Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

XIX Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

XIX Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

W dniu 5 marca br. odbyła się XIX Sesja Rady Powiatu w Sierpcu, której otwarcia dokonał Przewodniczący Rady Powiatu Przemysław Burzyński. Na Sekretarza obrad powołano radnego Dariusza Twardowskiego. Następnie zostały przedstawione sprawozdania z działalności Komisji Stałych działających w Radzie Powiatu Sierpeckiego. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Twardowski przedstawił protokół pokontrolny dotyczący kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Sierpcu.
Starosta Sierpecki Mariusz Turalski przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu za okres od 16 stycznia 2020 r. do 27 lutego 2020 r. Do głównych tematów którymi m.in. zajmował się Zarząd należały sprawy: oświaty, bezrobocia, opieki społecznej, nieruchomości, bezpieczeństwa i porządku publicznego, zdrowia, drogownictwa oraz organizacji pozarządowych. Ponadto, Zarząd Powiatu w Sierpcu VI kadencji wystąpił z inicjatywą uchwałodawczą w zakresie: opieki społecznej, nieruchomości, opieki nad zabytkami oraz budżetu. Starosta Sierpecki Mariusz Turalski przedstawił również bieżącą sytuację w kontekście koronawirusa. Zaznaczył, że nie ma żadnego potwierdzonego przypadku zarażenia koronawirusem na terenie powiatu sierpeckiego. Służby zarządzania kryzysowego wraz ze Starostą Sierpeckim prowadzą działania profilaktyczne, polegające na przygotowaniu powiatu na ewentualne wystąpienie zagrożenia.
Następnie głos zabrała Kierownik płockiego oddziału Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa Franciszka Skóra, która przedstawiła informacje dotyczące realizacji zadań z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa na terenie powiatu sierpeckiego. Prawo unijne wprowadziło zmiany przepisów nie tylko w zakresie zdrowia roślin, ale również w zakresie przeprowadzania urzędowych kontroli i innych czynności urzędowych w obszarze bezpieczeństwa żywności, pasz i roślin. Następnie radni zadawali wnikliwe pytania. Starosta Sierpecki Mariusz Turalski i Wicestarosta Sierpecki Jarosław Ocicki dziękując Kierownik płockiego oddziału PIORiN Franciszce Skórze za ciekawą prelekcję wręczyli upominek.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu Bożena Umińska przedstawiła sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu sierpeckiego w 2019 r. W swoim wystąpieniu PPIS w Sierpcu Bożena Umińska poruszyła temat choroby wywoływanej przez koronowirusa. ,,(…) Chcę uspokoić mieszkańców powiatu sierpeckiego. Do tej pory nie było i nie ma na dzień dzisiejszy żadnego zachorowania w związku z koronawirusem. W lutym było prowadzone dochodzenie epidemiologiczne. Polegało ono na obserwacji pod telefonem trzech osób, którym zostały przekazane zasady postępowania dotyczące higieny i samoobserwacji. Nadzór epidemiologiczny tych osób trwał 14 dni, potem nie było już to konieczne (…)’’.
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu Marcin Strześniewski przedstawił sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa Powiatu Sierpeckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2019. Członek Zarządu Kamil Różański korzystając z okazji podziękował Komendantowi za bardzo dobrą współpracę pomiędzy jednostkami OSP z terenu powiatu sierpeckiego a PSP w Sierpcu. Ze sprawozdaniem za rok ubiegły w sprawie stanu bezpieczeństwa publicznego, a także działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zapoznali odpowiednio: Komendant Powiatowy Policji w Sierpcu Jarosław Ciarka oraz Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Joanna Pakieła
W trakcie obrad podjęto również następujące uchwały:
1. Uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt z powiatowym ośrodku wsparcia – Dziennym Domu ,,Senior+’’ w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie.
2. Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń znajdujących się w budynku szkoły, internatu oraz na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół nr 1 w Sierpcu.
3. Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części gruntu nieruchomości oddanej we współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu.
4. Uchwałę w sprawie uchwalenia ,,Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2023’’.
5. Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035.
6. Uchwałę zmieniającą uchwalę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2020 r.
7. Uchwałę w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu w Sierpcu na 2020 rok.

image_pdfimage_print
Skip to content