Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

XIV Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

XIV Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

W dniu 30 października 2015r. (piątek) o godzinie 8:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a odbędzie się XIV Sesja Rady Powiatu w Sierpcu.Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad Nr XIII.2015 z dnia 24 września 2015 roku.
3.Ustalenie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej dla Gminy Miasto Sierpc.
5. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.
6. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Analiza oświadczeń majątkowych: Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych Powiatu Sierpeckiego, Starosty Sierpeckiego oraz członków Zarządu Powiatu, Skarbnika Powiatu, Sekretarza Powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych oraz osób wydających decyzje administracyjne z upoważnienia Starosty.
9. Zapoznanie się z Raportem za rok szkolny 2014/2015 z realizacji celów strategicznych Strategii Rozwoju Edukacji w Powiecie Sierpecki na lata 2012/2015.
10. Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku szkolnym 2014/2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2016”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, na wydzierżawienie powierzchni w budynku szpitala SPZZOZ w Sierpcu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi SPZZOZ w Sierpcu na wynajem pomieszczenia – Gabinetu Laryngologicznego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowym ośrodku wsparcia – Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Szczutowie.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2033.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok.
17. Informacja z wykonania budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2015 roku.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY
/ – /
Jan Rzeszotarski

image_pdfimage_print
Skip to content