Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

XVIII Sesja Rady Powiatu

XVIII Sesja Rady Powiatu

25 lutego br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyła się XVIII Sesja Rady Powiatu.Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Powiatu – Jan Rzeszotarski. Następnie przywitał radnych oraz zaproszonych gości wśród których byli: Teresa Skóra – Kierownik Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Płocku, Andrzej Hassa – Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Płocku, Bożena Umińska – Powiatowy Inspektor Sanitarny, Grzegorz Żelasko – Komendant Powiatowej Policji w Sierpcu oraz Marcin Strześniewski – p.o. Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej  w Sierpcu po czym stwierdził quorum i przyjęto porządek obrad.
Przewodniczący poinformował o pismach, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym do Biura Rady i Zarządu Powiatu wpłynęły następujące pisma:
1) Odpowiedź na interpelację złożoną przez radnego Pana Jarosława Ocickiego na sesji w dniu 28 stycznia 2016 roku.
2) Stanowisko Rady Powiatu w Otwocku w sprawie poparcie dla podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego.
3) Uchwała Nr 120/XII/2016 Rady Powiatu w Płocku z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planów ewentualnego administracyjnego podziału województwa mazowieckiego.
4) Wniosek Pana Leszka Bieńkowskiego o rozpoczęcie prac nad koncepcją budowy obwodnicy miasta Sierpca i dalej do drogi krajowej nr 10 po obwodzie Miasta Sierpca. Wniosek został przekazany według właściwości do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
5) Zastępcy Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dotyczące przekazania Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa Oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przebiegu trasy S-10.
6) Wniosek Pana Mariusz Turalskiego o umieszczenie w porządku obrad sesji czterech punktów interpelacji.
7) Ministra Zdrowia w sprawie złożonego „wotum nieufności” wobec Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu.
8) Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego w sprawie służby zdrowia.
9) Zarządu Powiatu w Sierpcu będące informacją, iż w 2015 roku zarówno jednostki podległe Powiatowi jak i Starosta Sierpecki oraz Zarząd Powiatu nie umorzyły, nie odroczyły i nie rozłożyły na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.
Niniejsze pisma są do wglądu w Biurze Rady i zarządu Powiatu.

Podjęto Uchwały:

1. w sprawie rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze Województwa Mazowieckiego.
2. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Sierpeckiego w 2015 roku.
3. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Sierpeckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2015.
4. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Sierpeckiego.
5. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu z wykonania
Rocznego Programu Działania za II półrocze 2015 roku.
6. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowym ośrodku wsparcia – Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Szczutowie.
7. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2019”.
8. w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego zaliczanych do sektora finansów publicznych.
9. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Zespołu Jednostek Budżetowych w Sierpcu.
10. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębach Rachocin i Studzieniec gm. Sierpc.
11. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok.
12. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego.
13. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Radni zapoznali się z informacją dotyczącą realizacji zadań z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa na terenie Powiatu Sierpeckiego oraz ze sprawozdaniem z działalności i efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu – Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2015 r. Zapoznali się także ze sprawozdaniem z realizacji w 2015 roku „Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2012-2015”.

image_pdfimage_print
Skip to content