Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

XIV Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

XIV Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

30 października br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyła się XIV Sesja Rady Powiatu.  Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Powiatu – Jan Rzeszotarski witając gości i radnych, po czym stwierdził quorum i prawomocność obrad.

Przyjęto zaproponowany porządek obrad, a następnie poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady między sesjami:

1. Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego w sprawie zwiększenia nakładów finansowych na świadczenia medyczne dla szpitali powiatowych,
2. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu na temat „Bezrobocia w Powiecie Sierpeckim” według stanu na dzień 30 września 2015 roku,
3. Odpowiedź na wniosek złożony na XIII sesji Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 24 września 2015 roku przez Pana Marcina Błaszczyka – Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu,
4. Odpowiedź na wniosek złożony na XIII sesji Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 24 września 2015 roku przez Pana Jarosława Ocickiego,
5. Odpowiedź na wniosek złożony na XIII sesji Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 24 września 2015 roku przez Pana Marka Gąsiorowskiego,
6. Pana Kazimierza Czermińskiego w sprawie podjęcia inicjatywy uczczenia pamięci Pani Generał Elżbiety Zawackiej i księdza Prałata Bronisława Gostomskiego poprzez ufundowanie tablic pamięci i zamontowania ich na budynku Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu. W niniejszej sprawie Wydział Oświaty i Zdrowia zwrócił się do Dyrektora LO w Sierpcu z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie zamontowania na budynku szkoły tablic pamięci. Otrzymano informację, iż Rada Pedagogiczna zaakceptowała pomysł zamontowania tablicy pamięci Generał Elżbiety Zawackiej w budynku szkoły. Jeśli chodzi o tablicę księdza Prałata Bronisława Gostomskiego podjęto stanowisko, iż najlepszym miejscem na jej zamieszczenie byłby kościół parafialny do którego należał śp ks.Prałat.
7. Prezesa Fabryki Aktywności Młodych na temat uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i uchwały budżetowej.
8. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żurominie, dotyczące analizy oświadczenia majątkowego Pana Bogdana Misztala.
9. Wojewody Mazowieckiego dotyczące analizy oświadczeń majątkowych Pana Jana Laskowskiego – Starosty Sierpeckiego oraz Pana Jana Rzeszotarskiego – Przewodniczącego Rady Powiatu w Sierpcu.
10. Ogłoszenie Starosty Sierpeckiego z dnia 16 października 2015 roku o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
11. Pismo Pana Wojciecha Rychtera dotyczące wystąpienia z Klubu Radnych „Powiatowa Wspólnota Samorządowa”.
W związku ze złożonym wnioskiem przez Radnego Pana Wojciecha Rychtera informuję, iż zgodnie z § 78 ustęp 11 Statutu Powiatu Sierpeckiego – Klub radnych Powiatowa Wspólnota Samorządowa ulega rozwiązaniu.

Po przedstawieniu sprawozdania z prac Zarządu Powiatu między sesjami oraz interpelacjach i zapytaniach radnych, rozpoczęły się głosowania.

Podjęto Uchwały:
1. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2016”.
2. w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, na wydzierżawienie powierzchni w budynku szpitala SPZZOZ w Sierpcu.
3. w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi SPZZOZ w Sierpcu na wynajem pomieszczenia – Gabinetu Laryngologicznego.
4. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowym ośrodku wsparcia – Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Szczutowie.
5. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2033.
6. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok.

Radni zapoznali się z Raportem za rok szkolny 2014/2015 z realizacji celów strategicznych Strategii Rozwoju Edukacji w Powiecie Sierpecki na lata 2012/2015, oraz informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku szkolnym 2014/2015. Powyższe zagadnienia omówiła Pani Bogusława Lewandowska Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia.
Przedstawiono również informacja z wykonania budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2015 roku oraz analizę oświadczeń majątkowych: Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych Powiatu Sierpeckiego, Starosty Sierpeckiego oraz członków Zarządu Powiatu, Skarbnika Powiatu, Sekretarza Powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych oraz osób wydających decyzje administracyjne z upoważnienia Starosty.

image_pdfimage_print
Skip to content