Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

XIV SESJA RADY POWIATU W SIERPCU

XIV SESJA RADY POWIATU W SIERPCU

W dniu 30 września 2019 r. odbyła się XIV Sesja Rady Powiatu w Sierpcu. Po otwarciu obrad i stwierdzeniu ich prawomocności powołano na Sekretarza obrad radną Ewę Nowakowską. Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Zbigniew Kopczyński, który przedstawił sprawozdanie z IV posiedzenia Komisji Spraw Społecznych. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Twardowski odczytał protokoły pokontrolne Komisji Rewizyjnej. Dotyczyły one kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie oraz kontroli Zarządu Powiatu w Sierpcu. Z kolei Przewodniczący Komisji Budżetu i Promocji Powiatu Sławomir Olejniczak przedstawił protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Promocji Powiatu oraz Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego.
Przewodniczący Rady Powiatu Przemysław Burzyński poinformował, że wpłynęły do niego dwa pisma. Pierwsze z nich to uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Sierpcu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku. Drugie pismo skierował lekarz z SPZZOZ w Sierpcu, które dotyczy stanu faktycznego oddziału chirurgicznego w sierpeckim szpitalu.
Starosta Sierpecki Mariusz Turalski przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu za okres od 28 sierpnia 2019 r. do 23 września 2019 r. Do głównych tematów, którymi m.in. zajmował się Zarząd należały sprawy: drogownictwa, oświaty, służby zdrowia, organizacji pozarządowych, pomocy społecznej oraz komunikacji i transportu. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielnie zamówienia publicznego na wykonanie: przebudowy drogi powiatowej nr 3720W Mochowo-Gozdowo; przebudowy drogi powiatowej nr 3721W Gójsk-Podlesie- granica województwa(Sosnowo); przebudowy drogi powiatowej nr 3771W Konstytucji 3 Maja. Starosta Sierpecki poinformował również o aktualizacji projektu boiska wielofunkcyjnego przy Licem Ogólnokształcącym w Sierpcu.
W trakcie obrad podjęto następujące uchwały:
– w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za II kwartał 2019 r.,
– w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu,
– w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w ZS nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w ZS nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu,
– w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w ZS nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w pięcioletnie Technikum w ZS nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu,
– w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w ZS nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w ZS nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu,
– w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w ZS nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w ZS nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu,
– w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w ZS nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu w pięcioletnie Technikum w ZS nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu,
– w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w ZS nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w ZS nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu,
– w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Powiatowego Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu,
– w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu,
– zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035,
– zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok,
– w sprawie przyznanie tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego’’ dla generała Władysława Andersa.

image_pdfimage_print
Skip to content