Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

XX Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

XX Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

5 maja   br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyła się XX Sesja Rady Powiatu.

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Powiatu – Jan Rzeszotarski witając gości i radnych, po czym stwierdził quorum i prawomocność obrad.
Przyjęto zaproponowany porządek obrad, a następnie poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady między sesjami:

 1. Stowarzyszenia Osób Poszkodowanych przez spółki grupy Volkswagen AG.
 2. Uchwała Rady Miasta Ciechanów w sprawie poparcia dla podziału statystycznego województwa mazowieckiego.
 3. Sekretarza Stanu Zastępcy Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o przekazaniu według kompetencji Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji Oświadczenie Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie sprzeciwu wobec planów ewentualnego podziału Województwa Mazowieckiego i poparcia dla dokonania jego podziału statystycznego.
 4. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Administracji na temat ewentualnych zmian w istniejącym podziale terytorialnym państwa.
 5. Pana Bogdana Sobańskiego dotyczące wystąpienia na sesji w sprawie aktywizacji społeczeństwa w kierunku poprawy sytuacji chorych. Na dzisiejsze obrady sesji został zaproszony Pan Bogdan Sobański, jednakże z uwagi na wcześniej zaplanowany wyjazd nie będzie mógł wziąć udziału w sesji.
 6. Przewodniczącego Rady Gminy w Mochowie będące podziękowaniem dla Pana Marcina Błaszczyka – Wiceprzewodniczącego Rady za pomoc w uzyskaniu informacji na temat rejestrowania w ewidencji gruntów i budynków umówi dzierżawy.
 7. Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami będące wyjaśnieniem na sformułowane pytania dotyczące działek nr 35/1 i 35/2 położonych w obrębie Dziku Bór gm. Szczutowo.
 8. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu będące odpowiedzią na pismo Mieszkańca Miasta Sierpca na temat sytuacji związanej ze składowiskiem odpadów komunalnych zlokalizowanych w Rachocinie.
 9. Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu będące informacją na temat „Bezrobocia w Powiecie Sierpeckim” według stanu na dzień 31 marca 2016 roku.
 10. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Sierpcu za rok 2015 rok.
 11. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku na temat przedłożonych przez Zarząd Powiatu w Sierpcu sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2015 rok.
 12. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku na temat przedłożonego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Sierpcu wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.

Po przedstawieniu sprawozdania z prac Zarządu Powiatu między sesjami oraz interpelacjach i zapytaniach radnych, rozpoczęły się głosowania.

Podjęto Uchwały:

 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata części gruntu na nieruchomości oddanej we współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu.
 • uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2034.
 • uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok.
 • uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za rok 2015 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2015.
 • uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2015.
 • oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu.
 • uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za IV kwartał 2015 roku.
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu za 2015 rok.
 • w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności SPZZOZ w Sierpcu za 2015 rok.
 • w sprawie pokrycia straty finansowej netto SPZZOZ w Sierpcu za 2015 rok.
 • uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie nadania Statutu SPZZOZ w Sierpcu.

Omówiono interpelacje złożoną przez Pana Mariusza Turalskiego, która dotyczyła poniższych zagadnień:

1) Jaki był koszt przeprowadzenia „Audytu kosztów” w SPZZOZ w Sierpcu przez Panią Marię Kowalczyk?

2) Jakie były wnioski (raport pokontrolny) do analizy z tego audytu, co on wniósł do bieżącej poprawy działalności szpitala?

3) Czy jest szansa, że będzie funkcjonować Poradnia alergologii dziecięcej, czy też zostanie zamknięta?

4) Jakie koszty finansowe obsługi prawnej ponosi łącznie w chwili obecnej (stan po III kwartałach 2015) SPZZOZ             w porównaniu do lat 2013 i 2014 po III kwartałach?.

Ponadto Radni zapoznali się z oceną zasobów pomocy społecznej, z petycją Stowarzyszenia Osób Poszkodowanych przez Spółki Grupy Volkswagen AG oraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2015 rok SPZZOZ w Sierpc.

image_pdfimage_print
Skip to content