Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

XII Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

XII Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

W dniu 29 sierpnia 2019r. odbyła się XII sesja Rady Powiatu w Sierpcu. Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Powiatu Przemysław Burzyński. Następnie stwierdzono quorum. Sekretarzem sesji został radny Juliusz Gorzkoś. W trakcie obrad radni głosowali za wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sierpcu. Radny Jan Laskowski w imieniu klubu PSL zgłosił kandydaturę radnego Sebastiana Szczypeckiego. W skład komisji skrutacyjnej weszli radni: Sławomir Krystek, Ewa Nowakowska oraz Marek Chyliński- zgłoszeni odpowiednio przez radnego Kamila Różańskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Przemysława Burzyńskiego oraz radnego Jana Laskowskiego. Po przyjęciu regulaminu w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sierpcu nastąpiło głosowanie. Radny Sebastian Szczypecki uzyskał bezwzględną większość głosów co spowodowało objęcie nowej funkcji. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sierpcu Sebastian Szczypecki podziękował wszystkim za zaufanie i powierzenie owej funkcji. Starosta Sierpecki Mariusz Turalski pogratulował i życzył nowemu Wiceprzewodniczącemu owocnej współpracy ze Starostami oraz z Zarządem Powiatu. Jednocześnie podziękował radnemu Juliuszowi Gorzkosiowi oraz radnemu Zbigniewowi Kopczyńskiemu za pracę w prezydium.
Starosta Sierpecki Mariusz Turalski w imieniu Zarządu Powiatu złożył wniosek o poszerzenie porządku obrad sesji Rady Powiatu o następujące projekty uchwał:
– w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury konkursowej i wyboru kandydata na stanowisko dyrektora SPZZOZ w Sierpcu,
– w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości gruntowych stanowiących własność powiatu sierpeckiego.
Wyrażenie zgody jest związane z koniecznością zabezpieczenia zawarcia ugody pomiędzy wierzycielem NFZ Mazowiecki Oddział Wojewódzki, a dłużnikiem SPZZOZ Sierpc. Ugoda dotyczy rozłożenia na 60 rat miesięcznych nienależnie otrzymanych (w latach 01.01.2014- 31.08.2018) przez szpital środków finansowych oraz nałożonej kary w wysokości łącznej 1 132 583 zł. Podpisanie ugody zawiesi naliczanie odsetek miesięcznych (6.5 tys. zł.), które w tym momencie biegną.
Radny Andrzej Cześnik będący Przewodniczącym wspólnego posiedzenia Komisji Stałych przedstawił projekty uchwał, które zostały zaopiniowane podczas wspólnego posiedzenia Komisji Stałych w dniu 28 sierpnia 2019r. Wprowadzono nową inwestycję pn.,,Zakup samochodu osobowego’’, a także zwiększono środki budżetu promocji o 25 tys. zł.
Starosta Sierpecki Mariusz Turalski przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu. Głównie dotyczyło ono spraw oświatowych. W Liceum Ogólnokształcącym w Sierpcu zostało przyjętych 164 uczniów, co powoduje utworzenie rekordowych dla tej szkoły 7 klas I. Starosta przypomniał, że w Liceum Ogólnokształcącym są aktualnie dwie klasy II oraz dwie klasy III. Dzięki aktywnemu wsparciu przez Zarząd Powiatu w LO żaden nauczyciel nie stracił pracy. Ponadto, szkoła ta jest jedną ze szkół partnerskich, która będzie realizować projekt Erasmus +. W programie wezmą udział szkoły z Rumunii, Włoch, Turcji oraz Wielkiej Brytaniii oraz ok. 100 uczniów z naszego LO. Całość jest dotowana przez Unię Europejską. Projekt będzie realizowany przez 2 lata. W Zespole Szkół Nr 1 zostało utworzonych 11 klas I, natomiast w Zespole Szkół Nr 2 9 klas I. Starosta Sierpecki podkreślił ciężką pracę dyrekcji oraz nauczycieli placówek oświatowych w trakcie procesu rekrutacji. Podziękował również Naczelnik Oświaty i Zdrowia Pani Bogusławie Lewandowskiej za koordynację działań podczas rekrutacji.
Podczas obrad poruszono również kwestie związane z wirusem ASF. Radny Juliusz Gorzkoś podkreślił, jak ważną rolę pełni przestrzeganie zasad bioasekuracji. Starosta Sierpecki poinformował o zamiarze spotkania z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, by koordynować te zagadnienia. Chodzi o wyznaczenie kierunków działań mających na celu przygotowanie powiatu przed zagrożeniami ze strony ASF.
Wicestarosta Sierpecki Jarosław Ocicki poinformował, że w kwietniu br. zostały złożone wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych Wojewody Mazowieckiego o dofinansowanie przebudowy dróg, które zostały zaakceptowane. Mowa o:
– przebudowie drogi powiatowej nr 3771W Konstytucja 3 Maja. Całkowity koszt inwestycji wynosi 7 628 052 zł., z czego dofinansowanie stanowi 80%,
-przebudowie drogi powiatowej nr 3721W Gójsk- Podlesie. Inwestycja opiewa na kwotę 1 737 286 zł, z czego dofinansowanie stanowi 80%.
Ponadto, w sierpniu br. zostały złożone wnioski dotyczące przebudowy dróg: Krajewice Małe, Ligowo-granica województwa(Skępe) oraz Żochowo-Gójsk. W najbliższym czasie ruszyć ma przebudowa mostu w miejscowości Kosemin w ciągu drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo – Kosemin – Żabowo – Szumanie wraz z drogami dojazdowymi.
W trakcie obrad, na wniosek Zarządu podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia woli utworzenia na terenie Powiatu Sierpeckiego dla osób z niepełnosprawnością „Centrum opiekuńczo-mieszkalnego”. Centrum przeznaczone jest dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Zrealizowanie tego projektu byłoby dużą szansą dla mieszkańców naszego powiatu, choć realizacja tego projektu nie będzie łatwa ze względu na określone środki finansowe przeznaczone na ten cel w skali całego kraju.
Podczas sesji podjęto następujące uchwały:

