Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

XLIII Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

XLIII Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

 30 października br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyła się XLIII Sesja Rady Powiatu w Sierpcu.

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Powiatu – Jan Rzeszotarski witając gości i radnych, po czym stwierdził quorum i prawomocność obrad. Przyjęto zaproponowany porządek obrad, a następnie poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady między sesjami:

1) Wniosek Pani Krystyny Siwiec o zmianę terminu sesji z dnia 26 października 2017 roku na dzień 30 października 2017 roku,

2) Zakładu Socjologii Zmiany Społecznej w sprawie przekazania ankiety radnym Rady Powiatu w Sierpcu mającej na celu wyrażenie opinii na temat stosowanych narzędzi pomiaru poziomu bezpieczeństwa środków publicznych,

3) Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o przekazaniu sprawy dotyczącej racjonalnej gospodarki wodno – melioracyjnej na rzece Skrwie i jej dorzeczach do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie,

4) Interpelacja Pana Marka Gąsiorowskiego na temat działalności szkół prowadzonych przez Powiat Sierpecki wraz z odpowiedzią Wydziału Oświaty i Zdrowia.

5) Pismo mieszkańca miejscowości Sierpc na temat działalności prosektorium w Sierpcu wraz z odpowiedzią,

6) Stanowisko Rady Powiatu w Otwocku w sprawie projektowanych zmian w zakresie reorganizacji nadzoru budowlanego,

7) Stanowisko Rady Miejskiej w Mrozach w sprawie planowanej zmiany struktur inspektorów nadzoru budowlanego.

8) Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim dotyczące analizy oświadczenia o stanie majątkowym kierownika jednostki organizacyjnej powiatu.

9) Urzędu Skarbowego w Żurominie dotyczące analizy oświadczenia o stanie majątkowym radnego Rady Powiatu w Sierpcu,

10) Urzędu Skarbowego w Sierpc, dotyczące analizy oświadczeń o stanie majątkowym radnych Rady Powiatu w Sierpcu, Starosty Sierpeckiego i Przewodniczącego Rady, członków Zarządu Powiatu w Sierpcu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu.

11) Wojewody Mazowieckiego przedstawiające analizę oświadczeń majątkowych złożonych w 2016 roku Starosty Sierpeckiego i Przewodniczącego Rady Powiatu w Sierpcu wraz ze sprostowaniem do oświadczenia majątkowego Starosty Sierpeckiego.

12) Analiza oświadczeń majątkowych: Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych Powiatu Sierpeckiego, Starosty Sierpeckiego oraz członków Zarządu Powiatu, Skarbnika Powiatu, Sekretarza Powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych oraz osób wydających decyzje administracyjne z upoważnienia Starosty.

13) Pismo Przewodniczącego Rady Gminy w Gozdowie informujące o poparciu stanowiska Rady Powiatu w Sierpcu w dnia 31 sierpnia 2017 roku,

14) Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu na temat bezrobocia w Powiecie Sierpeckim według stanu na dzień 30 września 2017 roku.

15) Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gostyninie w sprawie wyrażenia stanowiska co do projektowanych zmian w zakresie reorganizacji nadzoru budowlanego .

16) Skarga na działalność Starosty Sierpeckiego złożona w dniu 26 września 2017r. do protokołu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przekazaną do Starostwa Powiatowego w Sierpcu w dniu 09 października 2017r. W wyniku wyjaśnienia okoliczności złożonej skargi na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 23 października 2017 roku, zostało jasno zdefiniowane, że nie chodziło skarżącej o złożenie skargi tylko o wsparcie ze strony Starosty Sierpeckiego. Wobec powyższego Skarżąca wycofała skargę.

Podjęto uchwały:

 1. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sierpcu  w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sierpcu.
 2. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.
 3. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.
 4. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu.
 5. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy, o której mowa w art. 18 ust. 1pkt 2 lit. d ustawy – Prawo oświatowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu.
 6. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu w Szkołę Policealną dla Dorosłych, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo Oświatowe w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpc.
 7. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w Szkołę Policealną dla Dorosłych, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo Oświatowe w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.
 8. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
 9. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034.
 10. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.
 11. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tucholskiego na realizację zadania związanego z pokryciem kosztów usuwania skutków nawałnic.
 12. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup nowoczesnej karetki „N” wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku.

Ponadto Radni zapoznali się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku szkolnym 2015/2016.

image_pdfimage_print
Skip to content