Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

XIX Sesja Rady Powiatu

XIX Sesja Rady Powiatu

24 marca  br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyła się XIX Sesja Rady Powiatu.

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Powiatu – Jan Rzeszotarski witając gości i radnych, po czym stwierdził quorum i prawomocność obrad.
Przyjęto zaproponowany porządek obrad, a następnie poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady między sesjami:

  • Interpelacja złożona przez Wiceprzewodniczącego Rady- Pana Marcina Błaszczyka w dniu 25 lutego 2016 roku. Odpowiedź została udzielona Wiceprzewodniczącemu w dniu 10 marca 2016 roku.
  • Wojewody Mazowieckiego dotyczące sprawy scalania gruntów we wsi Kuniewo gmina Gozdowo. Niniejsze pismo stanowi odpowiedź dla Pana Strzeleckiego w związku z wnoszonymi skargami w którym jednoznacznie wyjaśniono, że sprawa prawidłowości scalenia we wsiach Zglenice Małe i Kuniewo była rozpatrywana przez Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywności, które nie znalazły podstaw do zakwestionowania legalności.
  • Skarga Pana Michała Strzeleckiego na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sierpcu, która jest przedmiotem obrad dzisiejszej sesji.
  • Mieszkańca Miasta Sierpca na temat sytuacji związanej ze składowiskiem odpadów komunalnych zlokalizowanych w Rachocinie.
  • Stanowisko Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej w sprawie braku możliwości realizacji obowiązków wynikających z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2011 Nr 118, poz. 687 z późn. zm.).
  • Pismo Pana Michała Strzeleckiego skierowane do Wojewody Mazowieckiego.
  • Pismo w sprawie udzielenia informacji w zakresie spraw geodezyjnych.
  • Apel w sprawie podjętej inicjatywy powstania uczniowskich kół miłośników historii miasta Sierpca i Powiatu Sierpeckiego.
  • Wniosek Pana Mariusz Turalskiego z dnia 21 marca 2016 roku dotyczący umieszczenia w porządku obrad najbliższej Rady Powiatu w Sierpcu czterech punktów interpelacji.

Po przedstawieniu sprawozdania z prac Zarządu Powiatu między sesjami oraz interpelacjach i zapytaniach radnych, rozpoczęły się głosowania.

Podjęto Uchwały:

1.  w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2015 oraz wykazu potrzeb   w zakresie pomocy społecznej.

2.  w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań   z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku.

3. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2034.

4. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok.

Radni ponadto podjęli  postanowienie proceduralne w sprawie pozostawienia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sierpcu bez rozpoznania oraz podjęli Oświadczenie w sprawie sprzeciwu wobec planów ewentualnego podziału administracyjnego województwa mazowieckiego. Zapoznali się również z sprawozdaniem z realizacji „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2015”.

image_pdfimage_print
Skip to content