1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego zaliczanych do sektora finansów publicznych.
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Powiatowego Zespołu Jednostek Budżetowych w Sierpcu.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela.
5. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy dotychczasowej Szkoły Policealnej dla dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu do przepisów ustawy Prawo oświatowe.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy dotychczasowej Szkoły policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu do przepisów ustawy Prawo oświatowe.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości gruntowych stanowiących własność powiatu sierpeckiego.

Powołano również komisję konkursową do przeprowadzenia procedury konkursowej i wyboru kandydata na stanowisko dyrektora SPZZOZ w Sierpcu. W skład komisji weszli: Naczelnik Oświaty i Zdrowia Bogusława Lewandowska, Przewodniczący Rady Powiatu Przemysław Burzyński, radny Marek Chyliński, Wicestarosta Sierpecki Jarosław Ocicki oraz radny Andrzej Cześnik- zgłoszeni odpowiednio przez Starostę Powiatu Sierpeckiego Mariusza Turalskiego, radnego Pawła Pakiełę, radnego Jana Laskowskiego oraz radnego Kamila Różańskiego. W komisji zasiądą również przedstawiciel ze strony lekarzy lek. med. Robert Gryczon oraz przedstawiciel Rady Społecznej przy SPZZOZ w Sierpcu Pan Marek Lejman. Przewodniczącym Komisji Konkursowej została Naczelnik Oświaty i Zdrowia Bogusława Lewandowska.
Radni głosowali również w sprawie odwołania Zarządu Powiatu Sierpeckiego z powodu nieudzielenia wotum zaufania. Zgodnie z ustawą Rada Powiatu może odwołać zarząd większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu. W wyniku głosowania nie odwołano Zarządu Powiatu Sierpeckiego.

image_pdfimage_print
Skip to content