Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

XV Sesja Rady Powiatu Sierpeckiego

XV Sesja Rady Powiatu Sierpeckiego

W dniu 31 października 2019 r. odbyła się XV Sesja Rady Powiatu Sierpeckiego, której otwarcia dokonał jej Przewodniczący Przemysław Burzyński. Sekretarzem obrad został radny Sławomir Olejniczak. Po przyjęciu protokołów z obrad Rady Powiatu w Sierpcu ustalono porządek sesji. Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego Andrzej Cześnik, który poinformował o zaopiniowaniu projektów uchwał m.in. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035. Podczas posiedzenia Komisji zapoznano się również z informacją ZDP w Sierpcu dotyczącą przygotowania zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych w roku 2020. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Twardowski odczytał protokół kontroli zleconej uchwałą Rady Powiatu dotyczącej SPZZOZ w Sierpcu.Przedstawiono wnioski oraz zalecenia pokontrolne, do których odniósł się Dyrektor SPZZOZ Sierpc Robert Makówka oraz członek Komisji Rewizyjnej Piotr Pakieła. Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Społecznych przedstawił jej Przewodniczący Zbigniew Kopczyński. Podczas niej pozytywnie zaopiniowano osiem projektów uchwał, a także zapoznano się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat sierpecki.Przewodniczący Komisji Budżetu i Promocji Powiatu Sławomir Olejniczak poinformował, że Komisja zaopiniowała pięć projektów uchwał. Następnie głos zabrała Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Elżbieta Pleczyńska, która odniosła się do wystąpienia Dyrektora sierpeckiego szpitala z poprzedniej sesji. Starosta Sierpecki Mariusz Turalski przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji. Do głównych tematów, którymi zajmował się Zarząd należały sprawy dotyczące opieki i pomocy społecznej, oświaty, drogownictwa, obrony cywilnej i bezrobocia. Zarząd Powiatu w Sierpcu wyraził zgodę m.in. na udzielenie zamówienia publicznego na usługę prowadzenia kuchni dla mieszkańców DPS w Szczutowie i uczestników działu wsparcia dziennego ,,Senior +’’; na porozumienie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczące usług wsparcia, a także na zakup sprzętu umożliwiającego częściowo realizację zwalczania śliskości na drogach powiatowych. Korzystając z okazji Starosta podziękował posłowi na Sejm VIII kadencji Waldemarowi Olejniczakowi za pracę na rzecz powiatu sierpeckiego w minionej kadencji oraz pogratulował osiągniętego wyniku w tegorocznych wyborach. Odpowiadając na pytania Starosta Sierpecki Mariusz Turalski wraz z Wicestarostą Sierpeckim Jarosławem Ocickim poinformowali o spotkaniu z Ministrem Zdrowia prof. Łukaszem Szumowskim. Podczas spotkania omawiano szczegóły zakupu tomografu komputerowego związane m.in. z dostosowaniem pomieszczeń w sierpeckim szpitalu dla tomografu. Przed przyjęciem uchwał zmieniających uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035 oraz w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok Skarbnik Powiatu Krzysztof Sobiecki przedstawił zmiany, jakie zaszły w Budżecie Powiatu. Podczas obrad poruszono kwestię związaną ze zjeżdżalnią, która ma powstać w Krytej Pływalni w Sierpcu. Kierownik tej jednostki Marek Iwiński wyjaśnił, że wybudowanie owej zjeżdżalni zwiększy frekwencję klientów, a także uatrakcyjni formę spędzania wolnego czasu. Wykonanie techniczne atrakcji zaplanowane jest na koniec czerwca 2020 r. W trakcie sesji podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu. Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu Robert Makówka przedstawił dotychczasowe zmiany w sierpeckim szpitalu, z których wynika poprawa kondycji placówki. Plan naprawczy zakłada utrzymanie i rozwój tych usług, które już obecnie w szpitalu funkcjonują. Dyrektor Robert Makówka poinformował, że Kierownikiem Oddziału Chirurgicznego SPZZOZ w Sierpcu został dr Mariusz Obrębski. W skład zespołu chirurgicznego będzie wchodziło łącznie sześciu lekarzy. Zakres badań i zabiegów ulegnie zwiększeniu, ponieważ w gronie tych lekarzy znajduje się trzech chirurgów onkologów. Prężnie rozwija się również pracownia endoskopowa, w której pracuje trzech specjalistów.
W trakcie sesji przyjęto również uchwałę:
– zmieniającą uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 roku,
-w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2020’’,
– w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym,
– w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Mazowieckim dotyczącego przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Sierpeckiego,
– w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia ,,Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów’’ dla Radnych Rady Powiatu Sierpeckiego,
– w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Sierpcu,
– w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi SPZZOZ w Sierpcu na wynajem pomieszczenia- Gabinetu Laryngologicznego.

image_pdfimage_print
Skip to content