Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

X Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

X Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

W dniu 30 czerwca 2015r. (wtorek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a odbędzie się X Sesja Rady Powiatu w Sierpcu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z obrad Nr VIII.2015 z dnia 28 maja 2015 roku i IX.2015 z dnia 17 czerwca 2015 roku.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.
 5. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2014 roku.
 8. Zapoznanie się z Opinią niezależnego biegłego rewidenta dotyczącą sprawozdania finansowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku .
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2014 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2014 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty finansowej netto Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2014 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Rzeczowo- Finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2015 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2015 roku.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby przedstawicieli Rady Powiatu w Sierpcu wybranych do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz wyboru tych przedstawicieli do składu osobowego Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu .
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego w postaci pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kopernika 9 oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015 – 203.
 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok .
 20. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie powołania Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego oraz określenia jej składu osobowego.
 21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia wyróżnienia „Agricola Sierpcensis – Terrae Filius”
 22. Sprawy różne.
 23. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY  

  Jan Rzeszotarski

image_pdfimage_print
Skip to content