu Powiatu, na których między innymi rozpatrywane były sprawy związane z wykonywaniem zadań wynikających z bieżącej działalności Zarządu Powiatu, powiatowych jednostek organizacyjnych i Starostwa Powiatowego w Sierpcu. Do głównych tematów, którymi zajmował się Zarząd należały sprawy: pomocy społecznej, oświaty, drogownictwa, nieruchomości, zdrowia, organizacyjne oraz budżetu. Ponadto, Zarząd Powiatu w Sierpcu wystąpił z inicjatywą uchwałodawczą w zakresie: pomocy społecznej w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia rodzinie zastępczej zawodowej oraz wysokości świadczeń dla rodzin zastępczych oraz budżetu w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2020 rok i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035.
Starosta Sierpecki Mariusz Turalski podsumował wyniki naboru do klas I-wszych uczniów z rocznika 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki. Wyraził swoje zadowolenie z tegorocznej rekrutacji, która zamknęła się na poziomie 108,2 % z zakładanych wcześniej prognoz edukacyjnych. Do LO w Sierpcu zrekrutowano 81 uczniów, co pozwoliło utworzyć trzy klasy pierwsze, natomiast do ZS nr 1 w Sierpcu przyjęto 228 uczniów, którzy zostali przypisani do ośmiu klas. W ZS nr 2 utworzono 4 klasy po 25 uczniów, co daje łącznie 100 uczniów.
Starosta Sierpecki podkreślił, iż czas zawieszenia zajęć w okresie od marca 2020 r oraz wakacji stworzyły możliwość wykonania niezbędnych prac remontowych i modernizacyjnych w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych przez Powiat Sierpecki. W budynku SOS-W w Sierpcu wykonano prace remontowe na łączną kwotę ok. 31 589,54 zł. Wykonano również remonty w LO i ZS nr 2 na łączną kwotę 110 628,38 zł. Rozpoczęto także prace remontowe i budowlane w ZS nr 1, które są w trakcie realizacji. Zwrócił również uwagę na potrzebę wspierania rodzin zastępczych i zaoferował wsparcie dla akcji promocyjnej, w tym ważnym społecznie temacie.
Następnie głos zabrała Dyrektor PCPR w Sierpcu Agnieszka Gorczyca, która poinformowała o konieczności promowania Kampanii na rzecz rodzicielstwa zastępczego, gdyż to właśnie rodzina jest najlepszą formą opieki. Głównym celem jest tworzenie warunków sprzyjających wspieraniu rodziny oraz rozwojowi pieczy zastępczej. Realizacja tego celu możliwa jest przede wszystkim poprzez zwiększenie skuteczności działań na rzecz pozyskiwania kandydatów do pełnienia funkcji zawodowych rodzin zastępczych. Wzrost wynagrodzeń dla osób sprawujących pieczę zastępczą może stać się czynnikiem motywującym do podejmowania się tej trudnej roli.
Głos zabrał również radny Dariusz Twardowski, który podziękował radnym za poparcie w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy Kościele filialnym, p. w. św. Wawrzyńca m. Blizno gm. Szczutowo, który został wpisany do rejestru zabytków.

W trakcie obrad podjęto również następujące uchwały:
1. Uchwałę w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia rodzinie zastępczej zawodowej oraz wysokości świadczeń dla rodzin zastępczych.
2. Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035.
3. Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2020 r.
4. Uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Kościół filialny, drewniany p. w. św. Wawrzyńca, zbudowany w 1720 r. remontowany w 1870 r. w m. Blizno, gm. Szczutowo.
5. Uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Sierpeckiego.

image_pdfimage_print
Skip to content